Študenti sa zaujímali o Rezidentský program

Viac ako 80 záujemcov o informácie o Rezidentskom programe sa zišlo 30. marca v kongresovej sále MZ SR, kde sa uskutočnil Informačný deň Slovenskej zdravotníckej univerzity o Rezidentskom programe. Prevažne študenti medicíny štvrtého a piateho ročníka Lekárskej fakulty UK a Lekárskej fakulty SZU diskutovali s garantmi SZU pre špecializačné odbory všeobecné lekárstvo a pediatria, koordinátorkou projektového tímu SZU pre Rezidentský program, ako aj s hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monikou Paluškovou  o výberových kritériách, výhodách a zodpovednosti vyplývajúcej z účasti na Rezidentskom programe.
Ťažiskovým zámerom Rezidentského programu je podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. Rezidentský program reaguje na nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov v regiónoch, cieľom je znížiť ich vekový priemer, zlepšiť vzdelanosť v odbore všeobecného lekárstva a pediatrie a zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte. Úspešný pilotný projekt bol v rokoch 2014 a 2015 financovaný z prostriedkov Európskej únie a potvrdil, že táto forma je efektívnym nástrojom na doplnenie a stabilizáciu lekárov v oboch špecializačných odboroch.
Tento projekt pokračuje aj v roku 2016, zo štátneho rozpočtu je vyčlenených 7,4 milióna eur  pre rezidentov z celej SR, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Zmluvy sú podpísané s tromi lekárskymi fakultami – Jesseniova lekárska fakulta Martin, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava.
Program je určený pre absolventov lekárskych fakúlt, lekárov zaradených v špecializačnom štúdiu v odbore všeobecné lekárstvo a pediatria, lekárov zaradených do štúdia v inom špecializačnom odbore, ktorí sa rozhodnú zmeniť špecializačný odbor. Najvyššia veková hranica na zaradenie do rezidentského programu je 40 rokov, ďalším podstatným kritériom zostáva záujem pracovať v niektorom z oboch špecializačných odborov na Slovensku.
RP-info-den-2016_1-m RP-info-den-2016_2-m
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Foto: Ministerstvo zdravotníctva SR