Vo väčšine ubytovacích zariadení je priveľa roztočov

Rust Mite

Nelichotivo dopadol pre viaceré ubytovacie zariadenia na Slovensku štátny zdravotný dozor zameraný na výskyt roztočov. Až tri štvrtiny z celkove 110 vzoriek prachu z matracov odobratých v 22 ubytovacích zariadeniach nevyhovelo normám. Vzorky analyzovalo laboratórium oddelenia biológie životného prostredia, odboru lekárskej mikrobiológie, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

Ako sa píše v správe zo spomínaného výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru, ktorú zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej stránke, k nameraným stupňom výskytu alergénov roztočov v prachu boli priradené prislúchajúce hladiny guanínu (látka obsiahnutá v exkrementoch roztočov, ktorej prítomnosť detekuje výskyt roztočov). Zistené hladiny guanínu (μg na 1g prachu) boli vyhodnotené v súlade s požiadavkami platnej vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Limitná hodnota je <2 μg alergénov roztočov /1g prachu alebo 0,6 mg guanínu/g prachu. Povolené limity splnila len necelá štvrtina, teda 27 vzoriek. Vyhovujúce vzorky, kde nebola potvrdená prítomnosť alergénov roztočov, boli odobraté z matracov, ktorých vek nepresiahol päť rokov. Všetky vzorky odobraté v dvoj- až štvorhviezdičkových hoteloch v Bratislave a Prešove vyhoveli.

Zoznam všetkých zariadení aj s výsledkami nájdete v priloženom dokumente.

(ok)

Ilustračné foto: internet

priloha_k_vykonu_SZD_zameraneho_na_vyskyt_roztocov