Kto zaplatí privatizáciu nemocníc v Trnavskom kraji?

3-271931c94150a89205fc53e3163cd522285b4ba0

V súlade so zákonom 416/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobnosti zo štátu na samosprávu boli delimitované (prenesené) na Trnavský samosprávny kraj aj Nemocnica s poliklinikou v Skalici, Nemocnica s poliklinikou v Dunajskej Strede a Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante. Štát konal v presvedčení, že prenos pôsobností na regionálnu samosprávu skvalitní riadenie nemocníc a zastaví ich ďalšie zadlžovanie. Prostredníctvom štátnej akciovky Veriteľ k tomu vláda vytvorila dobré predpoklady aj tým, že väčšinu nemocníc oddlžila až do konca roku 2004. S výnimkou tých nemocníc, ktorých správca odmietol včas podpísať delimitačné protokoly. Žiaľ, Trnavský samosprávny kraj ako správca nemocníc delimitačné protokoly včas nepodpísal, preto boli vyššie uvedené nemocnice oddlžené iba do termínu prenosu pôsobnosti, teda k 31.12.2002. Bolo veľkou chybou pripraviť sa o dva roky oddlženia, pretože reštrukturalizovať nemocnicu pod ťarchou dlhu a bez ťarchy dlhu je neporovnateľné.


Žiadna zmena správy, či už zo štátu na samosprávu alebo zmena vlastníckych alebo majetkových vzťahov nemôže priniesť úpravu ekonomických parametrov poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti bez skvalitnenia služieb, bez eliminácie klientelizmu, bez reálneho vyváženia systému financovania, ale najmä bez globálneho a reálneho oceňovania služieb.

Nemocnice pokračovali aj pod správou samosprávneho kraja v rýchlom, v podstate neodvratnom a nezadržateľnom zadlžovaní napriek Manažérskej diagnostike, ktorú vypracovala firma TRITON spol. s r.o., na ktorú vynaložil Úrad TTSK nemálo finančných prostriedkov. Preto Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja 6.2.2008 rozhodlo o založení nemocníc – akciových spoločností, schválilo zakladateľské zmluvy, stanovy, členov predstavenstiev a dozorných rád. Akciové spoločnosti boli zapísané do Obchodného registra dňa 16. októbra 2008. TTSK odňal správu majetku dovtedajším správcom NsP Skalica p. o., NsP Sv. Lukáša Galanta p. o. a NsP Dunajská Streda p. o. a získal dlhodobý úver od Slovenskej sporiteľne a. s. na úhradu 9 301 163,30 € záväzkov NsP Dunajská Streda p.o., 7 731 872,45 € záväzkov NsP Skalica p.o. a 3 150 605,05 € záväzkov NsP Galanta p.o.

Úver na splatenie dlhu nemocníc – príspevkových organizácií poskytnutý Slovenskou sporiteľňou a.s. predstavoval 20 183 640,80 €, t.j. na 38 € občana a TTSK ich bude splácať do roku 2022 pravdepodobne z ďalších úverov.
K 31.12.2008 bol majetok na základe Zmlúv o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku počnúc 1.1.2009 vložený do nájmu založeným nemocniciam – akciovým spoločnostiam. K termínu založenia nemocníc – akciových spoločností činila hodnota iba nehnuteľného majetku podľa znaleckých posudkov v prípade:

  • NsP Dunajská Streda, a. s. 17 280 000 €
  • NsP Sv. Lukáša Galanta, a. s. 12 760 000 €
  • NsP Skalica, a. s. 6 958 647 €

Zadlžovanie však aj po založení nemocníc – akciových spoločností pokračovalo, preto bol Trnavský samosprávny kraj nútený zvyšovať základné imanie postupným vkladaním nehnuteľného majetku do nemocníc – akciových spoločností. FNsP Skalica si okrem toho pomohla z eurofondov v roku 2012 v celkovej výške 14 miliónov € a následne získala investora – Grafobal group a.s., ktorý na vykrytie strát minulých období vložil vklad vo výške 2 457 268,16 €. Navyše sa stal majoritným akcionárom, keďže Zastupiteľstvo TTSK schválilo dňa 4.septembra 2013  Uznesenie 724/2013/24, že sa nebude ďalej podieľať na navýšení základného imania FNsP Skalica a.s.. Podiel zo základného imania v hodnote 7 167 953 € má Grafobal a.s. 69,09% a TTSK na 22,14%.
Zhrnutie v FNsP Skalica: získala eurofondy 14 miliónov € a 2 457 268,16 € vkladu zabezpečilo pre Grafobal group a.s. majoritu v nemocnici – akciovej spoločnosti s podielom 69,07% na 7 167 953 € základného imania.

Poslanci nového Zastupiteľstva TTSK zvolení v roku 2013 rozhodli, že akcie NsP Dunajská Streda a.s. a NsP Galanta a.s. predajú v obchodnej verejnej súťaži.

Je preto nepochopiteľné, že súťažné podklady si nechali vypracovať poradcovi predsedu TTSK, ba aj celú Obchodnú verejnú súťaž nechali poradcovi pripraviť a riadiť.

Poslanci prijali podmienky, že rozhodnuté odhlasujú.   Dňa 25. marca 2015 Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja v rámci obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší Návrh na uzavretie zmluvy o prevode kmeňových listinných akcií na meno emitentov Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. a Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., ktorých majiteľom je Trnavský samosprávny kraj prijalo Návrh na uzatvorenie Zmluvy o prevode akcií predložený spoločnosťou Svet zdravia, a.s. a súhlasilo s uzatvorením Zmluvy o prevode akcií na túto spoločnosť.

V zmysle súťažných podmienok bolo spoločnosti Svet zdravia, a.s. zaslané dňa 1.4.2015 oznámenie o prijatí ich Návrhu na uzatvorenie Zmluvy o prevode akcií a vybratí ich návrhu ako najvhodnejšieho z predložených návrhov. Zmluva o prevode akcií bola zo strany TTSK podpísaná dňa 13.4.2015. V zmysle bodu 14.4 Zmluvy o prevode akcií sa predávajúci zaviazal, že počas obdobia odo dňa podpísania zmluvy do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy umožní Kupujúcemu pravidelné vykonávanie kontroly plnenia záväzkov Predávajúceho podľa tejto zmluvy a kontroly hospodárenia a/alebo činnosti NsP Dunajská Streda a.s. a NsP Sv. Lukáša Galanta a.s.,  prostredníctvom poverenej osoby určenej Kupujúcim.

Na základe uvedeného bola zo strany každej z NsP a.s. podpísaná Dohoda o pôsobení pozorovateľa.  Svet zdravia, a.s. doposiaľ vyplatil zálohu 400 000 € z pôvodnej kúpnej ceny 2 100 000 €.  Podľa bodu 14.4 Zmluvy má byť kúpna cena redukovaná o 1 822 282 € čo je rozdiel čistého pracovného kapitálu medzi stavom 30.6.2014 až 30.6.2015, t.j. podľa návrhu Sveta zdravia a.s. by mal z už vyplatenej zálohy TTSK vrátiť Svetu zdravia a.s. 122 282,- €, ale Svet zdravia a,s, „veľkoryso“ navrhuje doplatok 0 €.

 

Záver

Občanovi – poistencovi môže byť úplne jedno, či je nemocnica v správe štátu, v správne samosprávneho kraja, či je neziskovou organizáciou alebo akciovou spoločnosťou pod podmienkou, že pôsobí v zmluvnom vzťahu so zdravotnou poisťovňou a plní zákonné povinnosti v stanovenom rozsahu.

Štát nemocnice oddlžil, využil na to zdroje z privatizácie a posunul nemocnice na samosprávu. TTSK potvrdil, že v systéme nahrávajúcom vyvoleným – izolované laboratóriá, vybraná zobrazovacia diagnostika, majitelia záchraniek, siete lekárni a pod., nemajú „nevyvolené“ nemocnice šancu na prežitie a ďalej sa zadlžujú. TTSK ich pred založením akciových spoločností po vzore štátu opäť oddlžil, ale už z úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľňou a. s. o sume 20 183 640,80 €, ktorú bude splácať do roku 2022 pravdepodobne z ďalších úverov. Je zarážajúce, že tak urobil sedem rokov pred splatením úveru za nemocnice – príspevkové organizácie.

Následne mali byť akcie dvoch nemocníc podľa zmluvy so Svetom zdravia a.s. predané za 2,1 milióna €. Z tejto sumy zložil Svet zdravia a.s. zálohu 400 000 €,  ale podľa „nezmyselne alebo zámerne nezmyselne“ zmluvne dohodnutého bodu 14.4 po ročnom zúčtovaní čistého pracovného kapitálu, do ktorého boli započítané krátkodobé pohľadávky alebo záväzky, zásoby, finančné výpomoci alebo bankové úvery, klesla hodnota transakcie o 1 822 282 €  na 400 000 €, teda záloha sa stala kúpnou cenou!

Martýrium NsP Sv. Lukáša Galanta a NsP Dunajská Streda v chaoticky riadenom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky bolo za 13 rokov dokonané od oddlženia z privatizácie strategických podnikov, cez oddlženie z dlhodobého úveru z finančného domu, po predaj alebo skôr darček finančnej skupine.

Ja som v prípade uznesení o predaji akcií Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda hlasoval ako jediný zo 40 poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja proti.

Kto hlasoval za – hlasoval proti zdravému rozumu alebo k vôli niečomu inému – typicky slovenskému?

Autor: Peter Ottinger

Zdroj: pravda.sk

Foto: pravda.sk