Riaditeľka piešťanskej nemocnice sa vyjadrila pre médiá

stethoskop mit euro

Vzhľadom na medializované informácie ohľadom obstarania počítačového tomografu (CT) pre Nemocnicu Alexandra Wintera, n.o., ktoré významnou mierou zasiahli nielen do dobrej povesti mojej osoby ako riaditeľky tejto nemocnice, ale v prvom rade významnou mierou poškodili meno Nemocnice Alexandra Wintera, n.o. považujem za svoju povinnosť vyjadriť sa k niektorým dôležitým otázkam, ktoré sa týkajú verejného obstarávania CT prístroja nemocnicou v roku 2012.

Celá „kauza“ ohľadom obstarania CT začala reportážou TV Markíza, ktorej hlavným aktérom bol MUDr. Alan Suchánek a Mgr. Magdaléna Kovačovičová, ktorí prostredníctvom médií informovali verejnosť, že verejné obstarávanie v roku 2012 na obstaranie CT bolo zrušené z dôvodu, že takéto zariadenie je pre nemocnicu údajne príliš dobré a drahé. Skutočné dôvody zrušenia verejného obstarávania však boli iné, o čom MUDr. Suchánek vedel. Členom komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk pre verejné obstarávanie v roku 2012 bol totiž aj samotný MUDr. Suchánek. Komisia preskúmala ponuky uchádzačov a uskutočnila predbežné vyhodnotenie ponúk pred e-aukciou, pričom bolo stanovené predbežné poradie uchádzačov. Na základe záverečnej zápisnice o vyhodnotení ponúk po e- aukcii zo dňa 19.4.2012 sa víťazom stal uchádzač s najdrahšou ponukou o viac ako 250.000,- EUR, ktorý však v predbežnom vyhodnotení skončil na poslednom treťom mieste. Proti uvedenému podali žiadosti o nápravu obaja „neúspešní“ uchádzači s tým, že komisia nesprávne vyhodnotila ponuky vo väzbe na nesprávne uplatnené kritérium, ktoré posunulo najdrahšiu ponuku na víťaznú pozíciu. Proti uvedenému podala odborné námietky tiež primárka rádiológie ako členka komisie, ktorá v liste zo dňa 26.04.2012 vyslovila podozrenie na úmyselné prikrášľovanie údajov úspešným uchádzačom a tiež na prekročenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Komisia zistila, že úspešný uchádzač uviedol v procese verejného obstarávania klamlivý, zavádzajúci, nepravdivý a skreslený údaj o počte vrstiev na jednu plnú rotáciu RTG lampy, ako rozhodujúceho kritéria. Tieto skutočnosti komisia zaznamenala v zápisnici zo dňa 21.05.2012, ktorú podpísali všetci členovia komisie, vrátane MUDr. Suchánka. Komisia sa opätovne zišla a chcela ísť situáciu prerokovať s riaditeľom Ing. Róbertom Mamrillom, čo im však nebolo umožnené. Vtedajší riaditeľ Ing. Mamrilla sa rozhodol separátne rokovať iba s MUDr. Suchánkom, pričom tohto rokovania sa vyslovene nemohli zúčastniť ostatní členovia komisie, o čom vyhotovili zápisnicu dňa 23.05.2012. Následne MUDr. Suchánek predniesol komisii stanovisko riaditeľa, že komisiou pripravené listy o vylúčení úspešného uchádzača nepodpíše a prikázal prostredníctvom MUDr. Suchánka napísať obom neúspešným uchádzačom listy o zamietnutí ich žiadostí o nápravu napriek tomu, že komisia zistila dôvod pre vylúčenie úspešného uchádzača z procesu verejného obstarávania pre poskytnutie nepravdivých a skreslených informácií. Na podklade týchto závažných skutočností dozorná rada nemocnice dňa 24.08.2012 odporučila riaditeľovi nemocnice toto verejné obstarávanie zrušiť. Na zasadnutí správnej rady dňa 11.10.2012, napriek odporúčaniu dozornej rady MUDr. Suchánek s Mgr. Kovačovičovou ako členovia správnej rady aj naďalej presadzovali dokončenie verejného obstarávania podpisom samotnej kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom s najdrahšou ponukou. Vyššie uvedené fakty boli skutočnými dôvodmi zrušenia verejného obstarávania, pričom informácie, ktoré poskytol médiám MUDr. Suchánek a Mgr. Kovačovičová a ktoré boli východiskovou informáciou celej kauzy, boli zavádzajúce a neúplné. Ak sa totiž proces verejného obstarávania má prešetriť naozaj objektívne a komplexne, považujem za potrebné preveriť aj proces verejného obstarávania v roku 2012, kde vtedajší riaditeľ Ing. Mamrilla v spolupráci s MUDr. Suchánkom podozrivo zasiahol do procesu verejného obstarávania, v ktorom vyhrala najdrahšia ponuka o viac ako 250.000,- EUR a kde víťaz pri rozhodujúcom kritériu uviedol klamlivý údaj. Po zistení týchto skutočností, som ako riaditeľka nemocnice podala trestné oznámenie v tejto veci a pripravujem tiež príslušné opatrenia pre očistenie mena nemocnice, ako aj na ochranu mojej cti a povesti. Vzhľadom k uvedenému je otázne, či skutočným dôvodom spochybňovania verejného obstarávania v roku 2014 MUDr. Suchánkom bola záchrana finančných prostriedkov nemocnice alebo iné záujmy.

Autor: JUDr. Mária Domčeková, riaditeľka Nemocnice Alexandra Wintera, n.o. v Piešťanoch

Foto: fotolia.com