Národný projekt pomôže uznávaniu kvalifikácií Slovákov v zahraničí

book and stethoscope isolated on white background

Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky Eurobarometer sa len niečo viac ako polovica (56 percent) európskych občanov domnieva, že ich kvalifikácia získaná doma bude uznaná aj v iných štátoch Európskej únie. Naopak, 23 percent respondentov prieskumu si myslí, že ich kvalifikácia im nebude uznaná v zahraničí. Na Slovensku takto odpovedalo až 28 percent respondentov. TASR o tom informoval nedávno Martin Vančo zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).

Eurobarometer sa pýtal aj to, s akými ťažkosťami sa respondenti stretávali vo vzťahu ku kvalifikáciám, keď chceli pracovať alebo študovať v zahraničí. Jeden zo šiestich (17 percent) opýtaných uviedol, že nemal dostatok informácií o tom, či ich kvalifikáciu uznáva aj iný štát. Dvanásť percent respondentov zase odpovedalo, že im ich kvalifikáciu neuznal potenciálny zamestnávateľ. Podľa odborníčky a vedúcej pracovnej skupiny pre tvorbu Národného kvalifikačného rámca Ildikó Pathóovej sú tieto výsledky reálne a zobrazujú skutočný stav vnímania ľudí tém okolo uznávania kvalifikácií.

Predovšetkým krajiny zo západnej Európy lákajú imigrantov s nejasnými dokladmi o vzdelaní a kvalifikáciách, ale aj pracovníkov, ktorí nadobudli svoje znalosti a zručnosti neformálnym vzdelávaním alebo pracovnou praxou. “Zahraničie láka predovšetkým mladých ľudí, čerstvých absolventov, dostatočne ambicióznych a jazykovo zdatných, ktorých láka cesta úspešnej kariéry. Na druhej strane je zaujímavá aj pre tých, pre ktorých je získanie práce doma beznádejné, nehovoriac o uznávaní kvalifikácií,” uviedla Pathóová.

Európska únia sa už dlhší čas usiluje o zjednotenie uznávania kvalifikácií medzi jej členskými štátmi. Základom je Európsky kvalifikačný rámec – nástroj podporujúci prenos a uznávanie kvalifikácií medzi jednotlivými štátmi. O existencii Európskeho kvalifikačného rámca však doposiaľ počulo len 12 percent respondentov Eurobarometra.

Uznávaniu kvalifikácií Slovákov v zahraničí má pomôcť národný projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií, ktorý minulý rok spustil ŠIOV pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky na uznávanie kvalifikácií získaných neformálnou a informálnou cestou, ktoré budú plne akceptovateľné nielen u nás, ale aj v celej Európskej únii. “Chceme, aby všetci tí, ktorí majú chuť sa ďalej vzdelávať, vedeli, prečo to majú robiť, kde hľadať vzdelávacie programy, a samozrejme, je dôležité aj to, aké výhody im z toho vyplynú,” doplnila Pathóová. Jedným z výstupov projektu je práve zrevidovaný Národný kvalifikačný rámec, ktorý umožní porovnávanie kvalifikácií so zahraničím prostredníctvom ich referencovania voči Európskemu kvalifikačnému rámcu.

Projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec budú verejnosti predstavené v októbri budúceho roka.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com