Prvý guideline “Artériová hypertenzia” potvrdila technická komisia

IMG_1298

Dňa 8.12.2017 sa uskutočnilo prvé zasadanie technickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), ktorá sa zaoberala návrhmi na štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP) z rôznych lekárskych aj nelekárskych špecializácií.

Ako prvý guideline bol technickou komisiou MZ SR potvrdený Štandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment dospelého pacienta s artériovou hypertenziou. Ide o historický okamih, na ktorý odborná aj laická verejnosť čakali celé desaťročia. Na jeho príprave spolupracovali autority z odborov všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo a kardiológia, na konzultáciu boli prizvaní revízni lekári, gynekológovia a sestry. ŠDTP predstavili za široký kolektív autorov Monika Palušková a Patrícia Eftimová.

ŠDTP sa týka tisícok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a viac ako milióna pacientov s artériovou hypertenziou na Slovensku.

Technická komisia MZ SR vyzdvihla ojedinelý novátorský prístup autorov ku komplexnému manažmentu pacienta s konkrétnou diagnózou – od prevencie cez presné pravidlá diagnostiky až po jasne definovanú liečbu. ŠDTP vychádza z medzinárodných odporúčaní a zároveň zohľadňuje slovenské špecifiká. Komisiou bol ocenený prierezový multidisciplinárny prístup, čo umožní rýchlu, kontrolovateľnú a efektívnu diagnostiku a liečbu každého pacienta bez ohľadu na región, kde žije a špecializáciu lekára, ktorý sa mu venuje.

ŠDTP po potvrdení technickou komisiou MZ SR podlieha schváleniu Gremiálnou poradou ministra zdravotníctva SR.

ŠDTP umožní pacientom sledovať, na čo majú a nemajú nárok na úhradu z verejného zdravotného poistenia, revíznym lekárom a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pomôže kontrolovať správnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosť a lekárom poskytne účinnú ochranu pred neoprávnenými požiadavkami neodborníkov na rozsah výkonov, ktoré nie sú z medicínskeho hľadiska indikované.Zdravotné poisťovne budú tiež zazmluvňovať výkony v ambulanciách a nemocniciach za presne definovaných podmienok.

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)