V Kodani zasadá Regionálny výbor WHO pre Európu

WHO-EN-Slov

V dňoch 15. -18. septembra 2014 sa v Kodani (Dánsko) v sídle Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/Europe) koná 64. zasadnutie Regionálneho výboru WHO/Europe , najvyššieho politického orgánu členských štátov. Zástupcovia 53 členských štátov rokujú o súčasných zdravotných problémoch v globálnom, regionálnom aj národnom kontexte. Sekretariát WHO vyzval na ďalšiu podporu boja proti ebole, epidémii, ktorú sa stále nedarí dostať pod kontrolu. Informoval o novom Generálnom programe práce na roky 2014-19 a rozpočtových pravidlách na jeho plnenie, o posilňovaní spolupráce priamo na úrovni krajín, kam smeruje najväčšia časť finančných prostriedkov organizácie. Členské štáty si vymenili skúsenosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z novej zdravotnej politiky Zdravie 2020 prijatej v roku 2012. Vo väčšine štátov sa stala súčasťou národných zdravotných politík (v SR bola zapracovaná ako prvá kapitola Strategického rámca pre zdravie 2013-35). Dôraz kladie na zlepšovanie zdravia pre všetkých a znižovanie nerovností v oblasti zdravia;na posilňovanie zdravotníckych systémov, v centre záujmu ktorých sú ľudia;na pripravenosť na núdzové situácie ohrozujúce zdravie; na vytváranie zdravých komunít a podporného prostredia pre zdravie – úlohy nielen pre ministerstvá zdravotníctva, ale pre celú vládu a celú spoločnosť.

Účastníci prijali Akčný plán na prevenciu zneužívania detí, Akčný plán pre vakcíny a Akčný plán pre potraviny a výživu. Veľkú pozornosť venovali riešeniu chronických neprenosných ochorení, na ktoré trpí a zomiera väčšina svetovej populácie.

Na ďalšie päťročné obdobie bola za riaditeľku európskeho regiónu WHO zvolená pani Zsuzsanna Jakab z Maďarska.

Kompletná dokumentácia o zasadnutí je na http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe

Slovenskú delegáciu na zasadnutí vedie Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD, MPH, riaditeľ ÚVZ SR a hlavný hygienik SR.

Zdroj: Kancelária WHO na Slovensku

Foto: Kancelária WHO na Slovensku