Rezidentský program úspešne pokračuje

TASR 1

Ťažiskovým zámerom rezidentského programu, ktorý sa sformoval pod gesciou Ministerstva zdravotníctva SR, je podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. Rezidentský program reaguje na nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov v regiónoch, cieľom je znížiť ich vekový priemer, zlepšiť vzdelanosť v odbore všeobecného lekárstva a pediatrie a zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte. Úspešný pilotný projekt bol v rokoch 2014 a 2015 financovaný z prostriedkov Európskej únie a potvrdil, že táto forma je efektívnym nástrojom na doplnenie a stabilizáciu lekárov v oboch špecializačných odboroch.

Tento projekt pokračuje aj v roku 2016, zo štátneho rozpočtu je vyčlenených 7, 4 milióna eur  pre rezidentov z celej Slovenskej republiky, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Zmluvy sú podpísané s tromi lekárskymi fakultami – Jesseniova lekárska fakulta Martin, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava.

Cieľom projektu je vytvorenie takých vzdelávacích podmienok pre rezidentov v jednotlivých regiónoch Slovenska, ktoré im umožnia absolvovať špecializačnú prípravu v súlade s požiadavkou následného rovnomerného rozmiestnenia lekárov oboch špecializácií na celom území Slovenskej republiky, preto podpora bude aj naďalej proporčne distribuovaná vzdelávacím inštitúciám a zdravotníckym zariadeniam po celom území SR.

Ministerstvo zdravotníctva potvrdzuje platnosť deklarovaných kritérií pre uchádzačov o zaradenie do rezidentského programu. Ide o absolventov lekárskych fakúlt, ktorí ukončia štúdium v akademickom roku 2015/2016, lekárov zaradených v špecializačnom štúdiu v odbore všeobecné lekárstvo a pediatria, lekárov zaradených do štúdia v inom špecializačnom odbore, ktorí sa rozhodnú zmeniť špecializačný odbor. Najvyššia veková hranica na zaradenie do rezidentského programu je 40 rokov, ďalším podstatným kritériom zostáva záujem pracovať v niektorom z oboch špecializačných odborov na Slovensku.

Benefity pre absolventov rezidentského programu sú nespochybniteľné, pretože viaceré zmeny v praxi sa týkajú rozšírenia kompetencií pre lekárov prvého kontaktu, čo je tiež predpokladom zaujímavej práce, ako aj primeraného finančného ohodnotenia. Vzhľadom na vysoký vekový priemer lekárov oboch špecializácií je reálna istota zamestnania na celom území Slovenska; absolvovanie rezidentského programu ponúka možnosť samostatnej ambulantnej praxe a nezávislosť.

Finančnou podporou zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj zmenou dizajnu vzdelávania Ministerstvo zdravotníctva SR dosiahlo výrazné zvýšenie záujmu o štúdium v oboch špecializačných odboroch. V rokoch 2014 a 2015 bolo do rezidentského programu prijatých takmer 200 mladých lekárov. Tento počet je najvyšší v modernej histórii Slovenskej republiky.

Vzhľadom na dynamické rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov, ktoré od roku 2013 Ministerstvo zdravotníctva SR postupne uvádza do praxe, je v súčasnosti vysoká motivácia dlhodobého zotrvania absolventov rezidentského programu v ambulancii na území Slovenska. Znalosti sú zamerané na prax a umožnia absolventom po skončení štúdia okamžitý a plnohodnotný nástup do systému poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva SR garantuje odbornú a finančnú podporu rezidentského programu. Súčasne deklaruje záujem o spoluprácu s vyššími územnými celkami a odbornými spoločnosťami na vytváraní priaznivých podmienok pre prechod rezidentov do ambulantnej praxe.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR