Nové kontraindikácie a obmedzenia pre lieky s obsahom hydroxyetylškrobu

O záveroch nedávno uskutočneného prehodnotenia prínosov a rizík liekov s obsahom hydroxyetylškrobu (HES) informuje list farmaceutických firiem, ktorý na svojej stránke zverejnil Štátny ústav pre kontrolu liečiv. List obsahuje súhrn nových odporúčaní:

Lieky s obsahom HES sa majú používať iba na liečbu hypovolémie, ktorá je spôsobená akútnou stratou krvi, keď nie je postačujúce podanie samotných kryštaloidov.

Lieky s obsahom HES sa majú používať vnajnižšej možnej účinnej dávke a čo možno najkratší čas.Počas liečby sa majú kontinuálne sledovať hemodynamické parametre.

Lieky s obsahom HES sú teraz kontraindikované:

  • pri sepse
  • pri popáleninách
  • pri renálnych poruchách alebo liečbe náhrady funkcie obličiek
  • pri intrakraniálnom alebo cerebrálnom krvácaní
  • u kriticky chorých pacientov
  • u hyperhydratovaných pacientov, vrátane pacientov s pľúcnym edémom
  • pri závažnej koagulopatii
  • pri závažných poruchách pečeňových funkcií

Nie je k dispozícii dostatok spoľahlivých údajov, ktoré sa týkajú dlhodobej bezpečnosti pacientov, u ktorých bol vykonaný chirurgický zákrok a u pacientov s úrazmi. Očakávaný prínos liečby sa má dôkladne posúdiť vzhľadom k neistote týkajúcej sa dlhodobej bezpečnosti a má sa zvážiť iná dostupná liečba.

V rozsiahlych randomizovaných klinických štúdiách bolo pozorované zvýšené riziko poruchy renálnej činnosti u kriticky chorých pacientov, vrátane pacientov so sepsou. Preto lieky s HES sa neodporúčajú podávať takýmto pacientom.

Odporúča sa sledovanie renálnych funkcií u pacientov, ktorí dostávajú lieky s obsahom HES. Pri prvom príznaku poškodenia obličiek sa lieky s obsahom HES musia prestať podávať.

Úplné znenie listu nájdete tu: DHPC_HES_4_11_2013

Zdroj: www.sukl.sk

Autor: PK