Je súčasná terapia roztrúsenej sklerózy bezpečná pre reprodukciu pacientiek?

ID-10044684

Aj napriek pomerne dlhej dobe užívania liekov modifikujúcich ochorenie roztrúsená skleróza (RS ) stále existujú nekonzistentné údaje o bezpečnosti tejto terapie v prekoncepčnom období a počas gravidity a laktácie. Údaje o bezpečnosti liekov počas gravidity vychádzajú z databázy americkej organizácie Food and Drug Administration (FDA), aj keď podľa niektorých názorov by rad dát bolo vhodné revidovať .

Často používaným liekom pre RS je interferón beta ( IFNβ ) , ktorý je zaradený podľa FDA do skupiny C. Pravdepodobne nespôsobuje neplodnosť či infertilitu a podľa štúdií z databázy o bezpečnosti nebola expozícia IFNβ spojená s vyššou frekvenciou spontánnych abortov v porovnaní so všeobecnou populáciou. Transplacentárny transport IFNβ nie je signifikantný a nie je známe, či prechádza do materského mlieka, takže otázka dojčenia počas terapie interferónom nie je spoľahlivo objasnená.

Glatirameracetát ( GA ) patrí podľa FDA do kategórie B, neovplyvňuje fertilitu, nie je teratogénny a nezvyšuje percento spontánnych abortov. Pretože neprechádza placentou, je alternatívnym liekom aj u gravidných žien. Na základe štruktúry GA je nepravdepodobné, že by mohol byť absorbovaný v intaktnej podobe GIT traktom novorodenca, je teda možné ho užívať aj v období dojčenia.

Natalizumab (NA), zaradený podľa FDA do kategórie C , je ľudská monoklonálna IgG4 protilátka, ktorá pôsobí na receptor α4 – integrínu. Ten sa vyskytuje aj v krčku epitelu, embryonálnych tkanivách a tkanive kardiálne, avšak predklinické štúdie poškodenia spomínaných tkanivových štruktúr nepotvrdili. Podľa Tysabri Pregnancy Exposure Registry malo z 234 živo narodených detí matiek, ktoré NA užívali počas tehotenstva, 23 kongenitálnej malformácie. NA je sekretovaný do materského mlieka, otázka dojčenie počas terapie NA teda nie je jednoznačne zodpovedaná.

Mitoxantrón , patriaci podľa FDA do kategórie D, spôsobuje amenoreu, v animálnych pokusoch bolo jeho užívanie späté s rastovou retardáciou a predčasnými pôrodmi. Pacientky s RS by nemali otehotnieť počas užívania tohto preparátu a 6 mesiacov po prerušení liečby. Mitoxantrón prechádza do materského mlieka a dojčenie počas terapie je kontraindikované.

Nízkomolekulárne orálne preparáty (fingolimod a teriflunomid) sú určené pre terapiu relapsujúcej formy RS. Na rozdiel od proteínov majú tieto molekuly schopnosť byť absorbované GIT traktom novorodenca a široko distribuované. U niektorých preparátov je riziko pre reprodukciu žien preukázané (mitoxantrón, teriflunomid a Cladribine), zatiaľ čo u ostatných zostáva zatiaľ iba predpokladané (fingolimod, dimetylfumarát, laquinimod).

U žien s RS užívajúcich lieky modifikujúce chorobu by mala byť gravidita starostlivo naplánovaná . V prípade gravidnej pacientky s RS je žiaduce modifikovať existujúcu terapiu s cieľom minimalizovať jej negatívne účinky na vyvíjajúci sa plod a po pôrode aj na dojčeného novorodenca.

(moa)

Zdroj: Cree B. A. Update on reproductive safety of current and emerging disease-modifying therapies for multiple sclerosis. Mult Scler. 2013 Jun; 19 (7): 835–43; doi: 10.1177/1352458512471880. Epub 2013 Jan 14.

www.prolekare.cz