Univerzita Komenského podporila mladých vedcov

DSC_2253

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes už po osemnásty raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov UK. Granty UK, ktoré v tomto roku získalo 305 projektov, podporila univerzita sumou 292 690 eur, čo je v priemere 960 eur na jeden grant. Medzi podporenými projektmi sú napríklad: Rozvíjanie experimentálnych spôsobilostí žiakov základnej školy; Syndróm lepivých doštičiek – analýza klinických prejavov; Výskum inervácie ľudských nádorov; Podporované vzdelávanie ľudí s duševnou poruchou či Zmeny v štruktúre priemyslu a jej vplyvy na regióny Slovenska.

O Granty UK mohli aj v tomto roku požiadať mladí univerzitní pracovníci vo veku do 30 rokov. Univerzita Komenského zaevidovala spolu 596 žiadostí. Odborné komisie odporučili na udelenie grantu 305 projektov. „Zvlášť potešiteľná a pre univerzitu nádejná je práve skutočnosť, že viac ako polovicu schválených projektov predložili riešitelia vo veku do 28 rokov,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Z pohľadu počtu a úspešnosti projektov podaných jednotlivými fakultami UK si prvenstvo i naďalej zachováva Prírodovedecká fakulta UK, ktorá predložila 203 projektov, z nich bolo úspešných 104 projektov. Nasleduje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, kde z 95 podaných projektov bolo 48 podporených. Tradičný záujem o granty je na lekárskych fakultách. Z Lekárskej fakulty UK bolo evidovaných 75 žiadostí a pridelených 38 projektov a z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine bolo z 54 podaných projektov financovaných 27. „Som rád, že bol zaevidovaný a súčasne aj podporený jeden „integrovaný“ projekt – projekt, na ktorom participujú riešitelia z Právnickej fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a podpora takéhoto projektu je finančne zvýhodnená,“ dodáva rektor UK.

Zdroj: TASR

Foto:  archív redakcie