Bilaterálne rokovanie ministrov zdravotníctva vo Valticiach

Milan kapusta, TASR

V rámci spoločného zasadnutia vlád Slovenskej republiky a Českej republiky dňa 12. mája 2015 vo Valticiach na južnej Morave sa minister zdravotníctva SR Viliam Čislák zúčastnil na separátnom bilaterálnom rokovaní s ministrom zdravotníctva ČR Svatoplukom Němečkom.   

Diskutovali o aktuálnych témach rezortu, pričom minister Viliam Čislák informoval svojho českého partnera aj o komplexe zmien, ktorý sa dotýka reformy primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Minister Čislák zdôraznil, že ide o výrazné rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov (VL), aby mohli efektívne a kvalitne manažovať pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti. Ide o problematiku, ktorá je aktuálna aj v Českej republike, a to i s prihliadnutím na vysoký priemerný vek VL. Minister zdôraznil, že posilňovanie kompetencií VL na Slovensku sa už realizuje, lekári môžu vykonávať elektrokardiografické vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok aj ako súčasť neodkladnej zdravotnej starostlivosti, od júla minulého roka nekomplikovaní pacienti v ich ambulanciách absolvujú predoperačné vyšetrenia. Minister Čislák ďalej informoval aj o  krokoch, ktoré boli prijaté vzhľadom na vysoký výskyt hypertenzie v SR (aj v tomto prípade sa starostlivosť o nekomplikovaných pacientov s hypertenziou prenáša do ambulancií VL). Skráti sa tak čas diagnostiky a liečby, znížia sa náklady na špecializovanú zdravotnú starostlivosť a zvýši komfort pacienta. Ďalšou aktuálnou témou rokovania oboch ministrov bol rezidentský program (zameraný práve na posilnenie všeobecných lekárov). Pri tvorbe tohto projektu sa Slovenská republika inšpirovala skúsenosťami českých susedov, realizácia programu sa začala v roku 2014. Ide o postgraduálne špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo a pediatria, v našich podmienkach je to o nový typ edukácie, pričom výrazná zmena nastala  v obsahu štúdia všeobecného lekárstva a súčasťou reformy je aj kontinuálna tvorba siete ambulantných školiacich miest pre rezidentov v teréne. Na bilaterálnom stretnutí rezonovala aj téma, ktorá sa dotýka ozdravného plánu nemocníc (projekt otvorenej nemocnice), konkrétne skúsenosti už aplikuje do praxe Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Bilaterálne stretnutie ministrov zdravotníctva SR a ČR vo Valticiach sa týkali aj summitu ministrov zdravotníctva 16+1v Prahe (jún 2015), na ktorý podľa českých organizátorov príde približne 500 účastníkov.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR