Banskobystrická Fakulta zdravotníctva pripravuje aj 140 sestier z praxe

urgent2Študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť je už tradične najžiadanejším na banskobystrickej Fakulte zdravotníctva SZU. Okrem neho má škola aktívne ďalšie tri študijné programy v dennej forme štúdia: ošetrovateľstvo, fyzioterapia a prvý raz aj laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. V dennej aj externej forme má fakulta spolu 640 študentov. ,,V rámci novootvorených odborov špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní sestra študuje u nás v tomto akademickom roku 140 sestier z praxe,” povedala pre Primárny kontakt dekanka FZ SZU doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH.

Praktická časť tvorí polovicu štúdia

Každoročne má fakulta viac uchádzačov, než dokáže prijať. Hoci počet študentov v jednotlivých študijných programoch je pohyblivý, maximálny počet v jednom ročníku je 30 študujúcich. Praktická časť výučby vo všetkých študijných programoch tvorí minimálne polovicu z celkovej dĺžky štúdia. ,,Napríklad v študijnom programe ošetrovateľstvo študent počas troch rokov absolvuje 4600 hodín výučby, z toho minimálne 2 300 v praktickej časti. Študenti vo všetkých študijných programoch okrem semestrálnej výučby absolvujú súvislú odbornú prax, a v niektorých odboroch aj prázdninovú prax,” konkretizuje dekanka fakulty. Zároveň vyzdvihla mimoriadne dobrú spoluprácu so všetkými akreditovanými zdravotníckymi zariadeniami v regióne, bez ktorých by praktická zložka prípravy budúcich zdravotníckych pracovníkov nebola možná.

Budúci rok podľa smerných čísiel

Na FZ v Banskej Bystrici sa hlásia najmä absolventi stredných zdravotníckych škôl, ktorí tak nadväzujú na svoje stredoškolské štúdium. Na druhom mieste sú to absolventi gymnázií a až na treťom mieste sú to absolventi ostatných stredných odborných škôl. ,,Pre prijímanie študentov pre akademický rok 2014/15 už v zmysle novely vysokoškolského zákona sú zavedené tzv. numerus clausus (smerné čísla), ktoré v prípade našej Slovenskej zdravotníckej univerzity stanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR,” hovorí doc. B. Frčová.

Najžiadanejšie sú ošetrovateľky

Z dostupných informácií, ktoré má fakulta od svojich absolventov, majú najlepšie uplatnenie absolventky odboru ošetrovateľstvo, ktoré sa zamestnajú prakticky bezprostredne po skončení štúdia. Na druhom mieste sú zdravotnícki záchranári, ktorí zvyčajne v 90% nájdu uplatnenie do konca roka. Fyzioterapeuti sa tiež pomerne rýchlo zamestnajú, ale mnohí pracujú aj mimo odbor alebo odchádzajú do zahraničia. Dekanka je presvedčená, že tento problém teraz vyriešia stanovené počty prijímaných študentov do prvých ročníkov. V rámci rozšírenia ponuky štúdia sa fakulta v budúcnosti zameria hlavne na špecializačné štúdium v zdravotníckom povolaní sestra a fyzioterapeut v závislosti od dopytu a potreby z praxe.

Autor: Eva Koperová

Foto: archív FZ SZU z Dňa otvorených dverí.