Keď staroba a choroba zúži svet na štyri steny. Ako funguje starostlivosť v Nemecku?

Foto: FB

Našu starkú postihla mozgová príhoda. Po dvojmesačnom pobyte v mníchovskej nemocnici, z toho sedem týždňov na rehabilitačnom oddelení, sme si ju zobrali do domácej starostlivosti, ako imobilného pacienta, ktorý nemôže komunikovať a je odkázaný na úplnú starostlivosť. Asi dva týždne pred odchodom domov sme sa pri lôžku pacientky stretli so sociálnou pracovníčkou nemocnice. Prebrala s nami všetky možné alternatívy jej budúcej opatery. Informovala nás, kto a ako nám môže pomôcť. Požiadavky na polohovaciu posteľ, vozík, zdvižné rameno, stojany, výživu a ostatné veci nutné k opatere zaslala priamo na zdravotnú poisťovňu. Súčasne nám odporučila firmy, ktoré sa o dovoz, montáž a inštruktáž postarajú. Ich zástupcovia navštívili osobne pacientku v nemocnici, aby mali prehľad, čo všetko jej aktuálny stav vyžaduje. V deň príchodu našej starkej sme mali doma všetky zdravotné pomôcky k dispozícii. V rovnakom čase nám zdravotna poisťovňa oznámila, v akej výške bude vyplácaný predbežný finančný príspevok do doby, pokiaľ bude presne stanovený stupeň jej odkázanosti. Každá zdravotná poisťovňa v Nemecku ponúka aj poistenie rizika dlhodobej starostlivosti. Toto povinné,osetrovatelske poistenie je súčasťou sociálneho systému krajiny od roku 1995. Práve z tohto poistenie (Pflegekasse)sú pacientovi vyplácané finančné príspevky v prípade dlhodobého ochorenia. Prehľadný, ale hlavne jednoduchý systém. Praktická komunikácia listom alebo telefonicky prebieha priamo medzi zdravotnou poisťovňou a pacientom,čím zabezpečuje riešenie danej situácie v čo najkratšom čase.

 

Zaradiť sa do novej úlohy opatrovateľov nám pomohla ochota zdravotných sestier a rehabilitačných pracovníkov, ktorí sa o pacientku už niekoľko týždňov starali. Mali sme dokonca možnosť zúčastniť sa zadarmo kurzu – pohyb a polohovanie pacientov, ktoré nemocnica organizuje niekoľkokrát do roka pre príbuzných. Dôvod je zrejmý, aby sme sa nesprávnym zaobchádzaním s imobilným človekom, nestali čoskoro pacientami aj my.

Na druhý deň po príchode starkej domov, nás navštívil domáci lekár, ktorý prebral jej ďalšiu liečbu. Okrem predpisovania liekov, výživy a rehabilitácie nás pravidelne každé tri týždne navštevuje. Starkej odoberie krv na kontrolu, alebo sa postará o výmenu katétra. Počas jeho dovolenky sa u nás zastavila zastupujúca lekárka.

O sedem dní ku  nám zdravotná poisťovňa vyslala pracovníčku Služby zdravotného poistenia (MDK), z dôvodu zadefinovania presného stupňa odkázanosti. Predložené zdravotné dokumenty postupne zapĺňali riadky dotazníka v počítači, neskôr k tomu sa pridali aj naše odpovede na jej otázky ohľadom hygieny, obliekania i stravovania a tiež mená rodinných príslušníkov, ktorí sa zúčastňujeme pri starostlivosti. Súčasne nás oboznámila so všetkými možnými úľavami napr.ohľadne organizovania kurzov, ktoré sú pre rodinu zdarma, o zaopatrovacích zariadeniach po dobu 24 hodín, o krátkodobých, jednodňových alebo nočných pobytoch a k tomu prislúchajúcich finančných príspevkov od zdravotnej poisťovne. Ešte k tomu pridala pár vlastných slov o prostredí a atmosfére, v ktorom sa chorý človek nachádza a nakoniec nás informovala o všetkých podnetoch, z ktorých bude neskôr zdravotná poisťovňa vychádzať pri určení stupňa odkázanosti. O týždeň sme mali v rukách rozhodnutie aj oznámenie o výške finančného príspevku s presným termínom vyplácania. Výška finančného príspevku, ktorá je zákonom stanovená pre všetky poisťovne rovnako : 0. stupeň  (s demenciou) 123,00 €I. stupeň 244,00 €I. stupeň (s demenciou) 316,00 €II. stupeň 458,00 €II. stupeň (s demenciou) 545,00 €,  III. stupeň  728,00 €

Táto podpora je nevyhnutnou pomocou už i tak veľmi komplikovanej rodinnej situácie, ktorú prináša kombinácia staroba – choroba a neviaže sa na výšku starobného dôchodku. Kedykoľvek sa zmení zdravotný stav pacienta, stačí sa listom obrátiť na zdravotnú poisťovňu a celý proces sa zopakuje. Do 3 až 4 týždňov je žiadateľ informovaný o výsledku. Samozrejmosťou je aj kontrola zdravotnej poisťovne prostredníctvom MDK a mobilnej služby.

 

V našom prípade musíme každý štvrťrok požiadať jednu z mobilných služieb o poradenstvo. V opačnom prípade bude krátený finančný príspevok. Často sa stáva, aj nám sa to prihodilo, že práve na tento úkon sa pozabudne. Napriek tomu nás zdravotná poisťovňa upozornila listom na našu povinnosť a nesiahla hneď na finančný príspevok.

 

Každý, zo 70 miliónov poistencov v Nemecku očakáva, že jeho príspevky budú čo najvhodnejším spôsobom investované do zdravotného ošetrenia. Za týmto účelom vyjednávajú zdravotné a ošetrovateľské poisťovne (Krankenkassen und Pflegekassen) zmluvy s lekármi a ostatnými zdravotníckymi zložkami. Tie musia byť dostatočne, zmysluplné a efektívne. A práve k tomu potrebujú zdravotné aj ošetrovateľské poisťovne odborné názory kompetentných zo Služby zdravotného poistenia (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung -MDK). MDK je nezávislý poradca a vykonávateľ zdravotných posudkov pre všetky poisťovne, ktorých je 130. Okrem toho kontrolujú kvalitu práce stacionárov pre dlhodobo chorých, činnosť ambulantných služieb, hospodárenie nemocníc atď.

Nemecký systém pomoci starým a chorým ľudom a ich rodinám ponúka viacero možností. Rôzne typy zariadení so starostlivosťou počas celých 24 hodín vyrastajú ako huby po daždi. Napriek tomu ponuka nepostačuje. Zdravotný stav, finančné možnosti, požiadavky pacienta aj rodiny sú rozhodujúcim faktorom, ako a kde prežije človek záverečnú etapu svojho života. Hoci zdravotné poisťovne veľkoryso pokrývajú náklady na pobyt v opatrovateľských domoch (I. stupeň 1 064,0 €, II. stupeň 1 330,00 €, III. stupeň 1 612,00 € až po najťažšie prípady 1 995,00 €), musí si pacient minimálne raz toľko aj viac priplatiť. Dôchodok pacientov, s ktorými som ja pracovala, nebol vyšší ako 800,00 €, preto zvyšok dopĺňajú úspory, majetok, deti a až po vyčerpaní týchto možností nastupuje štát. V Bavorsku (12,5 milióna obyvateľov) sa o dve tretiny starých ,chorých rodinných príslušníkov starajú príbuzní vo vlastných domovoch. Je úplne samozrejmé že starý človek si praje svoj život dožiť vo svojom dôverne známom prostredí. A práve tu zohrávajú najdôležitejšiu úlohu mobilné ,zdravotné služby, u nás Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS. Všestrannou činnosťou pomáhajú rodine lepšie organizovať pacientovu opateru. Personál danej služby, zdravotné sestry (ošetrovateľské úkony) a opatrovatelia( polohovanie, podanie stravy, hygiena, pomoc v domácnosti, atď.) navštevujú podľa potreby pacienta v jeho domácom prostredí aj niekoľkokrát denne. Všetko je vopred dohodnuté v zmluvách medzi zdravotnou poisťovňou, ambulantnou službou a pacientom.

 

Tu mi nedá nespomenúť úplne skvelú pozíciu Slovenska. V prvom rade sú to naše ,extrémne vysoko vzdelané zdravotné sestry, ktoré oblasť mobilnej opatery môžu mať kompletne vo svojich rukách, samozrejme za spoľahlivej finančnej spoluúčasti zdravotných poisťovní. Tak isto slovenská empatická povaha, ktorá nám nedovolí neriadiť sa srdcom v žiadnom epicentre nešťastia a smútku, zohráva veľmi dôležitú úlohu. Keď k tomu využijeme dlhoročné skúsenosti tisícok našich žien roztrúsených po celej Európe, ktoré sú každodenne konfrontované so systémom pomoci starým ľudom vo vyspelých krajinách, či už ako opatrovateľky, pracovníčky mobilných služieb, ošetrovateľských stacionárov alebo nemocníc. Poskytneme zmysluplnú prácu neustále sa zvyšujúcemu počtu absolventom sociálnej práce a ľudom, ktorí chcú a vedia pomáhať v novootvárajúcich sa centrách pomoci. A samozrejme aktívnejší vstup našich Cirkví do procesu starostlivosti o dlhodobo chorých je presne to, čo privíta každá rodina. Nakoniec, keď všetkým tým vynikajúcim odborníkom ,ktorí rozumejú systému opatery o starých a chorých ľudí,dovolíme aktívne sa podieľať na jeho budovaní.

Mníchovčania (1,4 milióna obyvateľov) a okolie si môžu vybrať z ponuky 280-tich ambulantných služieb a 140-tich stacionárov. V prípade aktívnej čiastočnej účasti služby na ošetrení pacienta, jeho hygiene, polohovaní a pod.sa finančný príspevok rozdeľuje medzi ambulantnu službu a pacienta. Ak prevezme mobilná služba komplexnú opateru pacienta v domácnosti, zdravotná poisťovňa vypláca mobilnej službe takmer rovnaké finančné príspevky podľa stupňa odkázanosti ako v prípade stacionára.

Reforma systému starostlivosti o starých chorých ľudí je jednou z najdôležitejších úloh terajšej vlády, ktorá vzišla z volieb v septembri 2013. Týždeň čo týždeň ponúkala televízia okrúhle stoly, kde všetci zúčastnení počnúc zástupcami vlády, cirkvi, lekárov, zdravotných poisťovní a opatrovateľských domov hľadali čo najprijateľnejšie podmienky pre dôstojné prežitie staroby. Prvé kroky sú uvádzané do života od 1.1.2015 a týkajú sa okrem iného aj podpory rodiny v tejto neľahkej situácii.

 

Napríklad po prepustení z nemocnice sme mali možnosť umiestniť starkú na 4 týždne do zariadenia pre dlhodobo chorých na náklady zdravotnej poisťovne. Bol by to čas pripraviť sa na prechod do domácej starostlivosti. Keďže sme ju nevyužili a starká je u nás už viac ako 6 mesiacov, ponúka nám zdravotná poisťovňa ďalšiu možnosť. V prípade našej choroby, dovolenky alebo inej prekážky ju môžeme zveriť až na dobu 6 týždňov (na náklady zdravotnej poisťovne do výšky 2 418,00 €) do profesionálnych rúk. Existuje aj tretia pomoc , keď pacient nevyužije do roka tie dve predchádzajúce výhody, môže v zariadení pre dlhodobo chorých zotrvať až 56 kalendárnych dní (na náklady zdravotnej poisťovne do výšky 3 224,00 €).

I keď je v Nemecku o starobu, ktorá zúži svet na štyri steny vynikajúco postarané ,v porovnaní s nami, a všetko zapadá do seba ako puzzle -spolupráca ZP, lekára,rodiny,fyzioterapeuta (pracuje samostatne),opatrovateľa, nemeckí občania nie sú spokojní. Verejná kritika, to je ten najmocnejší nástroj poriadku v krajine. Dôsledná práca žurnalistov otvára aj tie „dvere“, ktoré by najradšej zostali zatvorené. Neustály tlak zdola núti kompetentných ku zmenám k lepšiemu. Nemecku v tejto oblasti pomáha snáď celý svet. Rôzne kurzy, štúdium (nemecky jazyk, opatrovateľ a pod.) dávajú šancu tisícom ľudí z východnej aj južnej Európy, Ázie, dnes i utečencom, začať nový život v usporiadanej krajine, v krajine, kde nikto nezostane so svojimi boľačkami sám. Taktizovanie namiesto stratégie, pocit bezmocnosti a žiadna vidina zmeny vyháňa mnohých z nás z vlastných domovov, od rodín aj od našich ubolených a utrápených starkých. Tradičná slovenská rodinná súdržnosť, vzájomná výpomoc aj spoločný viacgeneračný život, nedávali nikdy našim rodičom pomyslenie na to, že svoj život môžu dožiť aj inak ,ako vo vlastnej rodine. Veľa sa zmenilo za posledné štvrťstoročie u generácie, ktorej bolo 40 rokov vládnou mocou presne vymedzené teritórium, v ktorom sa smie pohybovať. Sloboda vtesnaná medzi „Musíš“ a „Nesmieš“ akosi nepochopiteľne pokračuje v smutnom príbehu dalej. Hlavnú úlohu tu zohrávajú falošné taktiky naháňajúce strach a obavy z nepoznaného, nevideného a neprežitého. Vyvolení sú zasypaní zlatými dukátmi a zvyšok má sotva na prežitie. Zahanbujúco málo pre ľudí, ktorí za celoživotnú prácu čakajú na smrť ustráchaní a osamotení medzi štyrmi stenami.

Staroba je neskutočne krehká, má oči plné strachu, je dezorientovaná v priestore aj v čase. Dosluhuje obraz aj zvuk. Všetko to, čo ešte včera bolo úplnou samozrejmosťou (hygiena, strava, návšteva lekára, lieky ap.),dnes už nie je. A k ranám na duši pribúdajú rany na tele. Toto všetko si zaslúži jeden skutočne jednoduchý, premyslený a nápomocný systém, ktorý umožní našim slovenským starkým prežiť dôstojne záverečnú etapu života.

Autor: Maja Fuchsová

Zdroj: dennikn.sk

Foto: dennikn.sk