Očkovanie proti hepatitíde B

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z z 10. decembra 2008 o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Očkovanie proti hepatitíde B

§ 6

Povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek

(1) Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva najskôr prvý deň desiateho týždňa života dieťaťa.

§ 7

Povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(2) Proti vírusovému zápalu pečene typu B sa očkujú

a) osoby žijúce v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu B,

b) novorodenci HBsAg pozitívnych matiek,

c) osoby pripravované na dialýzu alebo dialyzované osoby, ak neboli očkované pred dialýzou,

d) osoby pripravené na transplantáciu orgánov,

e) žiaci stredných zdravotníckych škôl a študenti zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky,

f) osoby vystavené riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,

g) osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a deti, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby.

§ 8

Povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(2) Proti vírusovému zápalu pečene typu B sa očkujú

a) zamestnanci zdravotníckych zariadení, ktorí sú v riziku nákazy,

b) učitelia odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl a učitelia zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách, ktorí sú pri praktickom vyučovaní žiakov a študentov v zdravotníckom zariadení vystavení zvýšenému riziku nákazy,

c) príslušníci Policajného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy.

§ 9

Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(3) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti vírusovému zápalu pečene typu B, očkovanie sa uskutoční u

a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene,

b) hemofilikov,

c) diabetikov,

d) osôb s cystickou fibrózou,

e) intravenóznych narkomanov,

f) homosexuálov,

g) promiskuitných osôb.

§ 10

Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(5) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti vírusovému zápalu pečene typu B u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vírusového zápalu pečene typu B, očkovanie sa uskutoční u

a) príslušníkov všetkých ozbrojených bezpečnostných zborov,

b) profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby,

c) zamestnancov

1. zariadení sociálnych služieb,

2. úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,

3. obcí,

4. zariadení sociálno-právnej ochrany detí,

5. sociálnej kurately a osôb vykonávajúcich opatrenia v otvorenom prostredí, ktorí pri výkone práce prichádzajú do priameho kontaktu s rizikovými skupinami osôb.