Lieky s ambroxolom alebo bromhexínom a riziko alergických reakcií

Homme - Examens respiratoires

Koordinačná skupina pre vzájomné uznávanie a decentralizované postupy (CMDh) odporučila aktualizovať informácie o liekoch s obsahom ambroxolu a bromhexínu týkajúce sa nízkeho rizika závažných alergických reakcií a závažných kožných nežiaducich reakcií (SCARs).

Lieky s obsahom ambroxolu a bromhexínu sa používajú ako expektoranciá (pomáhajú uvoľniť hlien z dýchacích ciest).

CMDh prijala odporúčanie, ktoré v nedávnej dobe prijal Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) Európskej liekovej agentúry. PRAC potvrdil už známe informácie o riziku alergických reakcií a zároveň identifikoval nízke riziko vzniku SCARs, vrátane erythema multiforme a Stevensovho-Johnsonovho syndrómu.

Na základe hodnotenia budú SCARs uvedené ako vedľajšie účinky v písomných informáciách týchto liekov a pacienti budú poučení ihneď ukončiť liečbu, ak sa u nich počas užívania objavia príznaky SCARs. U pacientov užívajúcich tieto lieky sú hlásenia závažných alergických reakcií zriedkavé a frekvencia týchto vedľajších účinkov nie je známa.

CMDh stanovisko bolo schválené väčšinovým hlasovaním, následne bude toto stanovisko zaslané Európskej komisii, ktorá vydá právne záväzné.

Lieky s obsahom ambroxolu a bromhexínu registrované v Slovenskej republike:

Ambrobene 15 mg Flavamed Cough Tablets
Ambrobene 30 mg Flavamed forte perorálny roztok
Ambrobene 15 mg/5 ml Flavamed šumivé tablety
Ambrobene 6 mg/ml perorálny roztok GOGOLOX
Ambrobene 7,5 mg/ml Halixol 30 mg
Ambrobene retard 75 mg MUCOSIN s medom sir
AMBROSAN 15 mg/5 ml sirup MUCOSIN tablety
Ambrosan 30 mg Mucosolvan (sirup)
Ambroxol AL 75 retard Mucosolvan (mäkká pastilka)
AMBROXOL AL KVAPKY Mucosolvan Junior
Bromhexin 12 BC Mucosolvan Retard
BROMHEXIN 12 KVAPKY KM Mucosolvan Tablety
Bromhexin 8 Berlin-Chemie neo-bronchol
Bromhexin 8 sirup KM Solvolan (tablety)
Bromhexin 8-kvapky KM Solvolan (sirup)
BRONCHOSAN Stopex na vykašliavanie
Flavamed 15 mg/5 ml perorálny roztok

Informácie pre pacientov

• Pri užívaní liekov s obsahom ambroxolu a bromhexínu, ktoré sa používajú ako expektoranciá na uvoľnenie hlienu z dýchacích ciest je nízke riziko alergie a kožných reakcií.

• V prípade, že sa počas užívania objaví alergická reakcia alebo kožná reakcia ako opuch kože alebo vyrážka, ihneď prestaňte užívať liek a kontaktujte svojho lekára.

• Ak pri užívaní ambroxolu alebo bromhexínu máte otázky alebo ťažkosti, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

• U pacientov užívajúcich ambroxol boli hlásené anafylaktické reakcie a závažné kožné nežiaduce reakcie (SCARs), vrátane erythema multiforme, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu/toxickej epidermálnej nekrolýzy a akútnej generalizovanej exantémovej pustulózy.

• Vzhľadom na skutočnosť, že ambroxol je metabolitom bromhexínu, riziko anafylaktických a závažných kožných reakcií sa vzťahuje aj na bromhexín.

• Riziko anafylaktických a závažných kožných reakcií je nízke. Frekvencia týchto nežiaducich účinkov nie je známa.

• Ak sa počas užívania objaví anafylaktická reakcia alebo progresívna kožná vyrážka, ukončite liečbu.

 

Viac informácií nájdete na stránke Európskej liekovej agentúry:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Ambroxol_and_bromhexine-containing_medicines/human_referral_prac_000038.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Foto: fotolia.com