Vláda prijala Národný program prevencie HIV/AIDS

HIV fotoNárodný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 prijala dnes na svojom rokovaní vláda SR. Materiál, ktorý predložil rezort zdravotníctva, je národnou stratégiou a zameraný je predovšetkým na prevenciu z hľadiska spomalenia šírenia HIV/AIDS v populácii a zmierenia dopadov nákazy. Podľa odhadov budú náklady na preventívne aktivity, diagnostiku a liečbu ročne viac ako 1,443 milióna eur. V rámci rezortu zdravotníctva budú úlohy, ktoré vyplývajú Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnym úradom verejného zdravotníctva realizované z ich rozpočtových kapitol.

Národný program prevencie HIV/AIDS nadväzuje na predchádzajúce aktivity v boji proti HIV/AIDS v Slovenskej republike a zohľadňuje odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS).

Nákazu sme začali sledovať v Európe medzi prvými

Slovensko je jednou z prvých európskych krajín vykonávajúcich epidemiologickú a laboratórnu surveillance šírenia infekcie HIV/AIDS na svojom území, už od roku 1985. Osobitne sledujeme príslušníkov ohrozených skupín a s vyššou možnou expozíciou k vírusu. Analyzujú sa výsledky skríningových vyšetrení darcov krvi, tkanív, orgánov a gravidných žien.

Najviac infikovaných žije vo väčších mestách

Od roku 1985 do 27. 9. 2013 sme u občanov Slovenskej republiky registrovali 483 prípadov HIV infekcie, z toho 414 prípadov u mužov a 69 prípadov u žien. U 70 osôb (59 mužov, 11 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS. Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji. V tomto kraji dosiahla k 27. 9. 2013 hodnotu 36,9 na 100 000 obyvateľov, v SR bola kumulatívna incidencia 9,2 prípadov na 100 000 obyvateľov. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v SR zaznamenali spolu 49 úmrtí HIV infikovaných osôb. Z toho sa u 41 pacientov rozvinuli klinické príznaky AIDS.

Spolu bolo v SR (u občanov SR i u cudzincov) registrovaných od roku 1985 zaznamenaných 610 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti.

Liečbu zabezpečujú štyri pracoviská

Vyšetrovanie anti – HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, je vyšetrená anonymne. Správne nastavená antiretrovírusová liečba odďaľuje nástup klinických príznakov ochorenia AIDS. Ovplyvňuje vírusovú záťaž organizmu, a tým prispieva k posilňovaniu imunitného systému človeka. Poskytovaním kvalitnej liečby a dodržiavaním účinného liečebného režimu sa riziko prenosu HIV môže znížiť až o 96 %, čo z antivírusovej liečby robí účinný preventívny nástroj. V Slovenskej republike je liečba ľudí žijúcich s HIV/AIDS zabezpečená na štyroch pracoviskách: v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Martine a v Košiciach. Správne nastavená liečba je veľmi dôležitá nielen pre ľudí žijúcich s HIV/AIDS, ale aj v prevencii a v spomalení šírenia infekcie tohto ochorenia.

Alarmujúci stav je na Ukrajine

V Európe bolo v roku 2011 hlásených 28 038 prípadov infekcie HIV, čo predstavovalo incidenciu 8,7 na 100 000 obyvateľov. Najviac prípadov sa vyskytlo v Estónsku (incidencia 27,3 na 100 000 obyvateľov), v Lotyšsku (13,4 na 100 000 obyvateľov), Belgicku (10,7 na 100 000 obyvateľov). V roku 2011 bolo zaznamenaných 4 424 prípadov AIDS, čo predstavovalo incidenciu 0,9 na 100 000 obyvateľov. Najviac prípadov AIDS sa vyskytlo v Lotyšsku (4,8 na 100 000 obyvateľov), Portugalsku (2,8 na 100 000 obyvateľov). V okolitých krajinách majú vyššiu incidenciu HIV/AIDS. Alarmujúca situácia je na Ukrajine, kde v roku 2011 zaznamenali 66 479 nových HIV.

Autor: PK

Foto: wikipedia