Neprehliadnite metodický pokyn pre zber indikátorov kvality

DoctorMinisterstvo zdravotníctva SR vydalo metodický pokyn č. S07496-2013 OZS pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Úlohou metodického pokynu MZ SR je určiť metodiku spôsobu získania výsledných hodnôt indikátorov kvality, formu ich prezentácie a interpretácie, aby bolo možné kontinuálne a aktuálne posudzovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov ambulantnej i lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Sledované a vyhodnocované údaje majú byť tiež objektívnym parametrom pri porovnaní úrovne kvality poskytovateľov navzájom medzi sebou. V ústavnej zdravotnej starostlivosti bude v rámci jedného zariadenia osobitne vyhodnocované každé oddelenie, resp. klinika.

Parametre nemusia poskytovatelia zvlášť zasielať zdravotným poisťovniam, tie ich budú čerpať priamo z dávok posielaných poskytovateľmi každý mesiac. Hodnotenia indikátorov kvality budú poisťovne uverejňovať na svojich webových stránkach raz ročne.

Indikátory na hodnotenie ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých nájdete v časti Všeobecný lekár, v podsekcii Legislatíva 2013: http://www.primarnykontakt.sk/category/vseobecny-lekar/legislativa/rok-2013/.

Autor: PK

Ilustračné foto: Fotolia