Laboratóriá budú vychádzať v ústrety pacientom aj všeobecným lekárom

Investigator checking test tubes

Delegovanie odberov a ich vykonávanie v ambulanciách všeobecných lekárov má svoje pravidlá. Všeobecní lekári dodržiavajú postupy uvedené v odborných usmerneniach Ministerstva zdravotníctva SR. Vo vzťahu k laboratóriám z ich strany dochádza iba k minimálnej chybovosti, pre ktorú poisťovne odmietajú akceptovať poskytnuté výkony. Tieto pravidlá musia rešpektovať všetci lekári. V súčasnosti sa stáva, že lekári najmä z veľkých nemocníc, ale aj niektorí špecialisti v regiónoch konajú v rozpore s textom usmernení. Pacient a jeho všeobecný lekár sa tak denne musia rozhodovať ako konať, ak pacient u seba nemá žiadanku na delegovaný odber, hoci výsledok analýzy požaduje iný lekár, ktorí si nesplnil svoju povinnosť.

Pravidlá stanovené odbornými usmerneniami pritom musia dodržiavať všetci, nielen lekári primárneho kontaktu. Každý lekár si musí byť vedomý, že ak ich nedodržiava, je zodpovedný za škody, ktoré ostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spôsobuje.

Laboratóriá HPL spol. s r.o. vychádzajú lekárom a pacientom maximálne v ústrety. Sú pripravené akceptovať riešenia, ktoré budú výsledkom dohôd medzi lekármi (primárneho kontaktu) a zdravotnými poisťovňami. Poisťovne uhrádzajú laboratórne výkony, ak tieto boli do poisťovne vykázané laboratóriom. Súčasne však musí byť do systému poisťovne zaslaná informácia o návšteve lekára a odbere. Teda o tom, kto odber indikoval a vykonal. Je otázkou, či poisťovňa uhradí aj delegovaný výkon, ktorý nie je zaznamenaný v dokumentácii pacienta u indikujúceho a delegujúceho lekára. To je kritický bod pre laboratórium, aby mu boli výkony poisťovňou akceptované. Ak by poisťovne uhradili takéto delegované – nedelegované výkony (neoznámené odbery) je možný efektívny postup tak, že všeobecný lekár na žiadanke uvedie kód indikujúceho – delegujúceho lekára – špecialistu, ktorý vyšetrenie žiada, aj keď nedodal korektne vyplnenú žiadanku.

Laboratóriá HPL spol. s r.o. sú pripravené vyjsť pacientovi aj lekárovi maximálne v ústrety tým, že všeobecný lekár, ktorý takúto požiadavku na analýzu sprostredkuje, napíše na žiadanku rukou čitateľne meno, sídlo zdravotníckeho zariadenia a kódy A a P delegujúceho lekára. K tomu pripojí svoju pečiatku, dátum a podpis.

Laboratóriá HPL spol. s r.o. sú schopné vykázať výkony do poisťovne pacienta na uvedené kódy indikujúceho – delegujúceho lekára a výsledok zaslať na adresu lekára primárneho kontaktu, ktorý vzorku odobral a zaslal. Takejto „druhej“ adrese (v tomto prípade lekára primárneho kontaktu) hovoríme alternatívna adresa. Takúto adresu vieme zadať iba jednu, výsledok môže ísť iba jednému z lekárov. Môžeme ponúknuť riešenie, že takéto alternatívne označenie žiadaniek budeme akceptovať a výsledky zasielať na adresu lekára primárneho kontaktu. Stačí iba na žiadanku uviesť v zmysle platného odborného usmernenia „delegovaný odber – zaslať výsledok“ a pridať otlačok pečiatky všeobecného lekára s jeho podpisom na druhú stranu žiadanky. Vzhľadom k platnej legislatíve je povinnosťou lekára vždy poslať žiadanku v papierovej forme, takže s takýmto riešením by nikto nemal mať problém.

Veríme, že napriek pretrvávajúcej neochote niektorých lekárov – špecialistov delegovať na všeobecných lekárov odbery lege artis, systém napokon bude plne funkčný. Je to niečo podobné, ako keď sa pred dvadsiatimi rokmi zaviedlo povinné uvádzanie rodných čísiel. Zvykli sme si na ne. Zvykneme si aj na správne delegovanie. Je to iba problém akceptovania práce toho druhého a jeho nezaťažovania presúvaním mojej práce na kolegu.

Stretávame sa i s tým, že niektorí špecialisti odôvodňujú nezaslanie žiadanky na delegovaný odber tým, že na ich odbornosť ho nie je možné vykonať. Potom však vyvstáva otázka, z akého dôvodu indikujú vyšetrenie, ak nesúvisí s ich špecializáciou? Načo im takéto vyšetrenie – analýza bude? V takom prípade poisťovňa výkony laboratóriu nepreplatí. Takže je tu dvojnásobný dôvod na korektnosť všetkých zúčastnených a dodržiavanie platnej legislatívy.

Indikačné obmedzenia sú uvedené na webovom sídle VšZP:

www.vszp.sk/poskytovatelia/aktualne/

www.vszp.sk/files/vykazovanie-dat/pravidla_svlz_vykonov_1.zip

http://www.vszp.sk/files/vykazovanie-dat/podobne-vysetrenia-svlz-vykonov.zip

Autor: MUDr. Juraj Hanzen, odborný garant a konateľ HPL spol. s r.o., člen skupiny MEDIREX group

Foto: fotolia.com