Správny postup pri ambulantnom predpisovaní enterálnej výživy

Two pharmacists in pharmacy consulting

Dôležité informácie týkajúce sa odbornosti „všeobecný lekár pre dospelých“

Od 1. júla 2013 platia na základe rozhodnutia MZ SR nové pravidlá pre predpisovanie enterálnej výživy pre dospelých a deti. Nové pravidlá vychádzajú z nového rozdelenia Dietetických potravín podľa kcal/ml, čím sa úplne zmenilo doterajšie rozdelenie jednotlivých dietetík. Dôležitým kritériom preskripcie nutričnej podpory u dospelých pacientov je dokázaná malnutrícia, potvrdená podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti.

Čo platí od 1. júla 2014:

-    Všeobecný lekár môže predpísať svojim pacientom enterálnu výživu (zrušená podmienka výlučnej starostlivosti, t. j. že preskripciu môže VLD indikovať aj u tých pacientov, ktorí nie sú v jeho výlučnej starostlivosti!).

-    Hradená liečba polymérnymi diétami je indikovaná u dospelých pacientov s malnutríciou potvrdenou „Protokolom iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov“ (ďalej len „Protokol“/ „Protokol č.2).

-    Základnou podmienkou hradenej liečby štandardnými polymérnymi diétami je vyplnený Protokol uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára.

-    Iniciálne sa preskribuje enterálna výživa na 31 dní. Podmienkou pokračujúcej hradenej liečby je zhodnotenie tolerancie liečby a zhodnotenie prínosu liečby (stabilizácia fyzickej kondície alebo hmotnosti) zdokumentovaného v zdravotnej dokumentácii pacienta; pokračujúca liečba sa môže indikovať najviac na 31 dní.

-    Pri indikovaní nutričnej podpory hradená liečba po šiestich mesiacoch podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

-    Platí tzv. množstvový limit na indikáciu enterálnej výživy ako nutričnej podpory na max. 31 dní – limit L7; a na indikáciu plnej výživy na max. 31 dní – limit L8 .

-    Forma enterálnej výživy sa pri preskripcii vyznačí slovami „nutričná podpora“ alebo „plná enterálna výživa“ alebo značkou množstvového limitu pre príslušnú formu enterálnej výživy L7 alebo L8 na  zadnej strane lekárskeho predpisu a potvrdí sa podpisom a odtlačkom pečiatky predpisujúceho lekára.

-    Plná enterálna výživa(limit L8) sa indikuje v prípade aplikácie nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endoskopickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou; preskripcia sa realizuje najviac na 31 dní; hradená liečba si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne, pokiaľ je indikovaná v súlade s aktuálnym znením preskripčných, indikačných a množstvových limitov.

-    Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba štandardnými polymérnymi diétami poskytuje bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8.

Všeobecný lekár môže predpisovať prípravky enterálnej výživy na svoj kód v týchto skupinách platného Zoznamu kategorizovaných dietetických potravín (vrátane všetkých podskupín):

ATC kód Názov skupiny
V06EA Štandardné polymérne diéty
V06EB Štandardné polymérne diéty pre deti

Prípravky enterálnej výživy kategorizované v iných skupinách (nie V06EA a V06EB) môže všeobecný lekár predpisovať naďalej len na odporúčanie špecialistu.

Postup pri predpisovaní prípravkov enterálnej výživy:

  1. Indikácia a preskripcia pre nových pacientov od 1.10.2014

-    Zhodnotenie nutričného stavu pacienta u lekára

-    Vypísanie protokolu č. 1 (deti) alebo č.2 (dospelýti). Protokol zostane uchovávaný v zdravotnej dokumentácii pacienta u lekára, ktorý zahájil iniciálnu indikáciu.

-    Vyhodnotenie protokolu: klinické zhodnotenie nutričného stavu a indikácia ambulantnej enterálnej výživy

 Jednoznačná podmienka preskripcie EV  je schopnosť GIT vstrebať nutričný prípravok.

-    Pacient bez sondovej výživy – nutričná podpora na 31 dní (limit L7)

-    Pacient na sondovej výžive – plná výživa na 31 dní (limit L8)

 2. Pokračujúca liečba od 1.10.2014

-    Zhodnotenie tolerancie liečby a prínosu liečby po 31 dňoch do dokumentácie pacienta

-    Pokračovanie v liečbe – ďalšia preskripcia najviac na 31dní (cyklická preskripcia enterálnej výživy podľa mesačných limitov každých 31 dní)

-    Po 6 mesiacoch (6x 31 dní) je potrebné vypísať žiadosť v prípade pokračovania v preskripcii a požiadať ZP o súhlas. V opačnom prípade nebude nutričná podpora hradená zo zdravotného poistenia. Preskripcia plnej enterálnej výživy (sondovej výživy) podľa mesačných limitov (L8) je bez časových obmedzení – preskripcia na dobu neurčitú.

Klinické zhodnotenie nutričného stavu – príklad:

Nesprávne: „ Pacient chudne a stráca telesnú hmotnosť. Je slabý.“

Správne: „Pacient s Ca žalúdka trpí ťažkou anorexiou, má odpor k jedlu, nauzeu, pocit plnosti už po malej dávke jedla. Celkový denný príjem je cca 25 % (alebo x %) dennej dávky. Za mesiac došlo k úbytku hmotnosti 8 kg, znížila sa kondícia fyzická i psychická, pac. trpí depresiou. Ide o paraneoblastický syndróm, ktorý nesúvisí s chemo alebo rádioterapiou, ani s pokročilosťou nádorového ochorenia. Indikovaná je nutričná podpora s použitím imunomodulačných diét s omega 3 MK, ktoré centrálne anorexiu zmierňujú.“

Definícia MZ SR:

-    Pacient musí liečbu v prvom rade dobre tolerovať, aby sa mohla efektivita liečby prejaviť.

-    Následne z nej musí fyzicky aj psychicky profitovať, čo sa prejaví napr.:

  • Stabilizáciou alebo zlepšením jeho fyzickej kondície
  • Stabilizáciou alebo nárastom jeho hmotnosti alebo
  • Laboratórnymi parametrami, ktoré zohľadňujú rovnováhu medzi prijatou výživou a nutričnými potrebami organizmu

FAQ

Aká je definícia seniora a ležiaceho pacienta?

Senior = vek nad 65 rokov

Ležiaci pacient = v čase indikácie liečby EV je imobilný (nie je schopný samostatne chodiť, nemôže sa postaviť na váhu…) a je odkázaný na pomoc inej osoby.

Ak je liečba prerušená (napr. zlepšenie stavu po 3 mesiacoch alebo lekár nepožiada zdravotnú poisťovňu o povolenie na predĺženie preskripcie po 6 mesiacoch) môže potom lekár znova začať iniciálnu nutričnú podporu na 31 dní a pokračovať v rovnakom postupe?

Prerušenie liečby na nejaký čas (nie je definovaný) je možné. Opätovné zahájenie iniciálnej nutričnej podpory je možné. Treba vypísať protokol a uchovať ho v zdravotnej dokumentácii.

ABT SK Protokol AVKV 1_2015 PRINT_aktívny formulár

Párovanie kódov

Zdroj: Mgr. Viera Cmerová

Foto: fotolia.com