Akadémia medicínskeho vzdelávania uskutoční deväť podujatí

"La Santé"- Les spécialités ...

Akadémia medicínskeho vzdelávania vstúpila do svojho ďalšieho ročníka. Pri svojej doterajšej činnosti už úspešne vyvzdelala takmer 400 všeobecných lekárov v oblasti komplexného manažmentu, diagnostiky a liečby pacientov s artériovou hypertenziou a ďalšie žiadané okruhy tém sú už pripravené na realizáciu. V segmente medicínskej edukácie zameranej na prax sa stala na Slovensku lídrom a potvrdzuje sa, že medzi  lekármi sa stala skutočným odborným pojmom.

Jej jedinečnosť spočíva nielen v tom, že ponúkané témy vždy kompletne obsiahnu konkrétny riešený problém v ambulancii všeobecného lekára, ale ponúkajú naň súčasne praktický pohľad z rôznych strán. Akadémia medicínskeho vzdelávania má aj ďalší mimoriadne originálny rozmer – lektormi sú samotní všeobecní lekári profesionálne špeciálne vykoučovaní v súlade s premisou “lekári lekárom”. Iba tak je možné dosiahnuť to, že vzdelávanie je zamerané na prax a tréning vedomostí a zručností týkajúcich sa konkrétnej témy sa uskutočňuje na kazuistikách, ktoré odzkadľujú konkrétne medicínske situácie v teréne. V každom module je súčasťou vzdelávacieho podujatia aj riešenie urgentných a emergentných stavov či právo a legislatíva súvisiace s danou témou. Počas jednej Akadémie sa frekventantom venuje 12 lektorov, čo znamená spolu 200 hodín individualizovaného odborného vzdelávania. Cieľom je dosiahnuť takú úroveň vedomostí a zručností absolventov, aby sa bezprostredne po ukončení Akadémie, doslova už “na druhý deň”, dokázali v naučenej problematike orientovať rýchlo, vysoko profesionálne a bez zaváhania.

V nastávajúcom akademickom roku 2016/2017 sa uskutoční šesť Akadémií medicínskeho vzdelávania, do konca roku 2017 ich bude pre veľký záujem frekventantov dokonca deväť. Témami Akadémií budú v súčasnosti aktuálne dyslipidémie, veľmi žiadaná artériová hypertenzia, ale aj mimoriadne očakávaná elektrokardiografia v ambulancii všeobecného lekára.

Vzhľadom na mimoriadny záujem a obmedzený počet miest, ktorý sa v záujme udržania vysokej kvality vzdelávania nebude zvyšovať, budú organizátori záujemcov priebežne informovať o termínoch aj plánovaných témach jednotlivých Akadémií. Najbližšie sa Akadémia medicínskeho vzdelávania Fórum artériovej hypertenzie uskutoční v dňoch 30.9.2016 – 2.10.2016 v hoteli Partizán na Táloch. K dispozícii je posledných 11 miest. Všeobecní lekári, ktorí majú záujem sa podujatia zúčastniť, sa môžu prihlásiť na mailovej adrese andreachovanova@pobox.sk . O akceptovaní ich prihlášky budú informovaní mailom.

Autor: poly

Foto: fotolia.com