Aktuálne projekty MZ SR témou stretnutia so zástupcami SLK

Z. Zvolenská

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská včera prijala členov Slovenskej lekárskej komory (SLK), ktorí prezentovali svoj postoj k dlhodobému problému týkajúci sa Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Ide o problematiku, ktorou sa odborná verejnosť zaoberá už dlhší čas. Ministerstvo víta snahu SLK o vyriešenie tohto problému, predložený projekt si odborníci na MZ SR preštudujú a následne budú hľadať konsenzus, ktorý by mal byť v prvom rade v prospech pacienta.

Prezident SLK Marián Kollár na stretnutí ministerke odovzdal nový návrh diskutovanej Smernice SLK o sústavnom vzdelávaní, v ktorej sa v minulosti vyskytol legislatívny rozpor. Aj s týmto návrhom sa zástupcovia MZ SR oboznámia.

Ministerka Zvolenská otvorila aj diskusiu o integrovaných zdravotných centrách, ktoré sú jednou z kľúčových tém rezortu zdravotníctva na nasledujúce roky. Zdravotnícka verejnosť očakáva zlepšenie primárnej ambulantnej starostlivosti. Implementovanie koncepcie integrovaného modelu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa však môže začať iba po dôkladnej príprave, súčasťou ktorej musí byť aj odborná diskusia všetkých zainteresovaných strán. Aj preto ministerka zdôraznila potrebu pripravovanej „Reformy zdola“, na ktorú sa rezort koncepčne pripravuje už takmer dva roky.

Prvým zásadným projektom je rezidentský program a rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov, nasledovať bude vznik integrovaných zdravotných centier. Tento návrh je v štádiu príprav a na viacerých odborných fórach už táto myšlienka rezonovala. MZ SR vníma pozitívne záujem členov Slovenskej lekárskej komory, ktorí na jesennom sneme (19. – 20. septembra 2014) prezentovali svoje postrehy a pripomienky k pripravovanej koncepcii ministerstva zdravotníctva. Na všetky otázky, ktoré sa týkajú novej koncepcie (nové postupy v liečbe a prevencii s posilnením a rozšírením kompetencií všeobecnej ambulantnej a ošetrovateľskej starostlivosti) dokážu odborníci z MZ SR adekvátne zodpovedať a vyvrátiť tak akékoľvek pochybnosti. Preto ministerka navrhla stretnutie predstaviteľov MZ SR a SLK s cieľom otvoriť odbornú diskusiu o uvedených aktuálnych témach.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR