Oznámenie k založeniu Slovenskej organizácie pre overovanie liekov

Pharmacist

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP)

Asociácia generických výrobcov (GENAS)

Asociácia veľkodistribútorov liekov (AVEL)

Slovenská lekárnická komora (SLeK)

organizácie združujúce zástupcov farmaceutických výrobcov – držiteľov povolení na uvedenie na trh, distribútorov liekov a lekárnikov oznamujú, že v súvislosti so zverejnením konečného znenia Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/161, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES, spoločne vytvorili pracovnú skupinu s cieľom plnej implementácie ustanovení Delegovaného nariadenia pre podrobné pravidlá bezpečnostných prvkov na obaloch liekov a pre overovanie liekov.

Pracovná skupina v roku 2016 vypracovala Memorandum o porozumení zúčastnených subjektov a v roku 2017 založila neziskový právny subjekt (Slovenskú organizáciu pre overovanie liekov), zodpovedný za zriadenie registračného systému v zmysle ustanovení Delegovaného nariadenia (kapitola VII, článok 31).

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com