Realizácia programu skríningu kolorektálneho karcinómu

Realizácia programu kolorektálneho karcinómu

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre realizáciu programu skríningu kolorektálneho karcinómu zo dňa: 11.8. 2011 číslo: Z06173/2011 – OZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:
Čl. I
Predmet úpravy
Toto odborné usmernenie upravuje organizačné a diagnostické opatrenia pri realizácii programu skríningu kolorektálneho karcinómu.
Čl. II
Skríning kolorektálneho karcinómu
(1) Skríning kolorektálneho karcinómu je organizované, kontinuálne a vyhodnocované úsilie o včasné zachytenie zhubných nádorov kolorekta vykonávaním preventívnych vyšetrení
a) štandardizovaným testom na okultné krvácanie v stolici (TOKS) u poistencov v dvojročných intervaloch alebo
b) vykonávaním primárnej skríningovej kolonoskopie (PSK) raz za 10 rokov.
(2) Cieľom skríningu kolorektálneho karcinómu je
a) zvýšenie záchytu včasných štádií kolorektálneho karcinómu, prednádorových lézií a pokročilého adenómu,
b) zvýšenie podielu záchytu včasných štádií kolorektálneho karcinómu na úkor štádií pokročilých,
c) zníženie úmrtnosti a incidencie na toto ochorenie,
d) redukcia paliatívnych chirurgických operácií a endoskopických paliatívnych výkonov u pokročilých štádií.
(3) Skríning kolorektálneho karcinómu podľa tohto odborného usmernenia sa vykonáva u populácie
s bežným rizikom ochorenia vo veku nad 50 rokov.
(4) Skríningová kolonoskopia (SK) sa vykonáva u poistencov s pozitívnym TOKS.
Čl. III
Zdravotnícke zariadenia a kompetentný zdravotnícky pracovník
(1) Kompetentným zdravotníckym pracovníkom na výkon TOKS sa na účely tohto Odborného
usmernenia (OU) rozumie lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý vykonáva štandardizovaný TOKS, a ktorý koordinuje a manažuje ďalšie vyšetrenia poistencov.
(2) Kompetentným zdravotníckym pracovníkom na výkon SK a PSK sa na účely tohto OU rozumie
odborný lekár, ktorý vykonal za ostatné tri roky minimálne 200 kolonoskopických vyšetrení ročne
a 30 polypektómií ročne a má špecializáciu v špecializačnom odbore
a) gastroenterológia s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia,
b)chirurgia s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia alebo
c)vnútorné lekárstvo s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia.
(3) Žiadosť o zaradenie endoskopického pracoviska do programu skríningu kolorektálneho karcinómu sa podáva Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na formulári, ktorý je uvedený v prílohe č. 1; žiadosť podávajú zdravotnícke zariadenia, ktoré majú uzatvorenú zmluvu so zdravotnými poisťovňami.
(4) SK, ktorú indikoval všeobecný lekár na základe pozitivity štandardizovaného TOKS alebo PSK, pre ktorú sa rozhodol sám poistenec starší ako 50 rokov pod ľa osobitného predpisu, vykonáva zdravotnícke zariadenie, ktoré
a) zamestnáva zdravotnú sestru s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy,
b) je zaradené Ministerstvom zdravotníctva SR medzi endoskopické pracoviská skríningu kolorektálneho karcinómu.
(5) Koordinátorom programu skríningu kolorektálneho karcinómu je Koordinačné stredisko pre skríning kolorektálneho karcinómu, ktoré organizuje, riadi a realizuje činnosti vedúce k úspešnej implementácii tohto skríningového programu a to  v súlade  s vypracovanou jednotnou stratégiou pre skríningové programy, ktorá je uvedená v Národnom onkologickom programe podľa odporúčania Európskej únie pre realizáciou troch onkologických skríningových programov.
(6) Endoskopické pracoviská úzko spolupracujú s lekármi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a pracoviskami iných medicínskych odborov, ktoré sa špecializujú na liečbu kolorektálneho karcinómu, hlavne
s chirurgickými oddeleniami a oddeleniami klinickej onkológie, radiačnej onkológie, patológie a rádiológie.
(7) Zoznam endoskopických pracovísk vykonávajúcich skríning kolorektálneho karcinómu bude
zverejnený na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Čl. IV
Vstup a účasť bezpríznakových poistencov v programe skríningu kolorektálneho karcinómu
1) TOKS sa vykonáva u bezpríznakových poistencov vo veku od 50 rokov raz za dva roky. Vyšetrenie TOKS na účely tohto OU realizuje všeobecný lekár pre dospelých u poistencov, s ktorými má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
(2) PSK sa vykonáva u bezpríznakových poistencov vo veku od 50 rokov raz za 10 rokov. Vyšetrenie PSK na účely tohto OU realizuje odborný lekár s odbornou špecializáciou uvedenou v odseku (2) Čl. III tohto OU a certifikátom v certifika
čnom pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná 2) §2 odsek 1 písm. m) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej zo zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov.
(3) Do skríningu nie sú zahrnutí poistenci
a) s pozitívnou rodinnou anamnémnnézou alebo osobnou anamnézou kolorektálneho karcinómu alebo adenómu,
b) so syndrómom familiárnej adenómovej polypózy,
c) so syndrómom hereditárneho nepolypózneho kolorektálneho karcinómu (HNPCC) alebo
d) s mnohoročným nešpecifickým zápalom čriev.
Čl. V
Vyšetrovacie metódy a ich kombinácie
(1) Poistenec si môže vybrať buď test na okultné krvácanie v stolici v dvojročnom intervale alebo primárnu skríningovú kolonoskopiu. Ak sa prikolonoskopickom vyšetrení zistí kolorektálna neoplázia, podľa tohto OU sa nepostupuje.
(2) Skríningová metóda je štandardizovaný TOKS, ktorý sa vykonáva u bezpríznakových poistencov vo veku od 50 rokov
v dvojročných intervaloch. V prípade pozitivity TOKS nasleduje skríningové kolonoskopické vyšetrenie. Ak je výsledok kol
onoskopického vyšetrenia negatívny, skríningový program sa u poistenca prerušuje na 10 rokov.
(3) Ak bol TOKS negatívny, nasledovné postupy sú dostupné a možné:
a) vykonanie primárnej skríningovej kolonoskopie,
b) vykonanie TOKS o dva roky.
(4) TOKS sa vyhodnocuje v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých.
(5) SK a PSK sa vykonáva vo všetkých endoskopických pracoviskách zaradených do programu skríningu kolorektálneho karcinómu.
Čl. VI
Vykazovanie, kódovanie, hlásenie a hodnote nie realizovaných výkonov TOKS, SK a PSK u poistencov starších ako 50 rokov s bežným rizikom vzniku kolorektálneho karcinómu
(1) Vykazovanie, kódovanie TOKS a jeho hlásenie zdravotnej poisťovni je uvedené v prílohe č. 2.
(2) Vykazovanie, kódovanie PSK, SK a hlásenie týchto výkonov zdravotnej poisťovni je uvedené v prílohe č. 3.
(3) Správa o kolonoskopickom vyšetrení PSK alebo SK sa zasiela do Koordinačného strediska vo forme preddefinovaného formulára po prihlásení sa na webové sídlo Koordinačného sídla, jej kópia sa zasiela všeobecnému lekárovi pre dospelých. Základný súbor údajov potrebných na vyplnenie elektronického formuláru SK a PSK je uvedený v prílohe č. 4.
(4) Komplexná správa o realizácii programu skríningu kolorektálneho karcinómu posiela Koordinačné stredisko onkologického skríningu Ministerstvu zdravotníctva SR za každý kalendárny rok s termínom do 31. marca nasledujúceho roku.
Č. VII
Povinné hlásenie
(1) Pri potvrdení diagnózy kolorektálneho karcinómu lekár, ktorý diagnostikuje nádor, odošle povinné hlásenia výskytu onkologického ochorenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu 3) do Národného onkologického registra SR.
Príloha č. 2
Označenie nových výkonov pre informačné systémy zdravotných poisťovní Štandardizovaný TOKS, po
mocou ktorého sa zisťuje okultné krvácanie v stolici, môže mať tri výstupy:
a) test môže byť negatívny,
b) test môže byť pozitívny,
c) test môže byť nevrátený alebo znehodnotený.
Výsledky štandardizovaného TOKS sa kódujú pre potrebu hodnotenia výsledkov a hlásenia
vykonaného výkonu do informačného systému zdravotnej poisťovne. Realizované výkony TOKS sa
spolu s preventívnym vyšetrením poistencov hlásia priebežne jedenkrát mesačne do zdravotných
poisťovní za účelom úhrady výkonov. Označenie výkonu č. 159A pre informačné systémy zdravotných poisťovní v prípade pozitivity, negativity a znehodnoteného testu je nasledovné:
a) 159a – výsledok TOKS je pozitívny,
b) 159z – výsledok TOKS je negatívny,
c) 159x – výsledok TOKS je neznámy (nevrátený test alebo znehodnotený).
Súhrny výsledkov výkonov TOKS sa poskytujú z informačných systémov zdravotných poisťovní za účelom hodnotenia programu Skríningovému stredisku.