Sociálna poisťovňa kontrolovala dodržiavanie liečebného režimu

Sociálna poisťovňa v októbri tohto roka skontrolovala dodržiavanie liečebného režimu 7151 dočasne práceneschopných poistencov. Podozrenie na nerešpektovanie liečebného režimu bolo zistené u 1796 osôb.

Z tohto počtu ošetrujúci lekári následne ukončili práceneschopnosť (PN) 426 občanom. Porušenie liečebného režimu sa preukázalo v 40 prípadoch. Z dôvodu porušenia ďalších povinností dočasne práceneschopného poistenca poisťovňa v októbri pokutovala 16 poistencov.

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, aby počas dočasnej PN dodržiavali liečebný režim určený ich ošetrujúcim lekárom. Za jeho porušenie im totiž hrozí nevyplatenie nemocenského, a to odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

Podľa poisťovne je občan, ktorý poberá dávku nemocenské, povinný riadiť sa pokynmi lekára. To znamená napríklad užívanie predpísaných liekov, dodržiavanie pokojového režimu a oddych na lôžku. Je dôležité, aby sa vystríhal všetkého, čo by mohlo nepriaznivo pôsobiť na liečenie alebo sťažovať obnovenie jeho pracovnej schopnosti. Súčasťou dodržiavania liečebného režimu je aj rešpektovanie času vychádzok určených ošetrujúcim lekárom. Lekár určuje čas vychádzky, ktorý vyznačuje v tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Za porušenie ďalších povinností, napríklad zdržiavať sa počas dočasnej PN na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského, hrozí poistencovi uloženie pokuty, ktorej výšku poisťovňa určí v zmysle sadzobníka pokút podľa závažnosti porušenia povinnosti.

Zdroj: TASR

Foto: TASR