Hlásenie, registrácia a evidencia choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

Hlásenie, registrácia a evidencia choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

Vyhláška č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania v znení vyhlášky MZ SR č. 501/2011 Z. z.

Kompletné znenie : http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-504