Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Kritériá hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní

dosiahnutie počtu kreditov podľa príloh č. 1 až 4, ak ďalej nie je ustanovené inak. Prílohy č. 1 až 4 ustanovujú počty kreditov v príslušnom zdravotníckom povolaní.Kreditom na účely tejto vyhlášky sa rozumie jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania.

Kompletné znenie dokumentu vrátane počtu kreditov za absolvované aktivity : http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-366#f6380900

Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2005 Z. z.

Priznávanie kreditov za sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

A. Nemerateľná zložka

Za samostatné štúdium a výkon zdravotníckej praxe v príslušnom odbore najmenej štyri roky v priebehu piatich rokov sa zdravotníckemu pracovníkovi prizná 50 kreditov, v zdravotníckom povolaní v kategórii lekár a v kategórii zubný lekár 100 kreditov a lekárovi, ktorý vykonáva lekársku posudkovú činnosť,1) 150 kreditov.

Za samostatné štúdium a výkon zdravotníckej praxe v rámci štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky11) mimo územia Slovenskej republiky sa za každý rok tohto výkonu profesionálnej služby2) zdravotníckemu pracovníkovi prizná 20 % z ustanoveného celkového počtu kreditov.

B. Merateľná zložka

1. Za každých 60 minút preukázateľnej účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej na miestnej úrovni, ktorej minimálne trvanie presahuje 60 minút a je kratšie ako 180 minút, sa prizná účastníkovi 1 kredit; v prípade účasti na patologicko-anatomickom seminári sa za aktívnu účasť účastníkovi prizná 8 kreditov, inak 4 kredity.

2. Za každých 60 minút preukázateľnej účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite na okresnej úrovni, ktorej minimálne trvanie presahuje 180 minút a je kratšie ako 360 minút, sa priznajú účastníkovi 2 kredity.

3. Za každých 60 minút preukázateľnej účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej na okresnej úrovni, krajskej úrovni alebo celoslovenskej úrovni,3) ktorej minimálne trvanie je 360 minút, sa prizná účastníkovi 1 kredit. Pri viacdňovej vzdelávacej aktivite sa prizná účastníkovi najviac 8 kreditov za každý deň účasti.

4. Za každých 60 minút preukázateľnej účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite vedenej v cudzom jazyku alebo konanej v zahraničí sa účastníkovi prizná 1 kredit.

5. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je prednáška na vzdelávacej aktivite na miestnej, okresnej alebo krajskej úrovni, sa autorovi priznajú najviac 3 kredity, spoluautorovi najviac 2 kredity; u sestier a pôrodných asistentiek a asistentov na vzdelávacej aktivite na miestnej, okresnej alebo krajskej úrovni sa autorovi prizná 10 kreditov a spoluautorovi 5. Autorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie zdravotnícky pracovník, ktorého výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti sú najmenej dve tretiny prezentovaného diela alebo zostavovateľ diela, spoluautorom každý zdravotnícky pracovník, ktorý vlastnou tvorivou duševnou činnosťou zámerne prispel k doplneniu chýbajúcej časti diela autora alebo zostavovateľa diela do výslednej podoby. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.

6. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je prednáška na vzdelávacej aktivite na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, sa autorovi prizná 10 kreditov a spoluautorovi 5 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.

7. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je poster alebo účasť v panelovej diskusii na vzdelávacej aktivite na miestnej, okresnej alebo krajskej úrovni, sa autorovi priznajú najviac 3 kredity, spoluautorovi najviac 2 kredity; u sestier a pôrodných asistentiek a asistentov na vzdelávacej aktivite na miestnej, okresnej alebo krajskej úrovni sa autorovi prizná 5 kreditov a spoluautorovi 3 kredity. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.

8. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je poster alebo účasť v panelovej diskusii na vzdelávacej aktivite na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni, sa autorovi prizná 10 kreditov a spoluautorovi 5 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.

9. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa odsekov 1 až 3, ktorou je prednáška, poster alebo účasť v panelovej diskusii, ktoré sú vedené v cudzom jazyku, alebo sa konajú v zahraničí, sa autorovi prizná 15 kreditov, spoluautorovi 10 kreditov. Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.

10. Za účasť zdravotníckeho pracovníka na odbornej stáži na akreditovanom pracovisku4) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je prehĺbenie znalostí pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na inom pracovisku, ako je obvyklé miesto výkonu povolania zdravotníckeho pracovníka, sa priznajú účastníkovi 2 kredity za každý deň, najviac však 30 kreditov, u zubného lekára a lekára vykonávajúceho posudkovú činnosť 3 kredity za každý deň, najviac však 15 kreditov. V prípade pobytu na akreditovaných pracoviskách v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, 4 kredity za každý deň, najviac však 7 kreditov.

11. Za 45 minút pedagogickej alebo prednáškovej činnosti v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbornom, špecializačnom alebo certifikačnom vzdelávaní v kurzoch, školeniach alebo pri vedení odbornej stáže a vyučovaní odborných predmetov v študijnom odbore, ktorým sa získava odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, alebo prednáškovej činnosti v podobe teoretickej alebo teoreticko-praktickej činnosti v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania organizovaného vzdelávacími ustanovizňami, komorami, odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami, alebo profesijnými združeniami a poskytovateľmi, sa lektorovi prizná 10 kreditov, pričom je možné získať v priebehu jedného hodnoteného obdobia maximálne 50 kreditov. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak je prednáška opakovane prezentovaná na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa za každú takto opakovanú prednášku prizná iba polovica z uvedených kreditov.

12. Za publikačnú činnosť odborného charakteru, ktorá sa týka zdravotníckeho povolania alebo zdravotnej starostlivosti, sa prizná za túto činnosť

a) v periodickej tlači

- odborný článok - autorovi
- spoluautorovi
= 15 kreditov,
= 10 kreditov,
- prehľadový článok v odbornom časopise - v domácom autorovi
- v domácom spoluautorovi
- v zahraničnom autorovi
- v zahraničnom spoluautorovi
= 15 kreditov,
= 10 kreditov,
= 20 kreditov,
= 15 kreditov,
- odborný úvodník v slovenskom jazyku = 3 kredity,
- odborný úvodník v cudzom jazyku = 7 kreditov,
- didaktický test minimálne s 10 otázkami - autorovi
- spoluautorovi
= 10 kreditov,
= 5 kreditov,

b) v neperiodickej tlači

- monografia v slovenskom jazyku - autorovi
- spoluautorovi
= 50 kreditov,
= 20 kreditov,
- monografia v cudzom jazyku - autorovi
- spoluautorovi
= 80 kreditov,
= 30 kreditov,
- pôvodná práca v slovenskom jazyku - autorovi = 50 kreditov,
- pôvodná práca v cudzom jazyku - autorovi = 80 kreditov,
- učebnice, skriptá v slovenskom jazyku - autorovi
- spoluautorovi
= 50 kreditov,
= 20 kreditov,
- učebnice, skriptá v cudzom jazyku - autorovi
- spoluautorovi
= 80 kreditov,
= 50 kreditov,

c) na elektronických médiách

- vedenie webovej odbornej zdravotníckej
stránky v slovenskom jazyku
- autorovi
- spoluautorovi
= 50 kreditov,
= 20 kreditov,
- výučbový film alebo učebná pomôcka,
napríklad výučbový CD nosič
- autorovi vrátane zostavovateľa
- spoluautorovi
= 30 kreditov,
= 15 kreditov.

13. Za včasné vyplnenie a zaslanie autodidaktického testu uverejneného podľa bodu 12 sa priznajú pri 80 % – 100 % úspešnosti riešenia 2 kredity a pri 60 % – 80 % úspešnosti riešenia 1 kredit; pri 0 % – 60 % úspešnosti riešenia sa neprizná žiadny kredit.

14. Za vedeckovýskumnú činnosť, ako je účasť vo výskumných projektoch a výskumných zámeroch týkajúcich sa zdravotníctva, sa účastníkovi prizná 25 kreditov, ak sa týka príslušného študijného alebo špecializačného odboru, trvá minimálne šesť mesiacov a je doložená písomnou správou z oponentského konania,

- riešiteľ medzinárodného projektu = 30 kreditov
- spoluriešiteľ medzinárodného projektu = 20 kreditov

15. Za špecializačné štúdium

Tabuľka č. 1

CELKOVÝ POČET KREDITOV
Špeciali-
začné
štúdium
v trvaní
Lekár Zubný
lekár
Farmaceut Sestra Pôrodná
asistentka
Labo-
rant
Asis-
tent
Tech-
nik
Iný zdra-
votnícky
pracov-
ník
5 rokov 250 250 100 - - - - - 100
4 roky 200 200 80 - - - - - 80
3 roky 150 150 60 - - - - - 60
2 roky - - 40 40 40 40 40 40 40
1 rok - - 20 20 20 20 20 20 20

16. Za certifikačnú prípravu

Tabuľka č. 2

CELKOVÝ POČET KREDITOV
Certifi-
kačná
príprava
v trvaní
Lekár Zubný
lekár
Farmaceut Sestra Pôrodná
asistentka
Labo-
rant
Asis-
tent
Tech-
nik
Iný
zdravot-
nícky
pracov-
ník
4 roky - - - - - - - - 80
3 roky 150 150 60 - - - - - 60
2 roky 100 100 40 40 - 40 40 - 40
1 rok 50 50 20 20 20 20 20 20 20
1 semester 25 25 10 10 10 10 10 10 10
3 mesiace 20 20 8 8 8 8 8 8 8

17. Za preukázané úspešné absolvovanie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania8) využívajúceho korešpondenčnú metódu dištančného vzdelávania9) sa priznajú kredity podľa dĺžky trvania vzdelávacej aktivity podľa tabuľky č. 3.

CELKOVÝ POČET KREDITOV
Dištančné
vzdelávanie
v trvaní
Le-
kár
Zubný
lekár
Farma-
ceut
Sestra Pôrodná
asistent-
ka
Labo-
rant
Asis-
tent
Tech-
nik
Iný
zdravotníc-
ky pracov-
ník
2 roky 100 100 40 40 - 40 40 - 40
1 rok 50 50 20 20 20 20 20 20 20
6 mesiacov 25 25 10 10 10 10 10 10 10
3 mesiace 20 20 8 8 8 8 8 8 8

18. Za preukázané úspešné absolvovanie akreditovaného študijného programu dištančného vzdelávania5) realizovaného prostredníctvom počítačových sietí6) sa absolventovi po predložení príslušného dokladu7) priznajú kredity podľa dĺžky trvania vzdelávacej aktivity podľa tabuľky č. 3.

19. Kredity sa zdravotníckemu pracovníkovi priznávajú podľa tabuľky č. 3 aj za úspešné absolvovanie Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky akreditovaného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov uskutočneného prezenčnou alebo kombinovanou metódou sústavného vzdelávania.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2005 Z. z.

Priznávanie kreditov za sústavné vzdelávanie pracovníka záchrannej služby

a) Teória zásahu 4 hodiny = 5 kreditov.

b) Praktický nácvik zásahu v simulovaných podmienkach 4 hodiny = 5 kreditov.

c) Praktický výkon zásahu v reálnych podmienkach

1. na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny 50 hodín = 10 kreditov,

2. na urgentnom príjmovom pracovisku nemocnice 30 hodín = 5 kreditov,

3. v ambulancii záchrannej zdravotnej služby 50 hodín = 10 kreditov,

4. na zdravotníckom operačnom stredisku 50 hodín = 10 kreditov,

5. na jednotke alebo pracovisku intenzívnej starostlivosti chirurgických odborov 30 hodín = 5 kreditov,

6. na jednotke alebo pracovisku intenzívnej starostlivosti so zameraním na vnútorné lekárstvo a kardiológiu 30 hodín = 5 kreditov,

7. na jednotke alebo pracovisku intenzívnej starostlivosti so zameraním na pediatriu 30 hodín = 5 kreditov,

8. na oddelení gynekológie a pôrodníctva 30 hodín = 5 kreditov.

d) Za účasť na odborných a vedeckých podujatiach týkajúcich sa záchrannej zdravotnej služby celoslovenského alebo medzinárodného charakteru, trvajúcich najmenej 24 hodín 5 kreditov. Za aktívnu účasť zdravotníckeho pracovníka na takýchto odborných a vedeckých podujatiach, ktorou sa rozumie prednáška, poster alebo účasť v panelovej diskusii, sa za 60 minút aktívnej účasti v slovenskom jazyku prizná autorovi najviac 20 kreditov, spoluautorovi najviac 10 kreditov. Za aktívnu účasť vedenú na takomto podujatí v cudzom jazyku sa autorovi prizná najviac 30 kreditov, spoluautorovi najviac 15 kreditov. Ak autor alebo spoluautor vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznajú. Ak sa prednáška opakovane prezentuje na základe vyžiadania organizátorom alebo na základe pozitívneho hodnotenia a odporúčania účastníkov, autorovi a spoluautorovi sa prizná za každú takto opakovanú prednášku iba polovica z uvedených kreditov.

e) Za 60 minút pedagogickej alebo prednáškovej činnosti v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbornom, špecializačnom alebo certifikačnom vzdelávaní v kurzoch, školeniach alebo pri vedení odbornej stáže a vyučovaní odborných predmetov v študijnom odbore, ktorým sa získava odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, alebo prednáškovej činnosti v podobe teoretickej alebo teoreticko-praktickej činnosti v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa lektorovi prizná 1 kredit, pričom je možné získať v priebehu jedného hodnoteného obdobia maximálne 25 kreditov. Ak sa vzdelávací materiál prezentuje opakovane, ďalšie kredity sa nepriznávajú.

f) Za publikačnú činnosť v periodickej tlači alebo v neperiodických publikáciách, ktoré majú odborný charakter a ich obsah sa týka záchrannej zdravotnej služby,

1. v prípade odborného článku sa prizná autorovi 20 kreditov a spoluautorovi 15 kreditov,

2. v prípade učebnice, skrípt, výučbového filmu alebo učebnej pomôcky (napr. výučbový CD ROOM) sa prizná autorovi a spoluautorovi 30 kreditov.

g) Za vedeckovýskumnú činnosť, ako je účasť vo výskumných projektoch a výskumných zámeroch týkajúcich sa zdravotníctva, sa prizná účastníkovi 5 kreditov, ak sa výskumná činnosť týka záchrannej zdravotnej služby, trvá minimálne šesť mesiacov a je doložená písomnou správou z oponentského konania.

Príloha č. 3

k vyhláške č. 366/2005 Z. z.

Priznávanie kreditov za špecifické vzdelávacie aktivity týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania vo vojenskej službe a v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

1. Za jednu celú hodinu účasti na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky sa prizná účastníkovi 0,5 kreditu. Celou hodinou účasti sa rozumie 60 minút. Pri viacdňových vzdelávacích podujatiach sa prizná účastníkovi 7 kreditov za každý deň účasti. Za jednu celú hodinu aktívnej účasti na takejto vzdelávacej aktivite sa priznajú autorovi najviac 2 kredity, spoluautorovi najviac 1 kredit.

2. Za každý deň účasti na medzinárodnej konferencii vojenských zdravotníckych služieb alebo na vzdelávacom podujatí usporiadanom v rámci spolupráce medzi národnými vojenskými zdravotníckymi službami sa prizná účastníkovi 14 kreditov. Za jednu celú hodinu aktívnej účasti na takejto vzdelávacej aktivite sa autorovi prizná 15 kreditov a spoluautorovi 10 kreditov.

3. Za každý deň účasti na vzdelávacom podujatí usporiadanom Najvyšším velením Severoatlantickej aliancie alebo v rámci spolupráce medzi vojenskými zdravotníckymi službami členských štátov Severoatlantickej aliancie sa prizná účastníkovi 20 kreditov. Za jednu celú hodinu aktívnej účasti na takejto vzdelávacej aktivite sa autorovi prizná 25 kreditov a spoluautorovi 15 kreditov.

4. Za každý deň činnosti v pracovných a vedeckých výboroch Severoatlantickej aliancie sa prizná účastníkovi 30 kreditov.

Príloha č. 4

k vyhláške č. 366/2005 Z. z.

Priznávanie kreditov za špecifické vzdelávacie aktivity týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckych zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže

1. Za 60 minút účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej Zborom väzenskej a justičnej stráže sa prizná účastníkovi 0,5 kreditu; pri viacdňových vzdelávacích aktivitách sa prizná účastníkovi 7 kreditov za každý deň účasti. Za 60 minút aktívnej účasti zdravotníckeho pracovníka na takejto vzdelávacej aktivite sa prizná autorovi 8 kreditov, spoluautorovi 4 kredity.

2. Za každý deň účasti zdravotníckeho pracovníka na medzinárodnej konferencii väzenských služieb sa prizná účastníkovi 14 kreditov. Za 60 minút aktívnej účasti na takejto vzdelávacej aktivite sa prizná autorovi 15 kreditov, spoluautorovi 10 kreditov.

3. Za každý deň účasti zdravotníckeho pracovníka na zahraničnej odbornej stáži v zdravotníckych zariadeniach zahraničných väzenských služieb sa účastníkovi prizná 15 kreditov, najviac do 50 % z ustanoveného minimálneho počtu kreditov pre každú kategóriu zdravotníckych pracovníkov.