Prepoisťovanie sprevádzali podnety na nekalé praktiky

poisťovanie ZP tabulka

Až do včera, 30. septembra 2013 sa mohli poistenci rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2014. K 23. septembru bolo podaných celkove 74 357 prihlášok.

,,Do dnešného dňa, teda do 1. októbra má úrad v evidencii 29 podnetov, ktoré sa vzťahujú k nekalému prepoisteniu na rok 2014. Všetky podnety boli smerované voči ZP Union,” uviedla hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Soňa Valášiková.

Ako potvrdila hovorkyňa ZP Union Judita Smatanová, k 26. septembru dostali od ÚDZS 12 podaní týkajúcich sa v tom čase prebiehajúcej kampane na zmenu poisťovne. ,,Žiadna zdravotná poisťovňa nie je oprávnená rozhodovať v prípade podania podnetu voči neoprávnenému prepoisteniu, či je podaná prihláška platná alebo neplatná, resp. či došlo alebo nedošlo k neoprávnenému prepoisteniu. O tom rozhodujú príslušné súdy, (príp. orgány činné v trestnom konaní konštatovaním, že nejde o trestný čin a súčasným zastavením trestného stíhania). Ani v jednom prípade doručených podaní nedošlo k neoprávnenému prepoisteniu, teda k zmene zdravotnej poisťovne, keďže prihlášku Union ZP nepotvrdila,” upresnila J. Smatanová.

Podľa jej slov Union zdravotná poisťovňa, a. s., kontroluje činnosť svojich zamestnancov vykonávajúcich nábor poistencov, aby zabránila nesprávnym postupom pri tomto nábore. ,,Nábor poistencov vykonávajú zamestnanci pracujúci pre Union ZP na dohodu o vykonaní práce. V prípade preukázaného porušenia právnych noriem zamestnancom postupujeme v zmysle zákona, ktorý upravuje pracovno-právne vzťahy,” doplnila Smatanová.

Podľa hovorkyne ÚDZS, ak poistenci nepodali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne (ZP) a boli porepoistení, musia podať podnet v poisťovni, do ktorej boli prepoistení. S požiadavkou na preverenie postupu ZP sa poistenec môže obrátiť aj na úrad. V záujme rýchlejšieho prešetrenia im však úrad odporúča najprv kontaktovať ich novú ZP.

Ilustrácia: z prezentácie ÚDZS