Výsledky prehodnotenia rizík užívania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie

O výsledkoch celoeurópskeho prehodnotenia a o najnovších dôkazoch rizika tromboembólie súvisiaceho s niektorými druhmi kombinovanej hormonálnej antikomcepcie (CHC) informuje zdravotníkov list, ktorý dnes zverejnil Štátny ústav pre kontrolu liečiv a ktorý bol odsúhlasený Európskou liekovou agentúrou i držiteľmi rozhodnutia o registrácii. Výsledky sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch:

  • Prehodnotenie potvrdilo, že riziko venóznej tromboembólie (VTE) je pri všetkých nízkodávkových CHC (etinylestradiol <50 μg) malé.
  • Existujú rozdiely rizík VTEmedzi CHC v závislosti od typu gestagénu, ktorý obsahujú. V súčasnosti dostupné údaju ukazujú, že spomedzi CHC majú najnižšie riziko VTE tie, ktoré obsahujú gestagény levonorgestrel, noretisterón alebo norgestimát.
  • Pri predpisovaní CHC sa majú starostlivo zvážiť individuálne rizikové faktory každej ženy, najmä tie pre VTE, ako aj rozdiel v riziku VTE medzi jednotlivými liekmi.
  • Žena, u ktorej sa počas používania CHC neobjavili žiadne problémy, nemusí užívanie prerušiť.
  • Nie sú dôkazy o rozdieloch v riziku arteriálnej tromboembólie (ATE) medzi nízkodávkovými CHC (etinylestradiol <50 μg).
  • Prínosy súvisiace s používaním CHC prevyšujú riziko závažných vedľajších účinkov u väčšiny žien. Dôraz by sa mal klásť na posúdenie individuálnych rizikových faktorov u každej ženy a potrebu ich pravidelného prehodnocovania a na zvýšenie povedomia o prejavoch a príznakoch VTE a ATE,o ktorých treba ženu informovať pri predpisovaní CHC.
  • Ak sa u ženy prebjavia príznaky tromboembólie, vždy zvážte možnú súvislosť s používaním CHC.

Celé znenie listu nájdete na: http://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/OznamyDrzitelov/2014/DHPC_hormonalna_antikoncepcia_13_1_2014.pdf

Zdroj: ŠÚKL

Autor: ok