Fakulta zdravotníctva rozšírila spektrum študijných odborov

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy rozšírila od tohto akademického roka spektrum svojej výučby Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici. Na jeho štúdium prijali a aj nastúpilo 18 študentov. Spolu s novým študijným odborom v práve otvorenom akademickom roku 2013/ 2014 sa tu študenti vzdelávajú aj v odboroch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť. Fakulta má celkove v pregraduálnej príprave denného i externého štúdia 694 študentov, pričom do prvých ročníkov nastúpilo 310 z nich. Podľa slov dekana prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, Csc., fakulta je druhou najväčšou v rámci SZU čo do počtu študentov.

Novinky aj v posgraduálnom štúdiu sestier

“Na našu fakultu sa hlási asi jedna tretina uchádzačov zo stredných zdravotníckych škôl, dve tretiny tvoria absolventi gymnázií a iných odborných stredných škôl. Najväčší záujem je o študijné odbory urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia,” povedala pre Primárny Kontakt prodekanka fakulty doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH. Ako spresnila, fakulta otvorila aj štyri nové študijné programy v rámci postgraduálneho štúdia špecializačných štúdií pre zdravotnícke povolanie sestra.

Najžiadanejší sú ošetrovatelia

Uplatnenie absolventov fakulty je podľa prodekanky veľmi dobré najmä v odbore ošetrovateľstvo. Vďaka spolupráci so sestrou Banskobystrického samosprávneho kraja PhDr. Annou Mackovou má škola prehľad o počte voľných miest a tak sa podarilo zamestnať všetkým absolventom z uplynulého akademického roka. Absolventi odboru urgentná medicína sú úspešní na 80 percent a najslabšie šance zamestnať sa majú absolventi fyzioterapie.

Budúce sestry musia v rámci štúdia na FZ SZU absolvovať najmenej 4600 hodín prípravy, z toho minimálne polovicu musí tvoriť klinická výuka a praktická príprava.

Praktickú prípravu škola zabezpečuje v spolupráci s Rooseveltovou nemocnicou, Detskou fakultnou nemocnicou, Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb, ale aj Národným rehabilitačným centrom Marína v Kováčovej a neštátnym zariadením NovaMed.

Ilustračné foto: archív redakcie