Príprava Rezidentského programu úspešne pokračuje

DSC_1584Rezidentský program – všeobecné lekárstvo sebe je názov prednášky hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Moniky Paluškovej, MBA, ktorú predniesla 18. októbra 2013 na XXXIV. Výročnej konferencii Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSVPL SLS) v Starom Smokovci.

Hlavná odborníčka pripomenula, že za ostatný rok sa v odbore udialo viacero významných zmien – po 24 rokoch sa konečne podarilo dosiahnuť legislatívne uznanie odboru, čo otvorilo dvere k riešeniu ďalších, na to nadväzujúcich krokov, boli vykonané prvé zmeny v obsahu preventívnych prehliadok, zmenil sa spôsob zaobstarávania očkovacích látok do ambulancií, opäť boli zavedené výmenné lístky, boli vymenovaní noví krajskí odborníci, ministerstvo spravodlivosti bolo požiadané o zápis odvetvia všeobecné lekárstvo do zoznamu znalcov a napokon, začali sa prípravy Rezidentského programu (RP), ktorý má prinavrátiť atraktívnosť odboru, pritiahnuť k nemu medikov aj mladých lekárov a vďaka ich záujmu aj znížiť vekový priemer všeobecných lekárov, ktorý je dnes 55,2 roka.

Dlho očakávanou novinkou bude povinná prax medikov v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých. Ministerstvo zdravotníctva zároveň zareagovalo na požiadavky všeobecných lekárov a medicínskej praxe a intenzívne pracuje na rozšírení kompetencií všeobecných lekárov v záujme zvýšenia zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte. V súčasnosti rezort zdravotníctva pripravuje aj informačné listy predmetu v rámci pregraduálnej výučby všeobecného lekárstva na lekárskych fakultách a nový obsah špecializačného štúdia. Paralelne sa pripravujú sa zmeny v legislatívnych normách, ktoré vytvoria potrebný rámec na realizáciu programu. Všetky uvedené kroky si vyžadujú veľmi komplikovanú legislatívnu a logistickú prípravu, ktorá bude ukončená ešte v roku 2013.

Ciele a prínos RP, postupné kroky v jednotlivých častiach programu Medici a Rezidenti, ktoré odzneli v prednáške hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. M. Paluškovej, MBA, nájdete v priloženej prezentácii tu: Rezidentský program – všeobecné lekárstvo sebe

Ilustračné foto: archív LF UPJŠ Košice