Minister Drucker rokoval cez víkend so všeobecnými lekármi o prehliadkach mŕtvych

2017-05-19 001 078 - kópia

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker a jeho tím rokovali v piatok a v nedeľu so všeobecnými lekármi o návrhu novely zákona o prehliadkach mŕtvych. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) na stretnutí vyjadrila zásadný nesúhlas s viacerými ustanoveniami tejto novely.

„Impulzom na intenzívne rokovanie bola právna analýza novely zákona, ktorú zaslala SVLS ministrovi zdravotníctva, predsedovi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a poslancom NR SR,“ uviedla Monika Palušková, prezidentka SVLS. „SVLS upozornila, že navrhovaná novela zákona o prehliadkach mŕtvych je v rozpore s Ústavou SR. Je  diskriminačná a obsahuje nútenú prácu, čo je neprípustné. Nechráni občana, ani lekára. Na tomto fakte sa zhodlo aj kolégium renomovaných právnikov SVLS. Je absurdné, aby bol všeobecný lekár nútený vykonávať inú prácu než poskytovať zdravotnú starostlivosť bez súhlasu, bez zmluvy a na úkor svojich pacientov. Zásadné nesúhlasné stanovisko SVLS je jednoznačné.“

Ako ďalej uviedla, v súčasnosti pozostalí či polícia čakajú na prehliadajúceho lekára celé hodiny, pretože lekári odchádzajú od svojich pacientov v ambulanciách prehliadať mŕtvych. Preto je najvyšší čas tento stav zmeniť.
„Po nekonečných trinástich rokoch máme konečne možnosť zmeniť túto katastrofálnu situáciu. Musíme tak s ohľadom na občanov aj lekárov spraviť čo najskôr. Treba však urobiť právne čisté systémové nastavenie, nie zakonzervovať súčasný zlý stav,“ povedala Jana Striško Senčáková, predsedníčka Sekcie pre financovanie a legislatívu SVLS.

Zástupcovia SVLS ministrovi zdravotníctva opakovane deklarovali požiadavku, aby bol vytvorený nezávislý a etický systém prehliadok mŕtvych v nemocniciach aj mimo nich. Navrhovaná novela zákona túto požiadavku nespĺňa.
Podľa SVLS mŕtveho nemôže prehliadať lekár nemocnice, kde pacient zomrel. Nie je tak zaručená nestrannosť a objektivita, ktorú žiadajú príbuzní pacientov. Rovnako výlučne všeobecný lekár nemôže byť ÚDZS nútený odísť v ordinačných hodinách mimo svojej ambulancie alebo z pohotovosti. Takýto návrh je v rozpore s viacerými platnými zákonmi, je diskriminačný a navyše ohrozuje bezpečnosť pacientov.

„Prehliadajúci lekár musí mať požadované školenie, veď ako inak vie stanoviť príčinu smrti alebo kvalifikovane rozhodnúť o pitve,“ uviedla Patrícia Eftimová, predsedníčka Sekcie pre vedu, výskum a vzdelávanie SVLS. „Je nepochopiteľné, aby NR SR v návrhu novely zákona vôbec pripustila možnosť, že prehliadku môže urobiť lekár, v tomto prípade všeobecný lekár, bez školenia.“

Minister Tomáš Drucker vyjadril požiadavku, aby zákon stanovil spôsob riešenia aj v prípade, ak by organizátor prehliadok mŕtvych alebo lekári, dobrovoľne sa podieľajúci na tomto výkone, zlyhali. „Musíme mať istotu, že vždy bude existovať povinnosť lekárov v takejto situácii vykonať prehliadku,“ uviedol minister. „Uvedomujeme si, že nastane iba výnimočne, ale musíme byť na ňu pripravení. Povinnosť ako krajnú možnosť v zákone ponecháme, uvedomujeme si však, že sa nemôže týkať iba úzkej skupiny lekárov. Verím, že ju nikdy nebude potrebné využiť.“

Na rokovaní minister zdravotníctva a SVLS dospeli pri návrhu novely zákona ku konsenzu. Zhodli sa na tom, že v zákone bude definovaná priorita poskytovania zdravotnej starostlivosti lekármi pred prehliadkami mŕtvych. Neodkladnosť prehliadok mŕtvych nebude mať prednosť pred prácou lekára v ambulancii, nemocnici alebo na pohotovosti a budú rešpektované ordinačné hodiny prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení. Povinnosť vykonávať prehliadky mŕtvych sa bude týkať všetkých ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí disponujú platným povolením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, avšak iba v prípade, ak ÚDZS nedokáže túto službu zabezpečiť profesionálmi alebo dobrovoľníkmi v danom regióne. Povinnosťou ÚDZS bude zabezpečiť, aby v takomto prípade vykonal rozpis povinných subjektov a rešpektoval v ňom rovnomernosť. V prípade povinnosti nebudú ambulantní poskytovatelia vykonávať prehliadky mŕtvych v nemocniciach.

Uvedené zmeny dnes MZ SR zapracovalo do návrhu zákona, ktorý budú tento týždeň prerokovávať poslanci NR SR.

„Upravená novela zákona má predpoklady vytvoriť nezávislý, dôstojnejší a etický systém prehliadok mŕtvych. Nový návrh nie je dokonalý, ale odstránila sa z neho protiústavnosť a diskriminácia. Považujeme ho v tejto podobe za akceptovateľný a vykonateľný v praxi,“ uviedla Monika Palušková. „Konečné rozhodnutie je na poslancoch. Verím, že v NR SR zvíťazí zdravý rozum a záujem politikov konečne tento problém racionálne vyriešiť v prospech občanov aj lekárov,“ uzavrela Palušková.

Poslanci Výboru NR SR pre zdravotníctvo budú o novele zákona o prehliadkach mŕtvych rokovať 27.11.2017 a o deň neskôr bude na programe rokovania pléna NR SR.

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť Všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)