Respiračných ochorení je menej, vírus chrípky zatiaľ nezachytili

IMG_8574

Pokles chorobnosti o 3,8 percenta zaznamenali epidemiológovia na Slovensku v práve sa končiacom 43. kalendárnom týždni v porovnaní s týždňom predchádzajúcim. Celkove 60 % lekárov pre deti a dorast a 53 % všeobecných lekárov pre dospelých nahlásilo 43 853 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je chorobnosť 1 467,9 na 100 000 osôb. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola u 0 – 5 ročných detí s chorobnosťou 4 698,3/100 000 (graf 2). Priebeh ochorení sprevádzali komplikácie u 819 osôb, čo je 1,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (413), otitídy (229) a pneumónie (177).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo hlásených 3 844 ochorení (chorobnosť 128,7/100 000), čo predstavuje 8,8 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali  v  Nitrianskom kraji, najnižšiu v Košickom kraji. Aj v tomto prípade bolo najviac chorých v skupine 0 – 5 ročných detí.

Ako konštatuje informácia Úradu verejného zdravotníctva SR podpísaná hlavným hygienikom SR prof. MUDr. Ivanom Rovným, PhD., MPH, vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 43. týždni vyšetrili 12 nasopharyngeálnych výterov a 12 dvojíc sér. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke. Vo vyšetrených vzorkách nasopharyngeálnych výterov a dvojíc sér sa nepotvrdil vírus chrípky ani iný nechrípkový etiologický agens.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrili 125 vzoriek biologického materiálu (55 nazofaryngeálnych výterov a 70 dvojíc sér), z ktorých bol v piatich prípadoch potvrdený adenovírus.

V 43. kalendárnom týždni bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) z Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených päť prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 43. kalendárnom týždni 2013 

Laboratórium

Nazofaryngeálne výtery

Sérologické vyšetrenie

Počet vyšetrených vzoriek

Počet pozitívnych vzoriek

Počet vyšetrených dvojíc sér

Počet pozitívnych dvojíc sér

v 43. k. t.

kumulatívne od 40. k. t.

v 43. k. t.

kumulatívne od 40. k. t.

v 43. k. t.

kumulatívne od 40. k. t.

v 43. k. t.

kumulatívne od 40. k. t.

NRC Bratislava

3

11

0

0

7

34

5

OLM Ban. Bystrica

6

30

0

0

0

0

 0

0

OLM Košice

3

14

0

0

5

36

0

Spolu za SR

12

55

0

0

12

70

0

5

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické

agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

  Autor: PK

Ilustračné foto: archív

Zdroj: ÚVZ SR