Vodičské preukazy (lekárska prehliadka) – novela platná od 1.1.2014

Predpis č. 388/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vyberáme pre všeobecných lekárov najdôležitejšie ustanovenia :

24. § 77 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:

(5) Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky podľa odseku 4 písm. f) obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,

b) zaradenie do skupiny vodičov na účely vykonávania lekárskej prehliadky,

c) závery lekárskej prehliadky,

d) miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky,

e) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.

35. V § 87 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín, pričom

a) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T a držitelia vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T patria do skupiny 1,

b) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a držitelia vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE patria do skupiny 2.

(8) Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke, je povinná posudzujúcemu lekárovi pred vykonaním lekárskej prehliadky predložiť čestné vyhlásenie k jej zdravotnému stavu a preukázať svoju totožnosť.

(9) Čestné vyhlásenie podľa odseku 8 obsahuje

a) meno a priezvisko osoby,

b) dátum narodenia osoby,

c) adresu pobytu osoby,

d) skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie osoba žiada,

e) skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,

f) skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa odseku 7,

g) vyhlásenie osoby k jej zdravotnému stavu vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti, k pravidelnému užívaniu liekov, k užívaniu alkoholu alebo iných návykových látok,

h) dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.“

38. V § 89 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča podľa odseku 1 prvej vety a doklad o zdravotnej spôsobilosti osoby, ktorá sa podrobila preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho lekára,

b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,

c) rozsah udeleného vodičského oprávnenia,

d) skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, ak ide o doklad pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,

e) skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa § 87 ods. 7,

f) závery lekárskej prehliadky,

g) miesto a dátum lekárskej prehliadky,

h) dátum uplynutia platnosti, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 86 ods. 2,

i) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára,

j) evidenčné číslo.

39. § 90 znie:

㤠90

(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný osobe na základe lekárskej prehliadky podľa § 87 ods. 2 písm. a) a ods. 3 až 6 vyhotovuje posudzujúci lekár v dvoch výtlačkoch, pričom jeden výtlačok sa vydáva posudzovanej osobe a druhý výtlačok zašle posudzujúci lekár orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky.

(2) Doklad o psychickej spôsobilosti vydaný osobe na základe psychologického vyšetrenia podľa § 88 ods. 5 písm. a) a ods. 6 vyhotovuje posudzujúci psychológ v dvoch výtlačkoch, pričom jeden výtlačok sa vydáva posudzovanej osobe a druhý výtlačok zašle posudzujúci psychológ orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania psychologického vyšetrenia.

(3) Posudzujúci lekár a posudzujúci psychológ vedú evidenciu vydaných dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladov o psychickej spôsobilosti.

46. V § 91 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:

(4) Iný lekár alebo psychológ, ako je uvedený v odseku 1 alebo odseku 2, ktorý u držiteľa vodičského oprávnenia zistí skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu zdravotnú spôsobilosť mimo lekárskych prehliadok podľa § 87 alebo skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu psychickú spôsobilosť mimo psychologických vyšetrení podľa § 88, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa zistenia oznámiť túto skutočnosť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu osoby, u ktorej bola táto skutočnosť zistená.

(5) Písomnosti zaslané orgánu Policajného zboru podľa odseku 4 obsahujú údaje o osobe, ktorej zdravotná spôsobilosť alebo psychická spôsobilosť je podmienená alebo vylúčená v rozsahu

a) meno, priezvisko a adresa alebo sídlo lekára alebo psychológa,

b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo dotknutej osoby,

c) závery lekárskej prehliadky alebo závery psychologického vyšetrenia,

d) miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky alebo psychologického vyšetrenia,

e) odtlačok pečiatky a podpis lekára alebo psychológa.“.

(8) Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater sú povinní zaslať doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, doklad o preskúmaní psychickej spôsobilosti, doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu orgánu Policajného zboru, ktorý rozhodol o týchto povinnostiach, do piatich pracovných dní od ich uskutočnenia.

(9) Posudzujúci lekár, posudzujúci psychológ a psychiater vedú evidenciu dokladov vydaných podľa odseku 8.“

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 10 až 13.

47. V § 91 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podrobnosti o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva“.

48. V § 91 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 až 15, ktoré znejú:

„(13) Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo psychiatra,

b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,

c) zameranie odborného vyšetrenia,

d) odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,

e) miesto a dátum vykonania odborného vyšetrenia,

f) odtlačok pečiatky a podpis psychiatra.

 

Kompletné znenie dokumentu : http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8/znenie-20140101