Štátny rozpočet ku koncu júna skončil v deficite 1,97 miliardy eur

ID-10068610

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli príjmy štátneho rozpočtu o 267,2 milióna eur. Zvýšili sa však aj výdavky štátneho rozpočtu, a to o 572,2 milióna eur. Podiel plnenia výdavkov štátneho rozpočtu je po polroku na úrovni 42,1 %, čo je o 3,4 percentuálneho bodu (p.b.) nižšie plnenie ako vlani.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 136,6 milióna eur. Ako uviedol rezort financií, pozitívny vývoj bol zaznamenaný takmer pri všetkých druhoch daní, najmä u dane z pridanej hodnoty, keď jej výnos vzrástol o 51,5 milióna eur. Zvýšil sa aj príjem z dane z príjmov fyzických osôb, a to o 39,8 milióna eur, dane z príjmov právnických osôb o 31,4 milióna eur či spotrebných daní o 9,7 milióna eur.

“Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zaznamenali oproti predchádzajúcemu roku nárast o 69,1 milióna eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 295,2 milióna eur,” vyčíslilo ministerstvo.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 356,7 milióna eur. “Ide najmä o príjmy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktoré získal od mobilných operátorov za vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem, a to vo výške 163,9 milióna eur,” vyčíslil rezort financií.

Ďalší významný príjem v objeme 93 miliónov eur bol spojený s ukončením procesu predaja ropy a ropných produktov. “V rovnakej výške boli ovplyvnené aj ďalšie výdavky štátneho rozpočtu, teda uvedená operácia nemala dopad na schodok štátneho rozpočtu. K nárastu došlo tiež v rámci iných nedaňových príjmov, a to o 79,6 milióna eur,” uviedlo MF SR.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali ku koncu júna medziročný nárast o 202,4 milióna eur, keďže vo štvrtom mesiaci sa uskutočnila výplata kupónov štátnych dlhopisov vo výške 185 miliónov eur. Podľa údajov MF SR v kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému nárastu o 23,6 milióna eur, pričom sa zároveň zvýšila aj potreba zdrojov spolufinancovania o 3,3 milióna eur.

Platba do rozpočtu únie zaznamenala v júni medziročný nárast o 0,3 milióna eur. Zvýšil sa aj transfer Sociálnej poisťovni, a to o 158,7 milióna eur, čo je podľa ministerstva v súlade s návrhom rozpočtu na rok 2014. “Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 183,9 milióna eur, pričom tu je obsiahnuté medziročné zvýšenie výdavkov o 93 miliónov eur, súvisiace s ukončením procesu predaja ropy a ropných produktov,” dodal rezort financií.

Zdroj: TASR

Foto: archív redakcie, fotolia.com