Ministerstvo zdravotníctva zásadne rieši poplatky v ambulanciách

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská predstavila návrh Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) na stanovenie poplatkov za výkony nehradené z verejného zdravotníctva v ambulantnej sfére. Poplatky v ambulantnej sfére sú už dlhé roky jednou z najproblematickejších oblastí v rezorte zdravotníctva, ktorá zaťažuje a trápi pacientov. Mnohé z pacientskych podnetov a sťažností sa týkajú práve neprehľadného systému poplatkov, ktoré pacienti platia v ambulanciách. Pravidlá výberu poplatkov u lekárov boli dlhodobo nejasné, v praxi sa vyskytovali mnohé sporné situácie, pri ktorých pacienti nevedeli, prečo musia niektoré poplatky uhrádzať. Problematickosť témy si uvedomujú aj samotní lekári, dôkazom je aj spolupráca ministerstva zdravotníctva s Asociáciou súkromných lekárov a snaha nájsť kompromis pri riešení tejto témy.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská preto vytvorila pracovnú skupinu na MZ SR, ktorá systematicky vyhodnocovala podnety pacientov, ako aj skúsenosti odborov zdravotníctva samosprávnych krajov Slovenska, ktoré túto problematiku pravidelne riešia. Podnetnou je aj spolupráca MZ SR s Jednotou dôchodcov Slovenska, ako aj s Asociáciou na ochranu práv pacientov, pričom priebežné výsledky interného prieskumu MZ SR z projektu „Pýtajte sa lekára“ zatiaľ potvrdzujú, že poplatky vnímajú pacienti ako mimoriadne nejasnú a problémovú oblasť, a to bez rozdielu veku.

Nebolo jednoduché nájsť kompromisné riešenie, ktoré na jednej strane ochráni pacienta a na strane druhej neobmedzí ekonomickú činnosť ambulantných lekárov. Ministerstvo zdravotníctva SR predstavuje koncepciu zmenených pravidiel vo vyberaní poplatkov v ambulantnej sfére s dôrazom na tieto skutočnosti:

poplatky v zdravotníctve bude môcť ambulantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyberať iba v taxatívne uvedených prípadoch,

• môže ísť iba o také poplatky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia,

• cenník poplatkov bude schvaľovať VÚC,

• ambulantný poskytovateľ bude môcť vybrať iba taký poplatok, ktorý je uvedený v schválenom cenníku.

Zároveň na doklade o zaplatení poplatku musí byť presná špecifikácia poplatku z cenníka schváleného VÚC.

Súčasťou zdravotného výkonu bude aj:

- objednanie pacienta na vyšetrenie,

- vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,

- vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,

- potvrdenie o vyšetrení alebo ošetrení osoby.

Poplatok za prednostné ošetrenie môže poskytovateľ vybrať od pacienta len vtedy, ak ho objedná do 5- tich pracovných dní, inak sa považuje objednanie pacienta za objednanie, ktoré je súčasťou zdravotného výkonu (t.j. lekár nie je oprávnený vyberať poplatok).

Zároveň zákon stanoví, že poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti akoukoľvek úhradou nad rozsah spoluúčasti poistenca stanovenej právnymi predpismi.

Autor: poly, Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: archív redakcie