Novou dekankou Fakulty zdravotníctva SZU je doc. Beáta Frčová

IMG_8309 - kópiaFakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici má novú dekanku, doc. PhDr. Beátu Frčovú, PhD., MPH. Slávnostná inaugurácia sa konala v utorok, 12. novembra 2013 za účasti rektorky SZU Dr.h.c., prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., a čestného rektora univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc.

Ako povedala vo svojom príhovore dekanka, uplynulých osem rokov sa fakulta rozvíjala pod vedením prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc., ktorý je významnou lekárskou a vedeckou autoritou a bude aj naďalej prispievať k jej rastu. Zároveň mu poďakovala za pomoc, múdre rady a vedenie.

,,Zdravotnícky pracovník má v rukách veľkú moc, a tým aj zodpovednosť pretože sprevádza človeka v čase jeho narodenia, ale aj smrti, v čase choroby, ale aj v procese udržiavania zdravia,” povedala dekanka. Zdôraznila, že absolvent a jeho kvalita by mali byť najdôležitejším kritériom pre hodnotenie kvality školy. Fakulta zdravotníctva má ambíciu rozvíjať postupne pregraduálne, postgraduálne aj kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a tak reagovať na potreby zdravotníckej praxe.

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici poskytuje vzdelanie v dennej a v externej forme v štyroch akreditovaných študijných odboroch a programoch: ošetrovateľstvo, fyzioterapia urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Absolventi získavajú bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania a v študijných programoch ošetrovateľstvo a fyzioterapia aj magisterský stupeň. V dlhodobom zámere rozvoja fakulty je prioritou reagovať na potreby zdravotníckej praxe a pripravovať tak odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú mať uplatnenie v zdravotníckych zariadeniach.

8B9O4022

Foto: archív SZU, na snímke zľava: čestný rektor SZU Ján Štencl, dekanka FZ SZU Beáta Frčová, rektorka SZU Dana Farkašová a doterajší dekan FZ SZU v B. Bystrici Svetozár Dluholucký.

Autor: PK