Pneumokokové nákazy sú hrozbou pre deti, aj dospelých

Pneumokokk(1)Pneumokokové invazívne ochorenia predstavujú skupinu závažných, až život ohrozujúcich chorôb, ktoré vyvoláva patogén Streptococcus pneumoniae. Povinné očkovanie detí proti tomuto typu nákaz je jedným z najmladších. Do Národného imunizačného programu a do očkovacieho kalendára bolo zavedené len pre štyrmi rokmi. Dnes sa očkuje celá populácia detí, kým pred rokom 2009 sa očkovali len tie, ktoré mali rizikové predispozície.

Viac ochorení u dospelých, aj úmrtia

Zvýšenú pozornosť pneumokokovým nákazám zo strany epidemiológov a mikrobiológov vyvolal zvýšený výskyt týchto ochorení u dospelej populácie. Napr. v roku 2012 sa v SR vyskytlo 50 prípadov pneumokokových ochorení a 5 z nich zomrelo na pneumokokovú meningitídu, a to starší dospelí, ktorí neboli očkovaní.

Smrtnosť malých detí bola v minulosti, pred zavedením očkovania vysoká (aj 25%). V roku 2012 sa úmrtia v tejto vekovej kategórii nezaznamenali. Priemerná smrtnosť chorých na pneumokokové nákazy v SR bola v roku 2012 päť percent. V prebiehajúcom roku 2013 je zatiaľ situácia nepriaznivejšia. K dnešnému dňu bolo zaznamenaných až 72 prípadov ochorení, úmrtím skončilo 11 prípadov. Úmrtia sa vyskytli najmä u dospelých starších osôb, ale aj u dvoch detí vo veku 4 a 8 rokov, ktoré boli síce očkované, ale ich ochorenia spôsobili kmene Streptococcus pneumoniae, ktoré neboli obsiahnuté vo vakcíne.

Národné referenčné centrum v B. Bystrici

Od začiatku januára 2011 funguje pri RÚVZ v Banskej Bystrici Národné referenčné centrum (NRC) pre pneumokokové nákazy, ktorého úlohou je okrem posilnenia surveillance aj skvalitnenie diagnostiky až na úroveň typizácie pneumokokov. Tá sa na národnej úrovni môže vykonávať výhradne len v špecializovanom mikrobiologickom laboratóriu typu NRC.

„Je to ešte krátka doba na hodnotenie, ale z analýzy z rokov 2011 – 2012 je jasné, že sme vyhľadali väčší počet ochorení. Za týmto výsledkom je intenzívnejšia spolupráca medzi jednotlivými laboratóriami a NRC pre pneumokoky. Naďalej budeme posilňovať epidemiologickú bdelosť, aby sme mali podrobnejšie údaje, ako sa v budúcnosti bude vyvíjať chorobnosť na pneumokokové nákazy“, konštatoval vedúci NRC pre pneumokoky a regionálny hygienik banskobystrického RÚVZ mikrobiológ MUDr. Cyril Klement. V tomto NRC zachytili a typizovali omnoho viac kmeňov invazívnych pneumokokových nákaz, takže sa už môže začať mapovať, aké sérotypy kolujú v celej slovenskej populácii, ako aj sledovať vplyv očkovania na jednotlivé druhy sérotypov, ktorých je asi 90. Približne 30 z nich vyvoláva spomínané ochorenia a existujúce očkovacie látky napr. pre deti obsahujú len 10 alebo 13 sérotypov.

Dôležité sú tri základné dávky

„Je dôležité vedieť, aký sérotyp pneumokoka spôsobil ochorenia, aby sme mohli analyzovať, ak dieťa ochorie, či zlyhalo očkovanie, alebo ochorenie vyvolal sérotyp, ktorý vakcína neobsahuje. Predbežné výsledky ukázali, že je veľmi dôležité, aby malé deti do prvého roku života boli očkované tromi základnými dávkami, aby boli úplne chránené. Toto očkovanie je veľmi dôležité, lebo pneumokokové invazívne nákazy sú sprevádzané vysokou smrtnosťou“, zdôrazňuje vedúca Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica a zároveň zástupkyňa vedúceho NRC pre pneumokokové nákazy pri tejto inštitúcii MUDr. Mária Avdičová.

Ako informovala Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica, práve pre vysokú nebezpečnosť ochorenia a následne aj vysokú smrtnosť sa táto problematika považuje aj z pohľadu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC), aj všetkých relevantných štruktúr, za závažnú a treba ju dôsledne sledovať. Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie.

„Keď je k dispozícii očkovacia látka proti týmto nebezpečným nákazám, treba ju využívať nielen u detí, čo je povinné, ale aj u populácie dospelých s rizikovými ochoreniami a ľudí nad 59 rokov. Očkovanie chráni dospelých a rizikových približne 5 rokov a u spomenutých skupín populácie ho plne hradia zdravotné poisťovne“, dodáva k téme MUDr. Avdičová.

Autor: PK