Epidemiologické nástrahy kúpania v nekontrolovaných vodných plochách

 

Kúpalisko, TASR

Do zoznamu vôd určených na kúpanie (VUK) je pre kúpaciu sezónu 2014 zaradených 33 najvýznamnejších vodných plôch, z toho v Banskobystrickom kraji deväť: Ružiná – pri obci Divín; Ružiná – pri obci Ružiná; Pláž ORMET, Teplý vrch; Drieňok, Teplý vrch; Dolno Hodrušské jazero, Hodruša-Hámre; Veľké Richňavské jazero, Štiavnické Bane; Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica; Veľké Kolpašské jazero, Banský Studenec; Vindšachtské jazero, Štiavnické Bane. Dve z nich budú v LTS 2014 zatvorené z dôvodu výkonu rekonštrukčných prác (Dolno Hodrušské jazero a Veľké Richňavské jazero). Kvalita vody vo všetkých VUK Banskobystrického kraja je hodnotená ako výborná.

VUK (od účinnosti novely zákona č. 355/2007 Z.z. (15. októbra 2012) je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa, nebol na ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. VUK sú prírodné vodné plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody. „Neznamená to, že aj ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že VUK budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny. Tieto vodné plochy sa sledujú podľa požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES a na základe zhodnotenia sa klasifikujú podľa kvality vody do stavov: výborná, dobrá, dostatočná a nevyhovujúca. SR je povinná každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny zostaviť zoznam VUK a vymedziť dĺžku kúpacej sezóny. Kúpacia sezóna je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich sa, obvykle od 15. júna do 15. septembra“, uviedla MUDr. Kvetoslava Koppová, vedúca Odboru hygieny Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica. Ako dodala, v spádovom území RÚVZ Banská Bystrica (okresy B. Bystrica a Brezno) nie sú vody určené na kúpanie, ani iné prírodné kúpaliská. RÚVZ Banská Bystrica sa však podieľa na sledovaní kvality vody na kúpanie vo VUK v Banskobystrickom kraji odberom vzoriek a ich vyšetrovaním vo vlastných laboratóriách. Výsledky vyšetrení sú postupované miestne príslušným RÚVZ v Banskobystrickom kraji pre výkon štátneho zdravotného dozoru.

Aké sú zdravotné riziká kúpania sa v nekontrolovaných vodných plochách? 

V prírodných vodách je zvyčajne nižšia teplota ako v bazénoch, preto sa v nej menej množia škodlivé mikroorganizmy, napriek tomu môže kúpanie v nekontrolovanej vode predstavovať významné zdravotné riziká. Z vody do organizmu ľudí mikroorganizmy prenikajú rôznymi cestami, napr. prehltnutím, vdýchnutím aerosólu, cez očné spojovky a iné sliznice, cez poškodenú ale i zdravú kožu. Z vody do ktorej sa dostali výlučky hlodavcov sa ľudia pri kúpaní môžu infikovať leptospirami, ktoré môžu spôsobovať ochorenia podobné chrípke, ale aj zápal mozgu, mozgových blán, pečene a obličiek. Okrem mikroorganizmov sa v prírodných kúpaliskách môžu premnožiť toxické a alergizujúce cyanobaktérie, ktoré u citlivých jedincov ako sú napr. deti môžu vyvolať dýchacie problémy, kožné vyrážky, zápaly očných spojoviek a pri prehltnutí nevoľnosť, zvracanie, hnačky a kŕče. Označujeme ich termínom vodný kvet, čo je vlastne premnoženie a akumulácia cyanobaktérií vo forme pokrytia, alebo viditeľnej kaše, ktorú tvoria vločky alebo zhluky kolónií rozptýlené vo vodnom stĺpci, alebo nahromadené na vodnej hladine. V takej vode sa nekúpte, najmä nie deti! Ešte väčším zdravotným rizikom pre deti môže byť hranie sa pri brehoch s nahromadenou kašou vodného kvetu, ktorá vysychá a rozprašuje sa do vzduchu. Ak ste sa už vo vode s vodným kvetom okúpali, čo najskôr sa osprchujte pod prúdom čistej vody a plavky vyperte.

Zvýšené je pri kúpaní v prírodných plochách, ktoré nemajú zabezpečený dozor plavčíkmi a poskytovanie prvej pomoci aj riziko utopení a úrazov. Vzniká najmä pri preceňovaní svojich fyzických síl, pričom významnú úlohu pri mnohých i smrteľných úrazoch zohráva alkohol. Dôsledky poškodenia zdravia súvisiaceho s kúpaním nie sú osobitne sledované a vyhodnocované. Podľa Štatistického úradu sa však v SR každoročne pri kúpaní a pobyte na kúpaliskách utopí okolo 150 ľudí, z toho približne 20 detí. Aj keď tento počet zahŕňa všetky utopenia, väčšina je spojená s kúpaním na jazerách a vodných plochách. Podľa údajov SČK (Slovenský červený kríž) sa u nás utopí viac ľudí ako v mnohých prímorských krajinách (podobná situácia je v ČR).

Odporúčame preto uprednostniť kúpanie na dozorovaných prírodných kúpaliskách a zvýšiť zodpovednosť za vlastné zdravie, a zdravie a život svojich detí. Treba si tiež všímať si, či prírodné kúpalisko nie je označené zákazom kúpania. Informácie o prevádzkovaní kúpalísk sú dostupné na web sídle Úradu verejného zdravotníctva SR a v týždňových intervaloch sú počas celej kúpacej sezóny aktualizované za celé SR.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR v Banskej Bystrici

Foto: TASR