Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo platný od 1.3.2014

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. februára 2014 č. 10938-OL-2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov

„MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO platný od 1.3.2014

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia
1. Všeobecné lekárstvo je špecializačný odbor, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť dospelým obyvateľom. Má multidisciplinárny charakter a integruje poznatky z jednotlivých medicínskych odborov.
2. Špecializačné štúdium trvá tri roky.
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností
Položka 1
A. Rozsah teoretických vedomostí z odboru všeobecné lekárstvo
A.1. V oblasti prevencie
1. prevencia v práci všeobecného lekára všeobecne a pri konkrétnych nozologických jednotkách a chorobách,
2. primárna, sekundárna a terciárna prevencia pri iných hromadne sa vyskytujúcich chorobách a iných poruchách zdravia,
3. dispenzarizácia rizikových a chronicky chorých u všeobecného lekára pre dospelých a systém dispenzarizácie v iných odboroch,
4. národný program podpory zdravia, celospoločenské zdravotné programy a stratégie, najmä so zameraním na prevenciu, depistáž a boj proti alkoholizmu, drogovým a iným závislostiam,
5. zásady účinnej zdravotnej výchovy obyvateľstva a behaviorálnej medicíny,
6. depistáž a boj proti prenosným ochoreniam, zásady spolupráce s Úradom verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky,
7. základy výkonu štátneho zdravotného dozoru,
8. vplyv faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie.
A.2. V oblasti diagnostiky
1. základné a komplexné vyšetrenie pacienta v ambulancii a mimo ambulancie,
2. indikácie na konziliárne vyšetrenia,
3. indikácie laboratórnych, zobrazovacích a funkčných vyšetrení kardiovaskulárneho a respiračného systému a iných pomocných vyšetrení,
4. základné hodnotenie EKG záznamu, základné znalosti a interpretácie vyšetrení vykonávaných v ambulancii, napríklad moč, FW, odbery a zásady transportu biologického materiálu,
5. diferenciálna diagnostika prejavov chorôb na koži, exantémových prenosných ochorení a neprenosných ochorení,
6. prevencia a diagnostika prenosných ochorení, ktoré sa u nás vyskytujú, znalosti aktívnej a pasívnej imunizácie,
7. spôsob vykonávania ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými výkonmi operačnej a neoperačnej povahy vrátane posúdenia rizika výkonu podľa Klasifikácie fyzického stavu,
8. diagnostika stavov ohrozujúcich základné životné funkcie, základná diferenciálna diagnostika chorobných stavov na základe anamnézy, vyšetrenia a pomocných vyšetrení vrátane metodiky, pomôcok, prístrojov a nástrojov,
9. identifikácia násilia vo všetkých jeho formách, spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi,
10. prehliadka mŕtveho tela, základy súdneho lekárstva.
A.3. V oblasti liečby
1. princípy komplexnej liečby v rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti, napríklad úprava životosprávy pacienta, psychoterapia, dietoterapia a rehabilitácia,
2. základy farmakoterapeutických postupov,
3. zásady prvej pomoci a podpory základných životných funkcií pri poruchách obehu a dýchania,
4. prvá pomoc pri úrazoch, zastavenie krvácania,
5. prvá pomoc pri pôrode,
6. práva osôb so zdravotným postihnutím.
A.4. V oblasti organizácie práce
1. koncepcia odboru, zásady manažmentu a kontroly práce na pracovisku,
2. spolupráca so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a inými štátnymi orgánmi vrátane orgánov územnej samosprávy, zariadení sociálnych služieb, agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
3. vykazovanie činnosti pre národný zdravotnícky informačný systém.
B. Rozsah teoretických vedomostí zo súvisiacich odborov
B. 1. Vnútorné lekárstvo
1. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba symptómov, syndrómov a chorôb vo vnútornom lekárstve,
2. prehľad terapie chorôb vo vnútornom lekárstve, ich indikácie, kontraindikácie a interakcie liečiv,
3. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba chorôb kardio-vaskulárneho systému, napríklad hypertenzná choroba, ischemická choroba myokardu, choroby srdcových chlopní, poruchy srdcového rytmu, trombóza a embolizácia vrátane a. pulmonalis a periférnych tepien a žíl, ischemická choroba dolných končatín, zápalové choroby srdca a ciev,
4. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba chorôb dýchacieho systému, napríklad zápaly horných a dolných dýchacích ciest vrátane abscesov, zápalov pohrudnice, chronická obštrukčná choroba pľúc, priedušková astma, bronchiektázie, emfyzém pľúc, pleurálny výpotok, tuberkulóza, nádory dýchacích ciest,
5. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika chorôb tráviaceho systému –
pažerák, žalúdok, tenké a hrubé črevo, pečeň, žlčník, pankreas, konečník, napríklad vredová choroba, akútne a chronické zápaly, funkčné poruchy, nádory,
6. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba diabetes mellitus a jeho komplikácií, typy, klasifikácia, spôsoby terapie urgentných stavov a udržiavacej liečby,
7. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba chorôb obličiek
a močových ciest, napríklad infekcie močových ciest, glomerulonefritídy, intersticiálne nefritídy,
cysty, nádory, zlyhanie obličiek, komplexná starostlivosť o dialyzovaného pacienta,
8. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba chorôb štítnej žľazy,
hypofýzy a nadobličiek, napríklad zápaly, nádory, iné poruchy funkcie štítnej žľazy,
9. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba obezity, napríklad poruchy
výživy, sekundárna obezita,
10. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba anémií,
11. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba zápalových a degeneratívnych
chorôb pohybového aparátu, napríklad osteoartróza, osteoporóza, reumatická, reaktívna,
enteropatická, uratická a psoriatická artritída,
12. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba onkologického pacienta,
13. etiológia, patogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba u pacienta s alergiou
a inými poruchami imunity vrátane prick – testov a možností autovakcinácie,
14. špecifiká terapie u geriatrického a polymorbidného pacienta,
15. kategorizácia práce, hodnotenie zdravotných rizík, znalosť súvisiacich predpisov,
16. posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu so zameraním na prvú a druhú kategóriu,
vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci v rámci pracovnej zdravotnej služby,
17. hodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia.
B. 2. Anestéziológia a intenzívna medicína
1. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba pri stavoch ohrozujúcich život pacienta,
2. zásady neodkladnej zdravotnej starostlivosti vrátane stabilizácie a prepravy pacienta vyžadujúceho neodkladnú zdravotnú starostlivosť, napríklad úrazy hlavy, chrbtice, brucha, panvy, pacient v bezvedomí, šoku, s pľúcnym edémom, akútnym infarktom myokardu,
3. interpretácia vybraných laboratórnych a ostatných pomocných vyšetrení v anestéziológii
a intenzívnej medicíne,
4. indikácie a spôsoby intubácie a tracheostómie pacienta,
5. organizácia a spôsob práce lekára pri vykonávaní anestézie na operačnej sále vrátane anestéziologického predoperačného vyšetrenia,
6. odstránenie cudzieho telesa z dýchacích ciest,
7. základy algeziológie.
B. 3. Chirurgia
1. diagnostika a diferenciálna diagnostika a neodkladná zdravotná starostlivosť pri náhlych brušných
príhodách,
2. diagnostika, diferenciálna diagnostika a neodkladná zdravotná starostlivosť pri traumách a polytraumách, napríklad poranenia lebky, mozgu, chrbtice, miechy, zlomeniny končatín, tupé poranenia mäkkých tkanív, crush syndróm, poranenia spôsobené inou osobou,
3. diagnostika, diferenciálna diagnostika a indikácia operácie pri chorobách tráviaceho systému, napríklad pažerák, žalúdok, tenké a hrubé črevo, pečeň, žlčník, žlčovody, pankreas, konečník, perianálna oblasť,
4. diagnostika, diferenciálna diagnostika a indikácie k operácii u všetkých typov hernií,
5. diagnostika, diferenciálna diagnostika a indikácia operácie pri primárnych a sekundárnych
chorobách, akútnych a chronických chorobách a poraneniach periférnych tepien a žíl,
6. diagnostika, diferenciálna diagnostika a indikácia operácie pri chorobách a poraneniach svalov, úponov svalov, šliach, úžinových syndrómoch,
7. diagnostika, diferenciálna diagnostika a indikácie k operácii pri vrodených a získaných deformitách a degeneratívnych zmenách kĺbov a kostí, napríklad bedrový a kolenný kĺb, hallux valgus, calcar calcanei,
8. diagnostika, diferenciálna diagnostika a indikácia operácie pri primárnych a sekundárnych, akútnych a chronických chorobách chrbtice, napríklad kyfózy, hyperlordózy, skoliózy, diskopatie, cauda equina, m. Scheuermannove ochorenie, nádory, metastázy,
9. diagnostika, diferenciálna diagnostika a indikácia operácie u pacientov s chorobami močového
systému: obličky, močovody, močový mechúr, uretra, vonkajšie pohlavné orgány a prostata,
napríklad zápaly, striktúry, fimóza, hypertrofia, funkčné poruchy, nádory,
10. indikácie a možnosti preskripcie zdravotníckych pomôcok pre inkontinentných pacientov.
B. 4. Dermatovenerológia
1. diagnostika, diferenciálna diagnostika a základná liečba pri alergických a zápalových prejavoch
na koži,
2. diagnostika, diferenciálna diagnostika a základná liečba pri vírusových, bakteriálnych parazitárnych
a mykotických chorobách kože a ich prejavoch na koži,
3. diagnostika a diferenciálna diagnostika pri pohlavne prenosných ochoreniach, vrátane konzultácií a povinného hlásenia,
4. diagnostika a diferenciálna diagnostika neprenosných ochorení kože vrátane konzultácií,
5. prehľad diagnostických a terapeutických možností névov, prekanceróz a nádorov kože,
6. prehľad diagnostických možností a interpretácie epikutánnych a intradermálnych kožných testov, možnosti hyposenzibilizácie, autovakcinácie,
7. prehľad terapeutických možností v odstraňovaní verúk, fibrómov elektrokoaguláciou, leptaním, excíziou.
B. 5. Gynekológia a pôrodníctvo
1. diagnostika a diferenciálna diagnostika chorôb prsníka, napríklad zápaly a nádory,
2. diagnostika a diferenciálna diagnostika chorôb tela a krčka maternice a vaječníkov, napríklad zápaly, myómy, cysty a nádory,
3. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba porúch menštruačného cyklu,
4. diagnostika a diferenciálna diagnostika syndrómov u žien v klimaktériu,
5. základná orientácia v zásadách a postupoch podávania kontraceptív, ich indikácie, kontraindikácie, nežiaduce účinky,
6. základná orientácia v priebehu fyziologického tehotenstva a laktácie,
7. životospráva tehotnej ženy, rizikové tehotenstvo, komplikácie počas tehotenstva,
8. špecifiká farmakoterapie u žien v gravidite a počas laktácie.
B. 6. Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
1. indikácie, kontraindikácie a možnosti liečebnej rehabilitácie a fyzikálnej medicíny,
2. metódy, mechanizmus účinkov a pôsobenie metód liečebnej rehabilitácie a fyzikálnej medicíny, napríklad liečebný telocvik, masáže, elektroterapia, magnetoterapia, diatermia,
3. základné skupiny, ich indikácie a možnosti preskripcie zdravotníckych pomôcok,
4. indikácie a možnosti balneoterapie,
5. indikácie základných metód rehabilitačných metodík, liečebnej a pracovnej rehabilitácie, funkčného vyšetrenia pohybového aparátu,
6. indikácie a poznanie základov akupunktúry,
7. indikácie aplikácie rehabilitačných metód u imobilného pacienta v domácom prostredí, pooperačná
starostlivosť o pacienta v domácom prostredí.
B. 7. Neurológia
1. diagnostika, diferenciálna diagnostika a prehľad terapie úrazov a iných neodkladných stavov v oblasti centrálneho nervového systému, napríklad komócia, kontúzia, kompresia, opuch mozgu a miechy, subdurálny a epidurálny hematóm, cauda equina,
2. diagnostika, diferenciálna diagnostika a prehľad terapie zápalových chorôb mozgu a miechy,
3. diagnostika, diferenciálna diagnostika a prehľad terapie nádorových chorôb mozgu a miechy,
4. diagnostika, diferenciálna diagnostika, nemedikamentózna a medikamentózna liečba vertebrogénnych chorôb,
5. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba akútnych a chronických cievnych chorôb mozgu,
6. diagnostika, diferenciálna diagnostika a prehľad terapie záchvatových symptómov, syndrómov a chorôb, napríklad epilepsia, Meniérova choroba, meniérovský syndróm, vertigo, migréna,
7. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba sekundárneho poškodenia mozgu pri iných
chorobách, napríklad metabolické choroby – diabetes mellitus, choroby pečene a obličiek, hypertenzia, akútne a chronické otravy,
8. diagnostika, diferenciálna diagnostika a prehľad terapie demencií,
9. diagnostika, diferenciálna diagnostika a prehľad terapie neurodegeneratívnych, demyelinizačných
a iných autoimúnnych chorôb mozgu a miechy, napríklad sclerosis multiplex, Parkinsonova choroba, parkinsonský syndróm, neurolues,
10. prehľad diagnostiky, diferenciálna diagnostika a možnosti terapie pri ostatných degeneratívnych chorobách mozgu, miechy a zriedkavých chorobách centrálneho nervového systému, napríklad amyotrofická laterálna skleróza, myastenia gravis, syringomyelia, Pickova choroba,
11. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba úžinových syndrómov a vazoneuróz,
12. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba pri toxickom poškodení centrálneho nervového
systému, napríklad otrava metylalkoholom, oxidom uhoľnatým, organofosfátmi,
13. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba poškodenia mozgových a periférnych nervov,
14. prehľad indikácií pomocných vyšetrovacích metód v neurológii, napríklad RTG, CT, MRI,EMG, interpretácia biochemických, imunologických a likvorologických vyšetrení,
15. prehľad neurochirurgických intervencií u pacientov s chorobami v oblasti centrálneho nervového systému.
B. 8. Oftalmológia
1. diagnostika, diferenciálna diagnostika a prednemocničná lekárska starostlivosť pri urgentných stavoch v oftalmológii, napríklad úrazy oka, akútny glaukómový záchvat,
2. diagnostika, diferenciálna diagnostika syndrómu červeného oka a bolestivého oka,
3. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba pri zápale mihalníc, spojoviek, rohovky,
4. diagnostika, diferenciálna diagnostika a prehľad terapie pri iritídach, iridocyklitídach, glaukóme a katarakte,
5. očné príznaky, diagnostika, diferenciálna diagnostika a prehľad terapie pri sekundárnom poškodení oka, napríklad hypertenzia, diabetes mellitus, reumatické choroby.
B. 9. ORL
1. diagnostika, diferenciálna diagnostika a neodkladná zdravotná starostlivosť pri stavoch ohrozujúcich život a urgentných stavoch v ORL,
2. diagnostika, diferenciálna diagnostika a prednemocničná liečba tráum v oblasti ORL,
3. diagnostika, diferenciálna diagnostika a základná liečba zápalov v oblasti ORL,
4. diagnostika a diferenciálna diagnostika lymfadenopatií v oblasti ORL,
5. diagnostika a diferenciálna diagnostika prekanceróz a nádorov v oblasti ORL,
6. etiológia, prevencia, prehľad diagnostiky a terapie poškodenia sluchu, prevodových a percepčných
porúch sluchu, orientácia vo výsledku tónového audiometrického vyšetrenia,
7. prehľad možností vyšetrenia, diagnostiky a posudzovania poškodenia sluchu pri profesionálnej záťaži.
B. 10. Psychiatria
1. identifikácia a základná diferenciálna diagnostika psychiatrických symptómov a syndrómov v ambulancii všeobecného lekára,
2. diagnostika a diferenciálna diagnostika demencií z pohľadu psychiatra,
3. diagnostika a základná diferenciálna diagnostika psychiatrických symptómov a syndrómov na podklade organického poškodenia centrálneho nervového systému,
4. diagnostika a diferenciálna diagnostika schizoafektívnych porúch,
5. diagnostika a diferenciálna diagnostika depresie a neurózy,
6. diagnostika a diferenciálna diagnostika psychosomatických porúch, napríklad poruchy príjmu potravy, poruchy spánku,
7. patologické zmeny správania ženy počas laktácie a v klimaktériu,
8. špecifiká správania a jeho zmeny u geriatrického pacienta,
9. suicídium – rizikové skupiny, varovné signály,
10. právna problematika v starostlivosti o psychiatrických pacientov,
11. diagnostika, diferenciálna diagnostika a prehľad liečby drogových a nedrogových závislostí,
12. základné informácie o možnostiach psychoterapie v psychiatrii,
13. indikácie, kontraindikácie a možnosti liečby psychiatrických chorôb v kompetencii všeobecného lekára, napríklad antidepresíva, anxiolytiká, hypnotiká, neuroleptiká.
B. 11. Rádiológia
1. možnosti, indikácie a kontraindikácie zobrazovacích metód, napríklad RTG, USG vrátane Dopplerovského vyšetrenia, CT, MRI, natívne vyšetrenia a vyšetrenia s kontrastom,
2. základy radiačnej ochrany v diagnostickej rádiológii,
3. príprava pacienta na jednotlivé zobrazovacie vyšetrenia,
4. základný popis nálezov najčastejších zobrazovacích metód v rádiológii.
B. 12. Verejné zdravotníctvo, infektológia a tropická medicína
1.charakteristika, symptomatológia a syndromológia prenosných ochorení,
2.diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba prenosných ochorení vyskytujúcich sa na území Slovenskej republiky a cudzokrajných chorôb,
3.diagnostika, diferenciálna diagnostika prenosných ochorení u vybraných skupín obyvateľstva, napríklad gravidné ženy, polymorbidní, geriatrickí a onkologickí pacienti, drogovo závislí, pacienti po transplantáciách,
4.možnosti efektívnej diagnostiky prenosných ochorení v ambulantnej praxi vrátane techniky odberu biologického materiálu a jeho transportu,
5.možnosti, indikácie a kontraindikácie antiinfekčnej terapie,
6.preventívne a profylaktické opatrenia pri prenosných ochoreniach vrátane druhov, frekvencie a spôsobov aplikácie očkovacích látok, indikácie, kontraindikácie a nežiaduce účinky očkovania,
7.prehľad spôsobov dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.
B. 13. Pediatria
1. diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba stavov ohrozujúcich život dieťaťa,
2. špecifiká kardio-pulmonálnej resuscitácie u novorodenca, dojčaťa, batoľaťa a väčšieho dieťaťa,
3. technika základného fyzikálneho vyšetrenia novorodenca, dojčaťa, batoľaťa a väčšieho dieťaťa,
4. komunikácia s rodičmi dieťaťa a riešenie konfliktných situácií,
5. diagnostika a diferenciálna diagnostika najčastejších syndrómov a chorôb v detskom veku, napríklad hnačky, infekcie dýchacích a močových ciest, dehydratácia,
6. špecifiká terapie, indikácií, kontraindikácií a dávkovania liečiv u detí.
Položka 2
Rozsah praktických zručností a skúseností
Oddiel 1
Minimálny počet zdravotných výkonov
A. v rámci jednotlivých pracovísk sumárne
1. štandardná ústavná klinická prax: prijatie, pacienta, anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, popis röntgenologickej snímky hrudníka, interpretácia pomocných, laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, sledovanie a liečba, prepustenie
400 pacientov
2. popis EKG záznamu a jeho vyhodnotenie 400
3. popis röntgenologickej snímky hrudníka 100
4. popis röntgenologickej snímky brucha 50
5. venepunkcia, zavedenie venóznej cievky 50
6. infúzna a injekčná liečba 50
7. odber artériovej krvi, interpretácia vyšetrení 20
8. transfúzia krvi a krvných prípravkov 20
9. vyšetrenie krvného náteru 20
10. vyšetrenie moču a močového sedimentu 20
11. punkcie telových dutín 20
12. odsávanie sekrétu z dýchacích ciest, inhalačná liečba, ventilácia 20
13. katetrizácia močového mechúra u muža a u ženy 20
14. zavedenie sondy do hornej časti gastrointestinálneho traktu 8
15. kardiopulmonálna resuscitácia u detí a dospelých 2
16. malé chirurgické výkony, napríklad sutúra, incízia, excízia 10
17. výplach žalúdka 5
18. vypísanie návrhov na kúpeľnú liečbu 5
19. odvedenie pôrodu, vykonanie orientačného manuálneho pôrodníckeho vyšetrenia 3
20. vykonanie základného gynekologického vyšetrenia, vrátane vyšetrenia v zrkadlách, vykonanie manuálneho vyšetrenia prsníka a poučenie ženy o technike samovyšetrovania prsníkov, vykonanie ošetrenia bežných chorôb
vonkajších rodidiel 3
21. fyzikálne vyšetrenia novorodenca, dojčaťa a batoľaťa, venepunkcia u detí 20
22. odber materiálu na mikrobiologické vyšetrenie a jeho hodnotenie 100
23. aplikovanie obstreku periférneho nervu 3
A. 1. Asistencia pri výkone
1. zavedenie centrálneho venózneho katétra 5
2. tracheálna intubácia 5
3. defibrilácia, kardioverzia 5
4. kardiostimulácia 5
5. echokardiografia 20
6. funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, napríklad 24-hodinový záznam EKG, krvného tlaku, ergometria, „head-up tilt“ test 20
7. bronchoskopia a funkčné vyšetrenie dýchacieho systému: orientačné prípadne kompletné spirometrické vyšetrenie pľúc 20
8. rádiodiagnostika: počítačová tomografia, magnetická rezonancia 20
9. ultrasonografia: abdomenu, duplexná ultrasonografia ciev 40
10. gastrointestinálna endoskopia: ezofagoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia 20
11. biopsia orgánov a tkanív 10
B. V rámci odboru všeobecné lekárstvo
B.1. Vo všeobecnej ambulancii pre dospelých pod vedením školiteľa
1. odobratie anamnézy a vyšetrenie denne 20
2. vedenie kompletnej zdravotnej dokumentácie denne 20
3. indikácia a hodnotenie komplementárneho vyšetrenia 20
4. diferenciálna diagnostika a liečba v ambulancii všeobecného lekára denne 20
5. podávanie injekcií 50
6. vyšetrenie u dospelého pred plánovanými invazívnymi výkonmi operačnej a neoperačnej povahy podľa Klasifikácie fyzického stavu 30
7. kardiopulmonálna resuscitácia u dospelého 2
8. základné ORL vyšetrenie 25 z toho
a) s použitím nástrojov 5
b) orientačné vyšetrenie sluchu 10
c) výplach vonkajšieho zvukovodu 10
9. prvá pomoc pri úraze oka, napríklad poleptanie oka alebo cudzie teleso v oku 10
10. orientačné vyšetrenie 80
a) zrakovej ostrosti pomocou optotypov 20
b) predného očného segmentu 20
c) farbocitu 20
d) orientačné vyšetrenie zorného poľa 20
11. diagnostika a ošetrenie kožných lézií 15
12. diagnostika a základná liečba akútnych stavov v neurológii 10
13. liečba chronických stavov v neurológii 10
14. diferenciálna diagnostika akútnych a dekompenzovaných psychiatrických stavov, napríklad schizofrénia, závislosti, nadviazanie kontaktu a vedenie rozhovoru s psychicky chorým, krízová intervencia, indikácia ďalšej psychologickej a psychiatrickej starostlivosti 5
15. očkovanie 50
16. vypracovanie návrhu na konziliárne vyšetrenie a iné vyšetrenia 5
17. vykonanie preventívnych prehliadok 100
Oddiel 2
Praktické zručnosti a skúsenosti po ukončení špecializačného štúdia
A. Všeobecné lekárstvo
1. používať komplexné medicínske vedomosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s prihliadnutím na interakcie a informácie z ostatných medicínskych odborov, ktoré do odboru všeobecné lekárstvo zasahujú,
2. špecifikovať, ktoré časti diagnostiky a terapie pacienta vykoná všeobecný lekár sám, ktoré
vyžadujú konziliárne vyšetrenie na inom pracovisku a ktorého pacienta je nevyhnutné hospitalizovať,
3. poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť v ambulancii a mimo ambulancie,
4. uskutočniť rýchlu diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku, posúdenie závažnosti a ďalšieho riešenia syndrómov, symptómov a chorôb v ambulancii a mimo ambulancie,
5. posúdiť indikáciu konzultácie v iných zdravotníckych zariadeniach, vykonania laboratórnych alebo iných vyšetrení a hospitalizácie,
6. zabezpečiť liečbu chorôb v kompetencii všeobecného lekára, indikácie liečby, kontraindikácie a interakcie liečiv,
7. aplikovať intramuskulárne, intravenózne, intradermálne a subkutánne injekcie a infúznu liečbu,
8. uskutočniť indikáciu a odber biologického materiálu vrátane rýchlej diagnostiky v ambulancii všeobecného lekára,
9. uskutočniť malé chirurgické výkony, napríklad základné ošetrenie rán, preväz, incízia, sutúra,                                     10. zaznamenať a vyhodnotiť EKG záznam,
11. realizovať predoperačné vyšetrenie pacienta podľa Klasifikácie fyzického stavu,
12. ovládať odoberanie anamnézy,
13. viesť zdravotnú dokumentáciu a oznamovať povinné hlásenia a výkazy aj v elektronickej podobe,
14. vykonávať administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
15. vykonávať preventívne prehliadky a preventívnu činnosť,
16. vykonávať očkovanie a poskytovať informácie o jeho indikáciách, kontraindikáciách a nežiaducich
účinkoch,
17. posudzovať dočasnú pracovnú neschopnosť a vykonávať súvisiace administratívne úkony,
18. udržiavať komunikačné zručnosti a psychoterapeutický prístup k pacientovi,
19. vedieť identifikovať násilie vo všetkých jeho formách,
20. dodržiavať práva osôb so zdravotným postihnutím,
21. aplikovať efektívnu základnú diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a terapiu počas návštevnej služby mimo ambulancie,
22. vykonávať lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu,
23. hodnotiť bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,
24. posudzovať zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo, zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostnej služby a zdravotnú spôsobilosť na ďalšie činnosti, u ktorých zákon vyžaduje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti,
25. uskutočniť prehliadku mŕtveho tela a vykonať súvisiace administratívne úkony,
26. zabezpečovať zdravotnú starostlivosť o geriatrických, polymorbidných, fyzicky chorých, psychicky chorých a chronicky chorých pacientov,
27. zabezpečiť starostlivosť o onkologického a umierajúceho pacienta,
28. zabezpečiť starostlivosť o rizikové a znevýhodnené skupiny obyvateľstva v komunite,
29. spolupracovať s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti, inými zdravotníckymi zariadeniami a sociálnymi inštitúciami,
30. uplatňovať v praxi metódy zdravotnej výchovy,
31. vykazovať výkony a ich účtovanie zdravotným poisťovniam a ostatným inštitúciám.
B. Anestéziológia a intenzívna medicína
1. ovládať základnú a rozšírenú podporu základných životných funkcií u novorodenca, kojenca, batoľaťa, väčšieho dieťaťa a dospelého,
2. identifikovať starostlivosť o zranených podľa Advanced Trauma Life Support,
3. ovládať triedenie zranených, zabezpečiť ich stabilizáciu a transport v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti na mieste dopravnej nehody,
4. aplikovať defibriláciu elektrickým výbojom,
5. aplikovať kyslík cez masku,
6. ovládať zabezpečenie vnútrožilového prístupu vrátane zavedenia kanyly,
7. ovládať zavedenie nazogastrickej sondy, odsávanie sekrétu z dýchacích ciest,
8. identifikovať základnú diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, pri stavoch ohrozujúcich život,
napríklad bezvedomie, šok, pľúcny edém, traumy, polytraumy, otravy,
9. zabezpečiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri stavoch ohrozujúcich život, napríklad pri edéme pľúc, akútnom infarkte myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhode, arteriálnej a žilovej embolizácii a trombóze, pneumotoraxe, metabolickom rozvrate, kóme, cudzom telese v dýchacích cestách, vrátane základnej diagnostiky, stabilizácie a transportu pacienta,
10. ovládať možnosti liečby akútnej a chronickej bolesti v ambulancii všeobecného lekára a indikácie na vyšetrenie na algeziologickej ambulancii.
C. Chirurgia
1. ovládať diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku náhlych brušných príhod, distorzie a zlomenej končatiny vrátane jej fixácie, stabilizáciu a transport pacienta,
2. vykonať základné ošetrenie, zastavenie tepnového a žilového krvácania, stabilizáciu a transport pacienta s otvorenými krvácajúcimi ranami, hematemézou a melénou,
3. ovládať preventívne opatrenia a terapiu tromboembolických chorôb,
4. vykonať malé chirurgické výkony, napríklad lokálna anestézia, revízia a toaleta rany, incízia, extirpácia cudzieho telesa z kože a podkožia, sutúra, odstránenie stehov a sponiek,
5. ovládať akútne ošetrenie omrzlín, popálenín, rán po poleptaní,
6. ovládať ošetrovanie dekubitov, vredov predkolenia a iných chronických rán,
7. ovládať obväzovú techniku pri všetkých základných typoch obväzov a obvinov,
8. ovládať diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku a základnú symptomatickú terapiu degeneratívnych zmien pohybového aparátu,
9. vykonať zavedenie močového katétra u ženy a muža v nekomplikovaných prípadoch, vykonať preplach močového katétra,
10. predpisovať zdravotnícke pomôcky v pôsobnosti všeobecného lekára.
D. Dermatovenerológia
1. poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť a terapiu pri alergických kožných prejavoch,
2. ovládať základnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku névov, prekanceróz a nádorov kože,
3. ovládať základnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku a terapiu prenosných ochorení kože a s prejavmi na koži, napríklad herpes zoster, impetigo, scabies, mykózy,
4. ovládať základnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku a terapiu neprenosných ochorení kože, napríklad psoriasis vulgaris, acne vulgaris, vitiligo,
5. ovládať základnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku a možnosti terapie pohlavne prenosných ochorení, napríklad syfilis, gonorrhea, kondylómy,
6. vykonať ošetrenie chronických kožných lézií, napríklad dekubity, vredy predkolenia.
E. Gynekológia a pôrodníctvo
1. ovládať základné orientačné manuálne vyšetrenie prsníka,
2. ovládať základné orientačné manuálne pôrodnícke vyšetrenie,
3. odviesť v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti pôrod mimo zdravotníckeho zariadenia,
4. ovládať racionálnu a bezpečnú farmakoterapiu u žien v gravidite a počas laktácie.
F. Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
1. ovládať základne funkčné vyšetrenie chrbtice a kĺbov,
2. ovládať indikácie, kontraindikácie a možnosti liečebnej rehabilitácie a fyzikálnej medicíny,
3. ovládať indikácie základných metód rehabilitačných metodík, liečebnej a pracovnej rehabilitácie, funkčného vyšetrenia pohybového aparátu,
4. posúdiť indikácie, kompetencie a vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
5. ovládať indikácie aplikácie rehabilitačných metód u imobilného pacienta v domácom prostredí.
G. Neurológia
1. ovládať diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri chorobách ohrozujúcich život, otravách a úrazoch v neurológii,
2. vykonať základné neurologické vyšetrenie hlavy a chrbtice,
3. ovládať diferenciálnu diagnostiku základných symptómov a syndrómov v neurológii, napríklad bolesti hlavy, vertigo, periférna chabá obrna, centrálna spastická obrna, motorická a senzorická afázia,
4. vykonať funkčné vyšetrenie chrbtice so základným určením motorického a senzitívneho postihnutia v oblasti cervikobrachiálnej, torakálnej, lumbosakrálnej, orientácia podľa dermatómov, základné rozlíšenie radikulárneho a pseudoradikulárneho postihnutia,
5. aplikovať obstrek periférneho nervu,
6. interpretovať indikáciu rehabilitačnej a kúpeľnej liečby u pacienta s neurologickou chorobou,
7. posúdiť indikáciu a preskripciu zdravotníckych pomôcok u inkotinentných pacientov.
H. Oftalmológia
1. poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť a terapiu pri úrazoch a akútnych stavoch v oftalmológii vrátane poleptania, glaukómového záchvatu a pri cudzom telese v oku,
2. vykonať vyšetrenie predného očného segmentu, zrakovej ostrosti pomocou optotypov, farbocitu a orientačné vyšetrenie zorného poľa,
3. uskutočniť everziu mihalnice, podávanie očných extern.
I. ORL
1. vykonať základné vyšetrenie pomocou nástrojov v oblasti ORL: vyšetrenie otoskopom, orientačné vyšetrenie sluchu, nepriama laryngoskopia,
2. vykonať výplach vonkajšieho zvukovodu, Politzerova sprcha,
3. vykonať prednú tamponádu nosa pri epistaxe.
J. Psychiatria
1. poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť pacientovi s akútnou alebo dekompenzovanou psychiatrickou chorobou, napríklad schizofrénia, suicídium, agresivita pod vplyvom návykových látok, zabezpečiť rýchly transport pacienta na psychiatrické vyšetrenie,
2. určiť základnú diferenciálnu diagnostiku pri najčastejšie sa vyskytujúcich psychiatrických
chorobách, napríklad depresie, schizoafektívne poruchy,
3. ovládať základné psychologické a psychoterapeutické intervencie v komunikácii s psychiatrickým pacientom,
4. identifikovať drogové a iné závislosti,
5. ovládať základnú farmakoterapiu psychiatrických chorôb v ambulancii všeobecného lekára.
K. Rádiológia
1. posúdiť možnosti, indikácie a kontraindikácie jednotlivých zobrazovacích metód,
2. vedieť poskytnúť pacientom základné informácie o veľkosti ožiarenia pri jednotlivých röntgenových vyšetreniach a o možných rizikách poškodenia zdravia,
3. poučiť pacienta a pripraviť ho na absolvovanie jednotlivých zobrazovacích metód,
4. interpretovať základný popis nálezov zobrazovacích metód v rádiológii.
L. Verejné zdravotníctvo, infektológia a tropická medicína
1. ovládať diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a terapiu prenosných ochorení vyskytujúcich sa na území Slovenskej republiky,
2. rozpoznať diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku cudzokrajných chorôb importovaných zo zahraničia,
3. ovládať povinné a odporúčané očkovanie, možnosti profylaxie prenosných ochorení pred cestou do zahraničia, ich indikácie, kontraindikácie a nežiaduce účinky,
4. vybrať efektívne epidemiologické opatrenia v mieste nákazy, zabezpečiť karanténu a hlásenie
prenosných ochorení,
5. ovládať diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a terapiu u vybraných skupín obyvateľstva, napríklad gravidné ženy, imunokompromitovaní pacienti, geriatrickí pacienti, onkologickí pacienti a polymorbidní pacienti,
6. ovládať diagnostiku prenosných ochorení vrátane odberu biologického materiálu, jeho transportu
a efektívnej antiinfekčnej terapie v ambulantnej praxi,
7. interpretovať zásady antisepsy, asepsy a sterilizácie v ambulancii, používať určené typy a druhy
dezinfekčných prostriedkov, spôsoby dezinfekcie kože, prístrojov a povrchov v ambulancii.
M. Pediatria
1. poskytnúť základnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a terapiu pri stavoch ohrozujúcich život dieťaťa, napríklad bezvedomie, náhle príhody brušné, otravy, dyspnoe, febrilné kŕče a hyperpyrexia, epiglotitis,
2. ovládať základné fyzikálne vyšetrenie novorodenca, dojčaťa, batoľaťa a väčšieho dieťaťa,
3. ovládať systém očkovania v detskom veku,
4. rozpoznať základnú diferenciálnu diagnostiku a terapiu najčastejších symptómov, syndrómov
a chorôb v detskom veku.
Oddiel 3
Nácvik techník komunikácie
1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie,
2. verbálna a neverbálna komunikácia,
3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.
c) Organizačná forma špecializačného štúdia
Špecializačné štúdium sa začína dňom zaradenia do špecializačného štúdia podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Súčasťou špecializačnej skúšky je obhajoba písomnej práce.
d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh
1. oddelenie vnútorného lekárstva 14 mesiacov, z toho
a) jednotka intenzívnej starostlivosti 2 mesiace
b) centrálny príjem, urgentný príjem alebo prijímacia ambulancia 3 mesiace
c) ambulancia vnútorného lekárstva 1 mesiac
2. ambulancia klinickej onkológie 2 týždne
3. diabetologická ambulancia 2 týždne
4. gastroenterologická ambulancia 2 týždne
5. pneumologická ambulancia 2 týždne
6. ambulancia klinickej imunológie a alergológie 2 týždne
7. kardiologická ambulancia 2 týždne
8. ambulancia FBLR 2 týždne
9. infektologická ambulancia 2 týždne
10. reumatologická ambulancia 2 týždne
11. endokrinologická ambulancia 2 týždne
12. oddelenie chirurgie 3 mesiace, z toho ambulancia 3 týždne
13. ortopedická ambulancia 2 týždne
14. urologická ambulancia 2 týždne
15. neurologické oddelenie 1 mesiac, z toho ambulancia 3 týždne
16. oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 1 mesiac
17 psychiatrické oddelenie 2 týždne
18. SVALZ 1 mesiac, z toho
a) hematológia 1 týždeň
b) klinická biochémia 1 týždeň
c) klinická mikrobiológia 1 týždeň
d) rádiológia 1 týždeň
1 mesiac, z toho
19. oddelenie otorinolaryngológie 3 týždne, z toho 2 týždne ambulancia
20. oddelenie oftalmológie 3 týždne, z toho 2 týždne ambulancia
21. oddelenie dermatovenerológie 3 týždne, z toho 2 týždne ambulancia
22. oddelenie gynekológie a pôrodníctva 2 týždne ambulancia
23. oddelenie pediatrie 2 týždne, z toho 1 týždeň ambulancia
24. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 týždeň
25. všeobecná ambulancia pre dospelých 6 mesiacov
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2014.
Zuzana Zvolenská, v. r.
ministerka