Etická komisia: odstúpiť od povinného očkovania by bolo veľmi nebezpečné

vaccine to preventRealizácia národného programu povinného očkovania je významným úspechom vývoja medicíny a preventívnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenska. Je jedným z dosiaľ najúčinnejších a najbezpečnejších opatrení zdravotnej starostlivosti, s neporovnateľne priaznivým pomerom účinnosti, medicínskeho prínosu a bezpečnosti. Aj vďaka tomu z povedomia širokej verejnosti takmer úplne vymizli obavy a strach spojené s ochoreniami, proti ktorým je tento národný program zameraný. Konštatuje to uznesenie Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 43/51 – Etické aspekty povinného očkovania.

Účinnosť, ani bezpečnosť očkovania odborníci nevyvrátili, skôr naopak

Vo verejnosti sa v ostatnom čase objavila diskusia na tému povinného očkovania. Etická komisia sa rozhodla vydať k tejto problematike svoje stanovisko. Podľa neho realizácia a výsledky národného programu povinného očkovania sú v súlade s hodnotou verejného zdravia a z etického hľadiska v súlade aj so správne chápanými etickými princípmi spravodlivosti, solidarity, autonómie, transparentnosti a správneho spravovania verejných záležitostí, ktoré patria k hlavným etickým princípom v oblasti medicíny a zdravotnej starostlivosti.

,,Účinnosť, bezpečnosť, alebo epidemiologická oprávnenosť národného očkovacieho programu nebola zatiaľ v rámci odbornej diskusie presvedčivo vyvrátená, skôr naopak,” uvádza sa v uznesení. Komisia sa pri svojich záveroch opierala o vedecky overené informácie, v rámci ktorých zvažovala pre i proti systému národného programu povinného očkovania na základe princípov „medicíny založenej na dôkazoch“ (angl. evidence – based medicine).

Zlyhania v minulosti boli, riziká sú zriedkavé

Komisia pripúštila, že ,,v dlhej histórií úsilia o vývoj a zabezpečenie vakcín a vakcinačných programov sa vo svete vyskytli aj viaceré zlyhania, odborné omyly, či neetické konania zo strany príslušných inštitúcií, či samotných výrobcov vakcín,” pričom nie všetky boli dostatočne objasnené a odkomunikované širšej verejnosti. Pripustila aj riziká a možné nežiaduce účinky očkovaní, najmä neočakávané nežiaduce reakcie. Zdôraznila však, že ide o riziká pomerne zriedkavé. “Medicínskym aj etickým imperatívom musí byť rešpektovanie všetkých medicínskych kontraindikácií očkovania u daného dieťaťa, ako aj sledovanie výskytu, hlásenie a adekvátne riešenie nežiaducich účinkov vakcinácie. Súčasťou tohto úsilia lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov je aj správna komunikácia a pochopenie pre rodičov očkovaných detí,” píše sa v uznesení.

Odstúpiť od programu by bolo chybou

Národný program povinného očkovania je dôležitý pre efektívnejšie zabránenie diskriminácii osôb zo zdravotných dôvodov. Povinné očkovanie je jedným zo spôsobov posilnenia spravodlivého prístupu k zdravotnej starostlivosti, ktorý je zakotvený aj medzinárodnými dohovormi. “Komisia sa domnieva, že obmedzovanie národného programu povinného očkovania predstavuje významné nebezpečenstvo pre zdravie a životy občanov SR, najmä detí, mladistvých a osôb, ktoré z medicínskych alebo iných závažných dôvodov dosiaľ nemohli byť zaočkované,” hovorí sa v uznesení. V závere členovia komisie vyjadrujú presvedčenie, že všetky zodpovedné štátne orgány by mali vykonať nevyhnutné kroky na zachovanie národného programu povinného očkovania a zabrániť jeho podstatnému oslabovaniu.

Foto: Fotolia

Autor: PK