Bezpečnosť pri niektorých povolaniach je kritická

Construction worker

Zamestnávatelia nezabezpečujú dostatočne osobné ochranné pracovné prostriedky alebo neinvestujú do zlepšenia bezpečnostných podmienok na pracoviskách. K takémuto záveru prišiel Inšpektorát práce, ktorý sa pri kontrolách zameral hlavne na odvetvia s najväčším počtom pracovných úrazov.

Prevádzkarne na spracovanie dreva, s kovoobrábacími strojmi, krátkodobé stavebné, najmä výkopové práce a tiež práce pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov, ako aj prevádzkarne chladiarenských a mraziarenských zariadení patria medzi práce a pracoviská s najvyšším počtom pracovných úrazov. Na tieto odvetvia sa zamerali aj celoslovenské previerky inšpektorátov práce v uplynulom roku.

“Kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa uskutočnila aj v logistických centrách, na zariadeniach technickej zábavnej činnosti a tiež počas žatevných a pozberových prác u poľnohospodárskych subjektov,” priblížila riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa a kontroly Národného inšpektorátu práce (NIP) Slavěna Vorobelová.

Z výsledkov previerok vyplynulo, že zamestnávatelia často porušujú predpisy pri dodržiavaní BOZP, nezabezpečujú dostatočne osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne neinvestujú do zlepšenia bezpečnostných podmienok na pracoviskách.

“Zistený stav nedodržiavania predpisov BOZP poukazuje na negatívny vzťah zamestnávateľov k problematike. V mnohých prípadoch sme prišli na to, že štatutárni zástupcovia a vedúci zamestnanci spoločností majú nedostatočné právne vedomie v tejto oblasti,” povedala Vorobelová.

“Zaistiť zdravie a bezpečnosť zamestnancov vo všetkých aspektoch súvisiacich s prácou je všeobecnou a základnou povinnosťou zamestnávateľov,” pripomenul generálny riaditeľ NIP Andrej Gmitter.

“Cieľom inšpekcie práce je aktívne prispievať k vytváraniu bezpečného a zdraviu neškodného pracovného prostredia. Chceme minimalizovať možnosť ohrozenia psychického či fyzického zdravia zamestnanca. Okrem iného sa zameriavame na všeobecné skvalitnenie podmienok práce v rámci dodržiavania požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Chceme ďalej podporovať prevenciu, ponúkať kvalitné a včasné informácie, právne poradenstvo,” povedal Gmitter.

NIP aj v tomto roku zrealizuje ďalšie celoslovenské či mimoriadne kontroly.

“Zamerané budú na kontrolu dodržiavania BOZP pri činnosti revíznych technikov, na čistiarňach odpadových vôd, v malých podnikoch, v stavebníctve s primárnym cieľom ochrany ľudského života pred úrazmi, závažnými poškodeniami zdravia či chorôb z povolania,” dodal riaditeľ.

Obdobný zámer má aj Európska inšpekčná kampaň Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), ktorá je zameraná na predchádzanie nehodám a úrazom spôsobeným pošmyknutiami a zakopnutiami, a to predovšetkým v odvetviach výroby potravín, zdravotníctve i veľko a maloobchode, kde dochádza k častým poškodeniam zdravotného stavu zamestnancov.

Zdroj: topky.sk

Foto: fotolia.com