Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela, pitvy a prevozu mŕtvych tiel

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela, pitvy a prevozu mŕtvych tiel

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela,vykonávaniu pitvy a prevozu mŕtvych tiel v súlade s príslušnými zákonmi. Toto metodické usmernenie v znení novely č.15 nadobudlo platnosť a účinnosť 01.05.2013.

Úplné znenie metodického usmernenia: MU_9-15-2005