Košická lekárska fakulta investuje tisíce eur do modernizácie

DSC_2253Viac ako 300-tisíc eur investovala vlani Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach do obnovy exteriéru aj interiéru svojho objektu na Triede SNP 1, okrem bežných nákladov na opravu, údržbu a revízie zariadení. Vďaka tomu na fakulte i jednotlivých jej pracoviskách urobili viaceré stavebné úpravy. Niektoré väčšie investície mohla škola vlani realizovať vďaka získaniu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

,,Vlani sme uskutočnili viacero investičných akcií smerujúcich ku skultúrneniu priestorov pre študentov i zamestnancov fakulty. Opravili sme hydroizoláciu zatekajúcej strechy, sociálne zariadenia, vymenili podlahovú krytinu v štyroch posluchárňach, opravili liate podlahy aj interiér auly, zaviedli sme klimatizácieu do Laboratória výskumných biomodelov, zakúpili sme nové lavičky do oddychových zón v interiéri aj pred budovou, opravili sme schodište pred hlavným vchodom aj zo severnej strany budovy, vymenili vchodové dvere, prebehla generálna oprava a sfunkčnenie 2 výťahov v hlavnom vestibule,“ hovorí dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Pomoc z eurofondov nie je zanedbateľná

Využitie štrukturálnych fondov EÚ umožňuje fakulte prebudovať a zmodernizovať jej technologické zázemie, čo vedie k skvalitneniu výučby v pregraduálnom i postgraduálnom stupni vzdelávania. “Rastie tak aj medzinárodná prestíž fakulty, čo sa odráža aj na rastúcom záujme študentov zo zahraničia o štúdium na našej fakulte,“ konštatuje dekan UPJŠ LF Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, Csc.

V Ústave experimentálnej medicíny z časti finančného rozpočtu projektu PROBIOTECH vznikli viaceré nové laboratória. Vďaka štrukturálnym fondom ich vybavili špičkovou prístrojovou technikou.

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie zriadila vlani audiovizuálne laboratóriá pre klinickú výučbu dentoalveolárnej chirurgie, maxilofaciálnej chirurgie, záchovnej stomatológie, protetiky zubného lekárstva, pedostomatológie, čeľustnej ortopédie, parodontológie, radiológie, preventívneho zubného lekárstva a predklinického zubného lekárstvoa a tiež laboratórium pre endodonciu v rámci projektu Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií.

Nové vybavenie získal aj Ústav ošetrovateľstva v rámci projektu Inovácie pre vedomostnú spoločnosť. Na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku LF UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice sa podarilo výrazne skvalitniť informačné a komunikačné technológie slúžiace pre výučbu študentov a doktorandov lekárskej fakulty vďaka projektu„Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach.

Plány na rok 2014

V stavebných prácach a modernizácii Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach pokračuje aj tento rok. Naplánovaná je obnova časti fasády 4. sekcie (kovové opláštenie vedľa Auly LF), rekonštrukcia toaliet v blízkosti auly a v suteréne 4. sekcie pri šatniach študentov a oprava nákladného výťahu v 2. sekcii.

Ako informovala hovorkyňa UPJŠ Jaroslava Oravcová, v minulých dňoch ukončili na fakulte inštaláciu siedmich prístupových staníc s pripojením na internet pre študentov fakulty (4 pri posluchárňach na 1. poschodí a 3 pri aule na prízemí). Dekan fakulty ich odovzdal do užívania študentom symbolicky na začiatku letného semestra tohto akademického roka. Plne dotykové zariadenia umožňujú prostredníctvom integrovaného internetového prehliadača poskytovať nepretržite prístup k webovým službám a študenti tak budú mať zabezpečený nielen prístup k oznamom zverejňovaným na webovej stránke fakulty či do systému AIS, ale aj k ďalším on-line informačným zdrojom.

Autor: ok

Foto: archív UPJŠ, z laboratória Ústavu lekárskej biológie LF UPJŠ Košice