Snem SLK aj o povinnom členstve, vzdelávaní a financovaní

SLK TB zmenseneVnímanie lekárskeho stavu spoločnosťou, potreba opätovného zavedenia povinného členstva v komore, ďalšíe vzdelávanie i financovanie zdravotníctva – to boli okruhy tém, ktorými sa zaoberali delegáti snemu Slovenskej lekárskej komory (SLK) v sobotu, 28. septembra 2013 v Bratislave.

Podľa tlačovej správy, ktorú 30. septembra zverejnila SLK na svojej internetovej stránke www.lekom.sk, delegáti snemu sa zhodli na potrebe legislatívneho znovu zakotvenia povinnosti členstva v komore pre všetkých lekárov, ktorý na Slovensku platil do roku 2004.

Členmi Akreditačnej komisie majú byť spriaznené organizácie

Tlačová správa, pod ktorou je podpísaný prezident SLK MUDr. Marián Kollár ďalej uvádza, že ,,na sneme bol schválený návrh Smernice SLK pre ďalšie vzdelávanie. Touto smernicou sa SLK hlási k svojej zákonnej, ale aj morálnej povinnosti, v plnom rozsahu prevziať na seba zodpovednosť za sústavné vzdelávanie lekárov. Komora si uvedomuje, že sústavné vzdelávanie nemôže vykonávať sama a že sa bez spolupráce s ostatnými organizáciami nezaobíde. Preto SLK vyzve všetky relevantné organizácie, aby sa do procesu sústavného vzdelávania zapojili. K procesu posudzovania úrovne vzdelávacích aktivít bude zriadená Akreditačná rada (ako poradný orgán SLK), ktorej členmi budú aj spriaznené organizácie zúčastňujúce sa na procese vzdelávania lekárov.“

Komora chce riešiť sieť aj platenie za výkony

Snem rozhodol, že v nasledujúcom období sa SLK bude venovať aj presadzovaniu legislatívnej úpravy pravidiel dohodovacieho konania medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami, riešeniu otázok súvisiacich s určením siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj problematike neuhrádzania celého rozsahu skutočne realizovaných zdravotných výkonov zdravotnými poisťovňami.

Delegáti s nevôľou prijali informáciu o znížení platieb štátu za svojich poistencov v roku 2014 z doterajších 33,44 na 32,22 eura, čo je zníženie o 3,65%. Zároveň prijali vyhlásenie k občanom. Jeho plné znenie spolu s tlačovou správou nájdete  aj na http://lekom.sk/index.php?action=article&ArticleID=311.

Foto: archív SLK

tlacova_sprava_30_9_2013_1380546147

vyhlasenie_SLK_obcania_snem_1380546150