Vykazovanie pre zdravotné poisťovne – vyšetrenie okultného krvácania v stolici

Vykazovanie pre zdravotné poisťovne – vyšetrenie okultného krvácania v stolici

Označenie nových výkonov pre informačné systémy zdravotných poisťovní Štandardizovaný TOKS, po
mocou ktorého sa zisťuje okultné krvácanie v stolici, môže mať tri výstupy:
a) test môže byť negatívny,
b) test môže byť pozitívny,
c) test môže byť nevrátený alebo znehodnotený.
Výsledky štandardizovaného TOKS sa kódujú pre potrebu hodnotenia výsledkov a hlásenia vykonaného výkonu do informačného systému zdravotnej poisťovne. Realizované výkony TOKS sa spolu s preventívnym vyšetrením poiste
ncov hlásia priebežne jedenkrát mesačne do zdravotných poisťovní za účelom úhrady výkonov. Označenie výkonu
č. 159A pre informačné systémy zdravotných poisťovní v prípade pozitivity, negativity a znehodnoteného testu je nasledovné:
a) 159a – výsledok TOKS je pozitívny,
b) 159z – výsledok TOKS je negatívny,
c) 159x – výsledok TOKS je neznámy (nevrátený test alebo znehodnotený).
Súhrny výsledkov výkonov TOKS sa poskytujú z informačných systémov zdravotných poisťovní za účelom hodnotenia programu Skríningovému stredisku.
               Poznámka editora webovej stránky :
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - s diagnózou Z 12.1
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. – s diagózou Z 00.0
Union zdravotná poisťovňa, a.s. – s diagnózou Z 00.0