Vplyv odvykania od fajčenia na váhu v priebehu tehotenstva a v popôrodnom období a na pôrodnú váhu novorodenca

ID-100141619

Fajčenie má negatívny vplyv na ľudský organizmus či už z hľadiska kardiovaskulárneho, onkologického či respiračného. V priebehu tehotenstva navyše fajčenie zvyšuje riziko predčasného pôrodu, abrupcie placenty či nízkej pôrodnej váhy. Podiel tehotných fajčiarok sa našťastie v posledných dekádach znižuje a ženy majú väčšiu vôľu nechať fajčenie práve v období tehotenstva. Avšak odvykanie je často spájané s pribúdajúcou váhou, čo môže mať vplyv na motiváciu žien – fajčiarok.

Táto štúdia sa preto zamerala na sledovanie váhy v priebehu tehotenstva a po ňom u žien fajčiarok a exfajčiarok v porovnaní s nefajčiarkami, aby boli získané validné údaje, ktoré môžu pomôcť v kontakte s budúcimi matkami. Celkove boli zhromaždené dáta od 1 774 žien s termínovým pôrodom. Fajčiarske kategórie v priebehu tehotenstva boli stanovené tri, a to nefajčiarky, fajčiarky a odvykajúce. Jeden rok po pôrode boli kategórie čtyri (fajčiarky, nefajčiarky, exfajčiarky a opätovné fajčiarky). Asociácia medzi fajčiarskym statusom a váhovým prírastkom v tehotenstve, prírastkom v priebehu jedného roka po pôrode a pôrodnou váhou novorodenca bola hodnotená podľa lineárnej regresívnej analýzy. Spojitosť medzi fajčiarskym statusom a pôrodnou váhou nižšou, než je desiaty percentil pre daný gestačný vek a pohlavie, bola hodnotená multivariabilnou logistickou regresnou analýzou.

Váhový prírastok v 16. týždni bol porovnateľný pre všetky tri skupiny žien. Priemerný váhový prírastok v 37. týždni tehotenstva bol u odvykajúcich žien o 2 kg väčší než u nefajčiarok. Pôrodná váha novorodencov nižšia než stanovený limit bola u 21,7% fajčiarok, 8 % odvykajúcich a 7,4 % nefajčiarok. Percento pravdepodobnosti (OR – odds ratio) nižšej pôrodnej váhy bolo 3,6 u novorodencov narodených fajčiarkam v porovnaní s nefajčiarkami, pre odvykajúce bolo OR 1,0. Jeden rok po pôrode bol u vytrvalých exfajčiarok váhový prírastok o 2,4 kg vyšší než u nefajčiarok.

Odvykanie od fajčenia v priebehu tehotenstva je skutočne spojené s váhovým prírastkom ako v tehotenstve samotnom, tak v popôrodnom období. Na druhej strane znižuje riziko nižšej pôrodnej váhy novorodencov, nehovoriac o pozitivnom ovplyvnení budúceho zdravotného stavu samotnej matky a rastúceho dieťaťa.

(boba)

Zdroj: Rode L., Kjærgaard H., Damm P., et al. Effect of Smoking Cessation on Gestational and Postpartum Weight Gain and Neonatal Birth Weight. Obstet Gynecol. 2013 Aug 5.

Prevzaté z www.prolekare.cz