Kúpaliská nemôžu bez kontroly hygienikov začať prevádzku

Kúpalisko, TASR

Aj keď počasie týchto dní a najbližšie predpovede nenasvedčujú veľkej chuti ľudí tráviť voľný čas na kúpaliskách, je nezvratným faktom, že tohtoročná letná kúpacia sezóna je pred dverami. Prevádzkovatelia kúpalísk a pláží na Slovensku majú v pláne postupne otvárať svoje prevádzky. Návštevník si často ani neuvedomuje, čo v záujme jeho zdravia takémuto otvoreniu predchádza a že prevádzkovateľ musí splniť prísne zákonné pravidlá, ktoré dôsledne kontrolujú pred spustením prevádzky i počas nej odborníci príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného dozoru.

Frekvencia vyšetrovania kvality vody na kúpanie v umelých kúpaliskách a v prírodných kúpaliskách je určená vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 308/2012 Z. z., ktorá pojednáva o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. „Každý ukazovateľ kvality vody má stanovenú frekvenciu vyšetrovania, ktorá závisí od druhu ukazovateľa a jeho významnosti zo zdravotného hľadiska, alebo z hľadiska dodržania účinnosti technológie úpravy vody. Mikrobiologické ukazovatele sa musia napríklad vyšetrovať jeden krát za 14 dní u bazénov bez recirkulácie vody a jeden krát za mesiac u bazénov s recirkuláciou vody. Ukazovatele dôležité pre dodržanie účinnosti technológie úpravy vody na umelých kúpaliskách sa vyšetrujú tri krát denne – napríklad reakcia vody, či voľný chlór,“ konštatuje k téme hlavná odborníčka hlavného hygienika SR v odbore hygieny životného prostredia a vedúca Odboru hygieny regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Kvetoslava Koppová. Táto vyhláška určuje aj frekvenciu vyšetrovania vôd prírodných kúpalísk, s odberom a vyšetrením pred kúpacou sezónou a 1x za 14 dní počas kúpacej sezóny. Dodáva, že požiadavky na kvalitu vody na kúpanie vo vodách určených na kúpanie, ako aj frekvenciu vyšetrovania vody, upravuje vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky MZ SR č. 397/2013 Z. z. Vody určené na kúpanie sú zvlášť významné vodné plochy, vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Frekvencia vyšetrovania je upravená podobne, t.j. vyšetrenie sa vykonáva pred začatím kúpacej sezóny a následne jeden krát za 14 dní. Každoročne je o kvalite vody „Vôd určených na kúpanie“ zasielaná za SR správa Európskej komisii.

Ako uviedla Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici, v spádovej oblasti RÚVZ Banská Bystrica sú 4 umelé kúpaliská s 11 bazénmi. Dňa 19.mája tohto roku prevádzkovateľ Plážového kúpaliska v Banskej Bystrici požiadal RÚVZ o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov kúpaliska (trávnaté plochy, zariadenia osobnej hygieny, miestnosť prvej pomoci, baby bazén, starý a nový plavecký bazén, detský bazén) do prevádzky a o schválenie prevádzkového poriadku tohto zariadenia počas letnej turistickej sezóny 2014. Súčasne požiadal v rámci prevádzkovej kontroly o odbery vzoriek vody z bazénov a ich laboratórne vyšetrenie. Kontrola pripravenosti plážového kúpaliska spojená s odberom vzoriek bude vykonaná v 23. kalendárnom týždni po napustení bazénov vodou, (v týchto dňoch už začali napúšťať)..

Ostatní prevádzkovatelia umelých kúpalísk zatiaľ nepožiadali RÚVZ o uvedenie priestorov kúpalísk do prevádzky počas letnej turistickej sezóny 2014. V spádovej oblasti RÚVZ Banská Bystrica (okresy Banská Bystrica a Brezno) sa nenachádzajú a nie sú prevádzkované vody určené na kúpanie, ani prírodné kúpaliská.

RÚVZ počas kúpacej sezóny vykonáva na kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ŠZD), ktorý je zameraný na kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek a dodržiavania schváleného prevádzkového poriadku. Súčasťou výkonu tohto dozoru môže byť aj odber vzoriek vody, ich vyšetrovanie a hodnotenie. Cieľom vykonávania ŠZD na kúpaliskách je znižovanie zdravotných rizík ktoré môžu byť spojené s nedodržiavaním hygienických požiadaviek na prevádzkovanie kúpalísk a porušovaním schválených prevádzkových poriadkov a môžu spôsobiť poškodenie zdravia návštevníkov.

Voda na kúpanie môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení. Môže ísť o ochorenia vírusového, bakteriálneho, hubového alebo parazitárneho pôvodu. Prejavujú sa najmä ako zápalové ochorenia kože, kožných adnexov, očí, očných spojoviek, nosohltanu, zvukovodu, močových a pohlavných orgánov. Na prenose hubových ochorení sa podieľajú aj znečistené povrchy v okolí bazénov a v sprchách.

MUDr. Koppová pripomína, že v prírodných kúpaliskách majú na kvalitu vody vplyv aj ďalšie faktory. Je to najmä samočistiaca schopnosť vody, jej veľký objem, voda stále prúdi, riedi sa a obnovuje, prípadné mikróby vnesené do vody človekom sa vo veľkom objeme rozptýlia a ich koncentrácia je potom minimálna. Povinnosť kontrolovať kvalitu vody v kúpaliskách a bazénoch v stanovenej frekvencii a rozsahu majú uloženú prevádzkovatelia týchto zariadení zákonom č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: TASR