Povinné a odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

Povinné a odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vyhláškou  MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších zmien a doplnkov, s vyhláškou MZ SR č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť a s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

Určujem

nasledovné zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz:

I.     Povinné očkovanie

1.    Zamestnanci, ktorí sú pri práci priamo exponovaní nákaze, proti ktorej nie sú imúnni sú povinní chrániť sa proti nej očkovaním v súlade s § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z..
2.    Povinné očkovanie sa v súlade s § 8 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov vykonáva u zamestnancov, ktorí sú profesionálne vystavení zvýšenému nebezpečenstvu tuberkulózy, vírusovej hepatitídy typu A (VHA), vírusovej hepatitídy typu B (VHB), besnoty, chrípky a kliešťového zápalu mozgu. V § 8 sú zahrnuté podrobnosti o povinnom očkovaní podľa profesie a podľa pracovnej činnosti zamestnancov.
3.    Novo nastupujúcich zamestnancov je potrebné začať očkovať minimálne dva týždne pred nástupom do zamestnania.
4.    Ak základné očkovanie pozostáva z viacerých dávok očkovacej látky (proti VHA, VHB, besnote a kliešťovému zápalu mozgu) je zamestnanec chránený pred nákazou až po kompletnom očkovaní, t. j. po aplikácii všetkých predpísaných dávok základného očkovania. Je nevyhnutné dodržať časové intervaly medzi jednotlivými dávkami základného očkovania a preočkovania podľa písomnej informácie pre používateľa (PIL) ku konkrétnej očkovacej látke. Zamestnanec je spôsobilý na prácu už po podaní prvej dávky očkovacej látky, ale ochrana pred nákazou je len čiastočná.
5.   Očkovanie v súlade s § 1 ods. 3 písm. c) vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z. z. zabezpečí  lekár pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktorý vykonáva posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
6.   V prípade, ak lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci nevykonáva lekár PZS, očkovanie zabezpečí lekár, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, resp. pre deti a dorast, s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len “všeobecný lekár”).
7.    Všeobecný lekár predpíše očkovaciu látku zamestnancovi na lekárskom predpise. Spôsob úhrady predpísanej očkovacej látky vyznačí preškrtnutím políčka “hradí poisťovňa”.
8.    Lekár PZS vypracuje pre zamestnávateľa zoznam zamestnancov podliehajúcich povinnému očkovaniu podľa profesie a podľa pracovnej činnosti.
9.    Povinné očkovanie zamestnancov hradí zamestnávateľ v súlade s § 14, ods. 4 nariadenia vlády SR č. 338/2006 Z. z..
10.  Zamestnávateľ dohodne spôsob úhrady očkovacej látky s lekárom PZS alebo so všeobecným lekárom.
11.  Zamestnávateľ uchováva a aktualizuje zoznam zamestnancov podliehajúcich povinnému očkovaniu a zoznam očkovaných zamestnancov, ktorý na požiadanie predloží orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva .
12.  Nepodrobenie sa povinnému očkovaniu znamená porušenie § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z., t. j. priestupok na úseku verejného zdravotníctva (§ 56 ods. 1 písm. a).
13.  V prípade kontraindikácie očkovania u zamestnanca je potrebné vyjadrenie príslušného odborného lekára, ktorý kontraindikuje podanie konkrétnej očkovacej látky a následne vyjadrenie lekára PZS, či je zamestnanec spôsobilý na výkon práce vo zvýšenom profesionálnom riziku nákazy, proti ktorej nie je z dôvodu kontraindikácie očkovaný. Kontraindikáciu očkovania je potrebné prehodnotiť s časovým odstupom.

II.    Odporúčané očkovanie

1.    Odporúčané očkovanie sa v súlade s § 10 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov vykonáva u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vírusovej hepatitídy typu A, vírusovej hepatitídy typu B, besnoty, chrípky a kliešťového zápalu mozgu. V § 10 sú zahrnuté aj podrobnosti o odporúčanom očkovaní podľa profesie a podľa pracovnej činnosti zamestnancov.
2.    Lekár PZS vypracuje pre zamestnávateľa zoznam zamestnancov, ktorým odporúča očkovanie podľa profesie alebo podľa pracovnej činnosti. Rozhodnutie o realizácii očkovania je na zvážení zamestnanca, prípadne jeho zamestnávateľa.
3.    Odporúčané očkovanie môže hradiť zamestnávateľ alebo zamestnanec po vzájomnej dohode.
4.    Na realizáciu odporúčaného očkovania sa v plnom znení vzťahujú body 4., 5., 6. a 7. časti I. “Povinné očkovanie”.
doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik SR

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=430:zasady-povinneho-a-odporuaneho-okovania-osob-ktore-su-profesionalne-vystavene-zvyenemu-nebezpeenstvu-vybranych-nakaz&catid=68:epidemiologia&Itemid=76