Uhrádzanie ABI v ambulancii všeobecného lekára nad rámec kapitácie

Applying a bandage

Od 1.4.2016 je v ambulanciách všeobecných lekárov prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne zazmluvnený nad rámec kapitácie výkon merania členkovo-ramenného indexu (ABI).

Úhrada tohto výkonu je hradená iba vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Je potrebné, aby si všeobecní lekári pozorne prečítali zmluvu so VšZP a dodržiavali presnú formu a periodicitu vykazovania tohto výkonu pod kódom H0008 v cene 4,50 EUR za jeden výkon v presne taxatívne vymedzených prípadoch 1x za 2 roky.

 

H0008

Stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou

Meranie a vyhodnotenie indexu ABI oscilometrickou metódou na štyroch končatinách pri včasnej diagnóze ischemickej choroby dolných končatín.

Podmienkou úhrady výkonu H0008 je splnenie nasledovných podmienok zo strany PZS:

- platný doklad  o zakúpení, resp. prenájme prístrojového vybavenia;

- potvrdenie o zaškolení výrobcom (dovozcom) prístroja;

- prehlásenie o zhode k prístroju (jedná sa o registráciu prístroja na ŠÚKL)

Poisťovňa  akceptuje a osobitne nad rámec kapitácie uhrádza výkon 1x za 2 roky pri vykázaní preventívnej prehliadky.

Výkon bude akceptovaný:

1.        U symptomatických pacientov s podozrením na ischemickú chorobu dolných končatín (ICHDK);

2.        u asymptomatických pacientov nad 50 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom (artériová hypertenzia, abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita s BMI nad 30, fajčiari, vysoká hladina celkového cholesterolu, porucha metabolizmu lipidov, pacienti a postihnutím koronárnych alebo cerebrálnych artérií, a pod.);

3.     u všetkých poistencov nad 60 rokov.

Výkon nebude akceptovaný, ak vyšetrenie výkonu bude vykonané v špecializovanej ambulantnej starostlivosti.

4,50 €